အပင္ အဓိကအာဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာမ်ား

အပင္ အဓိကအာဟာရဓာတ္ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈလကၡဏာမ်ား

 

ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္

အရြက္မ်ားဝါျခင္း၊ ေအာက္အရြက္မ်ားထိပ္၊ ရြက္ေၾကာၾကားမွစတင္၍ ဝါျခင္း၊ သီးႏွံႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ အပင္ပုျခင္း၊ အသီးအဆံမ်ား ေသးျခင္း၊ စပါးတြင္ပင္ပြားနည္းျခင္း၊ အပြင့္နည္းျခင္း တို႔ကိုေတြ႕ရ သည္။
————————–———————-

ေဖာ့စဖရပ္

အပင္ပုျခင္း၊ အျမစ္ထြက္နည္းျခင္း၊ အသီးအေစ့ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈနည္းျခင္း၊ အသီးျဖစ္မႈေသးေကြးျခင္း၊ စပါးတြင္ အရြက္မ်ားအစိမ္းရင့္ေရာ္ေရာင္ ျဖစ္ျခင္း၊ ခရမ္းေရာင္ေျပာင္းျခင္း၊ ပံုမမွန္အရြက္မ်ားျဖစ္ျခင္း အရြက္အသီးႏွင့္ ပင္စည္တို႔တြင္ ေျခာက္ေနျခင္း၊ ဝါရြက္နီျခင္း၊ ရင့္မွည့္မႈေနာက္က်ျခင္း၊ ဗီဇကို ေျပာင္းလဲေစျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။
————————–———————-

ပိုတက္ဆီယမ္

အရြက္နားမ်ား ေျခာက္ျခင္း၊ ေအာက္ပိုင္းအရြက္ထိပ္မ်ားတြင္ ပို၍အနား ေျခာက္မႈရွိျခင္း၊ သီးႏွံႀကီးထြားမႈေႏွးျခင္း၊ အျမစ္ထြက္ နည္းျခင္း၊ ပင္စည္ေပ်ာ့ျခင္း၊ အသီးႏွင့္မ်ိဳးေစ့မ်ား ေသး၍ ႐ံႈ႕တြျခင္း၊ အပင္ယိုင္လဲျခင္း၊ ေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္နည္းျခင္းတို႔ကိုေတြ႕ရသည္။
————————–———————-

ကယ္လ္ဆီယမ္

အျမစ္ႀကီးထြားမႈညံ့ျခင္း၊ အျမစ္မ်ားအနက္အေရာင္ျဖစ္၍ ပုပ္ျခင္း၊ အရြက္ႏွင့္ ပင္စည္မ်ားတြင္ အေစးမ်ားျဖစ္၍ ပင္စည္အကိုင္းဖ်ားမ်ား ေသးျခင္း၊ အရြယ္ငယ္၊ အျမစ္မ်ား လိမ္ေကာက္၍ တိုသြားေစသည္။ ပင္စည္ ေပ်ာ့ေနတတ္သည္။ (ဥပမာ – ေျမပဲႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ ျမင္ရသည္။)
————————–———————-

ကန္႔ဓာတ္

အရြက္ငယ္မ်ားတြင္ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္း၊ အပင္ပုျခင္း၊ အရြက္မ်ား တန္႔ျခင္း၊ ပင္စည္ေသးငယ္ျခင္း၊ တစ္ပင္လံုးဝါျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။
————————–———————-

မဂၢနီစီယမ္ဓာတ္

ေအာက္ပိုင္းအရြက္မ်ားအဝါေရာင္၊ ေၾကးေရာင္ (သို႔မဟုတ္) ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္း၊ ရြက္ေၾကာမ်ားစိမ္းေနျခင္း၊ အရြက္မ်ားေသးျခင္း၊ မိႈေရာဂါက်ေရာက္လြယ္ျခင္း၊ အရြက္မ်ားေျြကျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။