ဇူလိုင္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဇူလိုင္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

စကားလက္ေဆာင္

—————–
နည္းပညာကို ခလုတ္ထိမွ အမိတသလို တေန၍မရ။ မိမိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေျကးပစၥည္း အရင္းအနွီးကို ျကိုတင္ရွာေဖြသိမ္းဆည္း စုေဆာင္းရသကဲ့သို့ နည္းပညာကိုလည္း သိုမွီးရာ၏။

လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္
—————————

— ႏွံစားသီးႏွံ —
ရာသီမွီ စပါးသက္တမ္း(၅)လရရွိရန္ ယခုကာလတြင္မွ စတင္မ်ိုးခ်ပါ။ တမန္းမ်က္နွာျပင္ကို ညီညာေအာင္ညွိပါ။ ေရေလွာင္ျမက္သတ္ျခင္း၊ တမန္းအပုတ္ခံျခင္းကို အခ်ိန္ရသေလာက္ျပုလုပ္ပါ။ မိုးက်သည္နွင့္မ်ိုးခ်သည့္ဓေလ့ကို ျပုျပင္ပါ။ ေကာက္စိုက္စက္ကို ရနိုင္သမွ် အသံုးျပုပါ။ အပင္ေပါက္စမ္းျပီးမွ မ်ိုးျကဲပါ။ အထက္ျမန္မာျပည္ ေနြစပါးစက္ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းျပီး အမိုးအကာေအာက္ အျမန္ပို့ပါ။

— ဆီထြက္သီးႏွံ —
မံုညွင္း၊ နွမ္း၊ ပန္းနွမ္း၊ ေနျကာ၊ ေျမပဲ၊ ယာသီးနွံခင္းမ်ား ေျခာက္ေတာင္ျခားတစ္ေျမာင္းခ်န္ (သို့မဟုတ္) ေပါင္ျကီးတင္စနစ္ျဖင့္ ေရသြင္းေရထုတ္ ေျမာင္းမ်ားေဖာ္ထားပါ။ မ်ိးေစ့မ်ားကို ဖူဂ်ီဝမ္းျဖင့္ လူးနယ္သန့္စင္ပါ။ ေျမျကီးကို အမ္ကာဘိုျဖည့္သြင္းျပီး ပိုးသန့္ပါ။ ေနရြက္ေလွကြန္ပလက္၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိုတက္ ဓါတ္ေျမျသဇာမ်ားကို ျပာ၊ နံုး၊ ထံုး၊ ဆိတ္ေခ်းေဆြး၊ ျကက္ေခ်းေဆြးတို့နွင့္ ေရာစပ္ကာျဖည့္သြင္းေပးပါ။ နွစ္စဥ္နွစ္သီးအထက္ စိုက္ပ်ိုးေျမနွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းေရ မလွြမ္းေသာေျမမ်ား အထူးျဖည့္သြင္းပါ။

— ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ —
သရက္၊ သီဟို၊ ပိနၷဲ၊ ဒူးရင္း၊ မင္းကြတ္၊ ျကက္ေမာက္၊ ေထာပတ္ဦ လိေမၼာ္ တစ္နွစ္တစ္သီးအပင္ျကီးမ်ား အသီးကုန္ခ်ိန္က ကိုင္းျဖတ္ထားလွ်င္ တစ္ေနရာ(၃)ကိုင္းသာခ်န္လွ်က္ ကိုင္းေမြးျမူပါ။ ေမြးကိုင္းမ်ားသန္စြမ္းျကီးထြားနိုင္ရန္ ဟိုက္ပါဂရိုးနွင့္ အမ္ဂ်ီေအတို့ျဖင့္ ရြက္ျဖန္းေပးပါ။ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ကိုကိုး၊ မက္ကာေဒးမီးယား၊ ပန္းသီး၊ သစ္ေတာ္ ေတာင္ေစာင္း ဆင္ေျခေလွ်ာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ား ကြန္တိုလိုင္းအလိုက္ ေရလွြဲေျမာင္း ေရဖမ္းက်င္း ေရဆင္းေျမာင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပုျပင္ပါ။ ေရဆင္းေနရာမ်ား သစ္ျမစ္စံု ေက်ာက္တံုးမ်ားခ်ျပီး ေရစီးေနွးေအာင္ ဟန့္တားေပးပါ။

— သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး —
မိုးေလဝသ သတင္းမ်ား အျမဲနားစြင့္မွတ္သားေလ့လာပါ။ မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚပါက ေလထန္မိုးျကီးနိုင္ပါသည္။ စိုက္ပ်ိုးခ်ိန္မ်ား ခ်ိန္ညွိေဆာင္ရြက္ပါ။