မာလာျမိဳင္ ကုမၸဏီဝါကၽြတ္ ဂါဝရျပဳ ကန္ေတာ့ပြဲ

မာလာျမိဳင္ ကုမၸဏီဝါကၽြတ္ ဂါဝရျပဳ  ကန္ေတာ့ပြဲ

မာလာျမိဳင္ကုမၸဏီမိတက္ ရဲ ့ ဝါကၽြတ္ ဂါဝရျပဳ ကန္ေတာ့ပြဲကိုု ယေန ့ ေအာက္တိုုဘာလ ၁၉ ရက္ေန ့ ၊ ဗုုဒၶဟူးေန ့ နံနက္(၈)နာရီတြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ကြ်န္းေတာလမ္းရွိ အေရာင္းစင္တာမွာျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားကိုု ရန္ကုုန္ျမိဳ ့ရွိ မာလာျမိဳင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စုုေပါင္းျပဳလုုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး မာလာျမိဳင္ ကုုမၺဏီလီမိတက္မွ

သက္ၾကီးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္ထိုုက္သူမ်ားကိုု ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကပါတယ္။