ဓါတ္ေျမၾသဇာနွင့္ ကြန္ေပါင္း ၊ ကြန္ပလက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား

 • book 3 - 38  16

  ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:8:13S ,16:45:00 , 12:12:17+2MgO , 10:10:05]

  သီးနွံအလုိက္ “ ေနရြက္ေလွ” ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား           ေနရြက္ေလွ ဓါတ္ေျမၾသဇာ   တစ္ဧကႏႈန္းထား ယူနစ္=၅၀Kg                               မွတ္ခ်က္ 16:16:8:13S 16:45:00 12:12:17+2MgO 10:10:05 ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ (အထြက္ေကာင္းမ်ိဳး(H.Y.V) မ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ညႊန္းထားျခင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမနမူနာစမ္းသပ္ျပီးအာဟာရ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အပင္သက္တမ္းအလုိက္ မွန္ကန္စြာေက်ြးလွ်င္ ပို၍အက်ိဳးရွိပါသည္။) ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၁ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၁-၁၅ ၁-၁.၅ ၁-၁.၅ ၁           ေျမအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏႈန္းထာကြာျခားမႈ ရွိနိုင္ပါသည္။ ၁ ၁-၁.၅ ၁ ၁-၂ ၁ ၁-၁.၅ ၁ ၁-၂ ၁ ၁-၁.၅ ၁ ၁-၂ ၀.၅ ၁-၁.၅ ၀.၅ ၁-၂ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁-၁.၅ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၃ ၀.၅-၁ ၃ ၃ ၅ ၀.၅-၁ ၅ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁-၂ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁-၂ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၁-၁.၅ ၀.၅-၁ ၁-၁.၅ ၁-၂ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁ ၃ ၀.၅-၁ ၃ ၃ (ရာဘာ၊ ဆီအုန္း အထူးေျမၾသဇာကုိသံုးစြဲသင့္ပါသည္။ MGO မပါေသာ ေျမဆီမ်ားသံုးစြဲပါက Kieseriteေျမဆီကုိ တြဲ၍သံုးစြဲသင့္ပါသည္။) ၅ ၀.၅-၁ ၅  
 • book 3 - 37-1

  ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:16 , 15:15:15:11s/8s , 0:0:46 , 15:15:6+4Mgo]

  သီးနွံအလုိက္ “ေနရြက္ေလွ”   ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား စဥ္ သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္          ေနရြက္ေလွ ဓါတ္ေျမၾသဇာတစ္ဧကႏႈန္းထားယူနစ္=၅၀Kg 16:16:16 15:15:15:11S/8S 0:0:46 15:15:6 + 4MgO       (၁)   စပါး(ၾကံခင္း) ေျမျပင္ခ်ိန္     ၀.၅-၁     ၀.၅-၁   ၀.၅-၁    ၀.၅-၁ ၾကဲျပီး(၁-၁.၅လ)ၾကာ      ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅ ၾကဲျပီး(၂-၂.၅လ)ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅   စပါး(စိုက္ခင္း) ေျမျပင္ခ်ိန္    ၀.၅-၁    ၀.၅-၁    ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ စိုက္ျပီး(၂၀-၃၀)ရက္ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅ စိုက္ျပီး(၃၀-၄၀)ရက္ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅   (၂)   အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ေျမျပင္ခ်ိန္    ၁-၁၅    ၁-၁.၅    ၀.၅-၁      ၁-၁.၅ စိုက္ျပီး(၁၅-၂၀)ရက္      ၁      ၁        ၁ စိုက္ျပီး(၃၅-၄၀)ရက္        ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁   (၃)   ၀ါ စိုက္ခ်ိန္      ၁        ၁    ၀.၅          ၁ ပန္းစပြင့္ခ်ိန္      ၀.၅      ၀.၅        ၀.၅   (၄)   ေျမပဲ၊နွမ္း ေျမျပင္ခ်ိန္        ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁ ေဘာင္တင္ခ်ိန္      ၀.၅      ၀.၅      ၀.၅ (၅) ေကာ္ဖီ၊စပ်စ္၊ဒူးရင္း၊ က်ြဲေကာ၊လိေမၼာ္ (၁)နွစ္သားမွ(၃)နွစ္သား       ၃        ၃          ၃ (၃)နွစ္သားအထက္        ၅         ၅         ၅ (၆) မတ္ပဲ၊ပဲတီစိမ္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု ေျမျပင္ခ်ိန္      ...