အခါမဲ႕မိုးျဖင့္စိုက္ပိ်ဳးခဲ႕ျကေသာသီးနွံမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္နိူင္ေရးအျကံေပးခ်က္

အခါမဲ႕မိုးျဖင့္စိုက္ပိ်ဳးခဲ႕ျကေသာသီးနွံမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္နိူင္ေရးအျကံေပးခ်က္

ျမန္မာနိူင္ငံတစ္ဝွမ္း ဧျပီလအတြင္း အခါမဲ႕မိုးျဖင့္ နွမ္း/ေျမပဲ/ပဲတီစိမ္းစသည့္ ယာသီးနွံမ်ား စိုက္ပိ်ိဳးေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည့္

စစ္ကိုင္း မႏၲေလး မေကြးေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အဓိက ရည္ရြယ္၍ ဤPostကို တင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုးမ်ားအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းေနျခင္း စိုက္ပ်ိဳးျပီး သီးနွံမ်ားရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းတို႔ေျကာင့္ စိုက္ပိ်ဳးသူမ်ား ရႊင္လန္းအားရျဖစ္ေနသကဲ႕သို႕မာလာျမိဳင္ အေနျဖင့္လဲထပ္တူဝမ္းေျမာက္ျကည္နူးရပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕အထိ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေျမေအာင္း ျပည့္ဝေရလုံေလာက္မုွသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးနွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္သာရွိျပီး က်န္ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသးေျကာင္း သ္ိရွိရပါသည္။ထို႔ျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာေသာ လြန္ခဲ႕သည့္သုံးနွစ္ကာလ အေျခ ္အေနမ်ားအရ အဦးအစတြင္ သည္းထန္စြာရြာတတ္ေသာမိုးမ်ားေျကာင့္ ေမတတိယအပတ္မွ ဇြန္လအတြင္း မိုးရပ္ မိုးေခါင္မွု ျဖစ္တတ္ေျကာင္းကိုလဲ အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ယမန္နွစ္မ်ားက အခင္းလိုက္အပင္အျကီးရပ္ကာ ေျခာက္ေသြ႕ေသဆုံးရျခင္းမ်ားသည္ ဤမိုးေလဝသ ေျပာင္းလဲမွုျဖစ္စဥ္မ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထို႕ေျကာင့္ လက္ရွိရွင္သန္ဆဲသးီနွံခင္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ပြင့္သီးရင့္မွည့္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေျကာင္း အျကံျပဳအပ္ပါသည္။
၁။လက္ရွိ စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း၆ေပမွ၈ေပအက်ယ္ငန္းေဖာ္၍ထယ္နွစ္ေျကာင္းေျကာယွဥ္ထိုးကာ ျကားေျမာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ပါ ။ေရစီးေရလာနွင့္ေရစိမ့္အားေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။
၂။မိုးေရကိုေျမာင္းအတြင္းျပည့္ေအာင္ခုခံျပီး ေရပိုကို ထုတ္ပစ္ပါ ။အနီးရွိ ကန္ ေခ်ာင္း ေျမာင္းမ်ားတြင္း တစ္ဆင့္သိုေလွာင္ထားပါ။
၃။နွမ္းသီးနွံကို ပင္သက္နွစ္ပတ္အတြင္း မႈန္းျခင္း ေပါင္းသင္ျခင္း အလွ်င္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ပါ။
