အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားရယူျခင္း ဖိတ္ၾကားလႊာ

viber_image_2020-02-25_14-10-59

Marlarmyaing Public Co., Ltd. ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလဝါျပည္တြင္းစက္မႈဇုန္၊ မင္းႀကီးမဟာမင္းေခါင္ လမ္း၊ အမွတ္(၅၀)တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးပိုးသတ္ေဆး ျပန္လည္ ထုပ္ပိုးျခင္း စက္႐ုံ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (Environmental Impact Assessment, EIA) လုပ္ငန္းစဥ္၏ ကနဦးအဆင့္ နယ္ပယ္တိုင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္း (Scoping Stage) ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားရယူျခင္း အခမ္းအနား (Stakeholders Meeting) သို႔ တက္ေရာက္ ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ရက္စြဲ။     ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ (၂၇) ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔။

                ၁၃၈၁ ခု၊ တေပါင္းလဆန္း ၅ ရက္။

အခ်ိန္။     ။ နံနက္ ၁၀:၀၀ မွ ၁၂:၀၀ နာရီအထိ။

ေနရာ။     ။ သင္းခြဲမူႀကိဳ (ေက်း႐ြာအုပ္စု မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊

                 ၿမိဳင္သာယာေက်း႐ြာ၊ ေညာင္ဝိုင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *