ဇြန္လအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဇြန္လအတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

စကားလက္ေဆာင္
———————–
တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို လက္နက္ႏွင့္ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းသည္တခဏစာျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္တြဲဖက္ကာကြယ္ႏိုင္မွာတစ္ဘဝတာျဖစ္မည္။ သားဆက္ေျမးစဥ္ရွင္သန္ေစလိုပါမူ အတတ္ ႏွင့္အသိ တို့ပါအစဥ္ရွင္သန္ဦးေဆာင္ေနရန္လိုသည္။

လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္
****************************
ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ
—————–
သစ္သီးဝလံပင္မ်ားပင္ေျခေျမဖို့ျခင္း၊ေရထုတ္ေရလႊဲေျမာင္းႏွင့္စိမ့့္ေျမာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ေရမဝပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ကိုင္းျဖတ္ထားေသာ အပင္မ်ားကိုင္းသစ္ေမြးရန္ ေနရြက္ေလွ ယူရီးယားႏွင့္ ပိုတက္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား ေရာစပ္ျဖည့္သြင္းပါ။ တစ္ေနရာတြင္ ကိုင္းသစ္(၃)ကိုင္းသာ ခ်န္လွပ္ေမြးျမဴပါ။

စက္မႈသီးႏွံ
————-
ၾကံသီးႏွံကို ေနရြက္ေလွယူရီးယားတစ္ဆ၊ တီအက္ပီဆဝက္၊ ပိုတက္တစ္ဆခြဲ၊ ေပါင္းတစ္ဧကပိႆာ (၄၀) ႏႈန္းျဖည့္သြင္းျပီး ေဘာင္လုံးေပးပါ။ ဝါသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္လည္း အာဟာရစုံ ျဖည့္သြင္းျပီး ေျမယာျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေငြျခည္(၆) ႏွင့္(၉)၊ ေရႊေတာင္(၈) အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ား စုေဆာင္းပါ။

ပိုးမႊားေရာဂါကာကြယ္ျခင္း
——————————-
ပ်ိဳးခင္း၊ဥယ်ာဥ္ေျမႏွင့္ စိုက္ခင္းေျမမ်ားတြင္ ပိုးမႊားရန္မွကာကြယ္ရန္ အမ္- ျဖဴရန္ (၃)ဂ်ီ၊ ျဖဴရာဒန္ (၅)ဂ်ီ၊ အမ္- ကာဘိုေဆးမ်ားကို ေျမခံတြင္လည္းေကာင္း၊ အမ္- ကိုဆိုဒ္၊ ဖူဂ်ီဝမ္း၊ ကာစူမင္ ဟိုမိုင္းႏွင့္ၾထိဳင္ဂိုးေဆးမ်ားကို မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ လူးနယ္၍လည္းေကာင္း စီရင္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။

ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း
———————
ေအာက္ျမန္မာျပည္ေရေသခ်ာေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဘိုကိတ္၊ပဲလြန္း၊ညံ၊ပိုက္ဆံေလွ်ာ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျပီးေျမဩဇာစိမ္းျဖည့္တင္းေပးပါ။ တိရစၦာန္ေခ်းေဆြး၊ထုံး၊ႏုံး၊ျပာမ်ိဳးစုံ၊အီးအမ္ အိုင္အမ္မ်ားျဖည့္တင္းျပီးအစိုဓာတ္ႏွင့္ ႏွပ္ထားပါ။ အထက္ျမန္မာျပည္ေျမမ်ား ထယ္ေရးဖြင့္၍ မိုးေရခံကာ ေျမေအာက္ေရလုံေလာက္ေအာင္ ေစာင့္ဆိုင္းပါ။ ဆိတ္ေခ်းေဆြး၊တမာေစ့ၾကိတ္ဖတ္၊ တမာရြက္၊မဲ႐ိုင္းပင္မ်ားျဖည့္သြင္းေပးပါ။