၄။သိီးနွံအားလုံး အပင္ျကီးထြားမွုျမန္ေစေရးအတြက္ ၃၀း၁၀း၁၀ ၃၈း၅း၅ ရြက္ဖ်န္းမ်ားနွင့္ အမ္ ဂ်ီ ေအ ေဟာ္မုန္းတို႕ကို တစ္ပတ္ျခားသုံးျကိမ္ အပင္ေတာင့္တင္းသန္မာေရးအတြက္ ၁၅း၅း၄၀ကို အနည္းဆုံးတစ္ျကိမ္ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။
၅။ျမစ္စဥ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမွု အားေကာင္းေစရန္ လစ္တိုစင္ ဖာရီစတပ္ ေဆးမ်ား ေရာစပ္ပက္ဖ်န္းေပးပါ။
၆။ပိုးမႊြားကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ္ ဒ္ိုင္မီ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ္ ဒါဇင္ေဆးမ်ား တစ္ျကိမ္စီျကိဳဖ်န္းေပးထားပါ။
၇။မိုးေလဝသ သတင္းမ်ားအရ မိုးျပတ္ရန္အေျခအေနရွိလာပါက ျကားေျမာင္းမ်ားကို နွမ္းပင္ေျခာက္ ျမက္ေျခာက္ ေကာက္ရုိးေျခာက္ ေျမမွုန္ေျခာက္မ်ားအုပ္ကာပက္ျဖဴးေပးပါ။
၈။ေရကုန္ဆုံးမွုသက္သာေစေရးအတြက္ ပက္ကလိုဗ်ဴထရာေဇာ မက္ပီကြပ္ကလိုရုိဒ္နွင့္ ရာသီဖိစီးမွုဒဏ္ခံ ဘီအယ္နင့္ စယ္လီဆဲလစ္ ေဟာ္မုန္းမ်ားတစ္ျကိမ္မွ နွစ္ျကိမ္ပက္ဖ်န္းထားပါ ။အစိုဓာတ္နည္းခ်ိန္ပုလဲေက်ြးျခင္းကို ရပ္ထားပါ။
၉။ သြင္းေရ ရနိူင္ပါကေျမာင္းမ်ားျပည့္ရုံ တစ္ပတ္တစ္ျကိမ္သြင္းေပးပါ။
၁၀။အပြင့္လွမ္းခ်ိန္ စတင္ေနပါက ၁၈း၃၃း၁၈ ၀း၅၂း၃၄ ၁၀း၅၂း၁၇ ရြက္ဖ်န္းေရျသဇာမ်ားကို ေရအခ်ိဳးမ်ားမ်ား (တစ္ဧက ဂါလံ၄၀မွ ၈၀)ေရာစပ္၍ပက္ဖ်န္းေပးပါ။
၁၁။ မိုးပုံမွန္ရြာသြန္းလာပါက ေရဝပ္ ေရအုိင္မွုမရွိေအာင္ ေျမာင္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းထားပါ။
၁၂။နွမ္းျကီးမွ လြဲ၍က်န္သီးနွံမ်ားအေနျဖင့္မိုးလယ္ကာလအတြင္း ရင့္မွည့္ျကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွဳမရွိေအာင္ရိတ္သိမ္းနိူင္ေရး ျကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။
၁၃။မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ သတင္းမ်ားကို အေလးအနက္ထား နားေထာင္မွတ္သားပါ။မိမိ၏ရရွိထားျပီးသည့္အေတြ႕အျကံုမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း အားက္ိုးထားရွိျခင္းမ်ားကိုေျဖေလ်ွာ့ပါ။
၁၄။ရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္မ်ားအစဥ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို အျမဲသတိျပဳေစာင့္ျကည့္ပါ။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို လက္ဦးမွုရယူပါ။
မိုးလို မိုးေခါင္မႈကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႕ဖူးေသာေဒသအေတြ႔အျကံဳရွိ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ေတာင္သူလယ္သမားျကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အေတြ႕အျကံဳမ်ားကို ဤPageတြင္ ပါဝင္ shareေပးရင္း ပညာကုသိုလ္ရယူျကပါရန္ ႏွိုးေဆာ္ပန္႕ျကားအပ္ပါသည္။
မိုးျပတ္ခ်ိန္အပင္အုပ္ေကာင္းမြန္ျပီး အစိုဓာတ္ထိန္းသိန္းနိူင္ေသာ သဲ နံဳး ေျမေစး စိုက္ခင္းေျမမ်ား စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။

Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver Blog.