အခါမဲ့မိုးျဖင့္ သီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအျပဳရန္ အၾကံျပဳခ်က္

အခါမဲ့မိုးျဖင့္ သီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအျပဳရန္ အၾကံျပဳခ်က္

မေကြး စစ္ကိုင္း ရခိုင္ႏွင့္မုန္တိုင္းမိုး
ရြာသြန္းခဲ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္
သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳး မ်ိဳးခ်ရန္ ဆႏၵ
မေစာပါႏွင့္။
ပံုမွန္မုတ္သံုမိုးရရန္ တလေက်ာ္
လိုေနေသးေျကာင္း သတိျပဳပါ။
အခါမဲ႔မိုးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးျပီး ေနာက္ပိုင္း
ေရမေပးနိဳင္သျဖင့္ ႏွမ္းခင္း ပဲခင္းမ်ား
ယမန္ႏွစ္ကာလမ်ားက ပ်က္စီးခဲ႔ရျခင္း
ကို သတိရရန္ပါ။
ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ—-
ေျမဝမ္းေရာင္တြင္ ထယ္ေရးဖြင့္ျပီး
ရသမ်ွမိုးေရ ေျမတြင္းတြင္ ခံယူ
သိုေလွာင္ထားပါ။ ရသမ်ွ ဆိတ္ေခ်း
ႏြားေခ်း သစ္ရြက္ေဆြး သစ္ရြက္စိမ္း
ျမစ္ ေခ်ာင္းႏံုး ရိုးျပတ္မ်ား ျဖည့္တင္းျပီး
ေျမႏွင္႔ထယ္လွန္ျမွဳတ္ႏွံထားပါ။
မိုးရြာသျဖင့္ အေပၚယံေျမေျကာတင္းပါက
ထယ္ေရးသစ္ထပ္မံဖြင့္ေပးပါ။
အခါမဲ႔မိုးျဖင့္သီးႏွံမ်ားမစိုက္ပ်ိဳးမိေစရန္
အျကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Free BeTheme WordPress Theme is the best product we ever did.