အမ္ေပါင္း ၃၀% အီးစီ

အမ္ေပါင္း ၃၀% အီးစီ

 

ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ။

သီးနွံ ေပါင္းပင္မ်ား ႏႈန္းထား

စီစီ / ဧက

 

စပါး

 

ေခြးျမီးပုတ္ ၊ ျမက္သီး ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ကေခ်သည္ျမက္ ၊

ေဒါင္းျမီးပ်ံ ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ျမက္မံုညွင္းအဝါ ၊

ျမက္မံုညွင္းအစိမ္း ၊ ဝက္လာ ၊ ေရကညြတ္ ၊

မႈိနတို ၊ ကေတာက္ဆတ္ ၊ လယ္ပဒူ

 

 

 

၄၀၀ – ၆၀၀

စပါးခင္းတြင္ ေပါင္းမေပါက္မီအသံုးျပဳရေသာစပါးေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္ပါသည္။

ေရ(၄) ဂါလံဝင္ ေဆးဖ်န္းပံုး (၁) ပံုးလွ်င္ အမ္ေပါင္း (၁၀၀) စီစီအသံုးျပဳပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ျပီး

(သို႔မဟုတ္) ႀကဲပက္ျပီး (၁ – ၃) ရက္အတြင္းေဆးဖ်န္းပါ။ စပါးခင္းတြင္ ေရေျပာင္းစင္ေအာင္

ေဖာက္ထုတ္ျပီးမွ ေဆးဖ်န္းပါ။ သမန္းျပင္ကိုေနရာလြတ္ မက်န္ေအာင္ နွံ႔နွံ႔စပ္စပ္ဖ်န္းပါ။

အမ္ေပါင္းဖ်န္းျပီး (၃) ရက္အတြင္းေရသြင္းေရထုတ္ မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ အမ္ေပါင္းဖ်န္းျပီး (၃) ရက္

ၾကာလွ်င္ ေရသြင္းေပးပါကပိုမိုထိေရာက္ေစနိုင္ပါသည္။ ေဆးဖ်န္းျပီး (၄) နာရီအတြင္းမိုးရြာလွ်င္

ထပ္မံေဆးဖ်န္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဆးဖ်န္းထားေသာစပါးခင္းကိုေရမျပတ္ေအာင္ ထားနိုင္ပါကေပါင္းမေပါက္

ေတာ့ပါ။ ေဆးေဖ်ာ္စပ္ရာတြင္ ေရၾကည္ေရသန္႔ကိုသာအသံုးျပဳပါ။