ေျမဆီလႊာအတြက္လိုအပ္ေသာ အဓိကအာဟာရဓာတ္မ်ား

ေျမဆီလႊာအတြက္လိုအပ္ေသာ အဓိကအာဟာရဓာတ္မ်ား

ႏိူက္ထရိုဂ်င္ ဓာတ္ ( N )

အပင္၏ပင္စည္အခက္အလက္မ်ားနွင့္ အရြက္မ်ားၾကီးထြားျဖစ္ထြန္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ကလိုရိုဖီး(ေခၚ) အစိမ္ေရာင္ျခယ္ေဆးျဖစ္ေပၚမႈကို တိုးပြားေစသည္။ အပင္၏ ၾကီးထြားမႈအျပင္ အသီး၊ အပြင့့္ ျဖစ္ေပၚေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည္။ ပရိုတင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအာဟာရဓာတ္ျဖစ္သည္။

ေဖာ့စေဖာရပ္ဓာတ္ (P)

အျမစ္မ်ားကုိ ေစာစြာၾကီးထြားေစသည္။
ပန္းပြင့္ရန္ အားေပးျပီး မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ေပၚျခင္းနွင့္ အေစ့အဆံမ်ားျပည့္၀ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ စိုက္ပ်ိဳးပင္၏ သီးႏွံအရည္အေသြးကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။

ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္ (K)

အင္ဇိုင္း၆၅မ်ိဳးေက်ာ္ပါ၀င္သည္။ ဓာတ္ကူျပဴမႈ လ်င္ျမန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ပင္ၾကီးထြားေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းအင္ (Energy)ျဖင့္ ကာဗိုဟိုက္ျဒိတ္ကိုျဖိဳခြဲေပးသည္။ေရာဂါမ်ားစြာကုိ ေက်ာ္လႊားတုိက္ခုိက္ေျဖရွင္းေပးသည္။
စတုိမာတာ(Stomata)ေခၚ ေလရႈေပါက္မ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။အပင္၏ ေရလိုအပ္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တိုးတက္မႈေကာင္းမြန္ေစျပီး ၊ သီးနွံ၏ေရငတ္ဒဏ္နွင့္အငန္ဓာတ္လြန္ကဲမႈဒဏ္ကုိ ခံနိုင္စြမ္းအားတိုးေစသည္။

ကန္ ့ဓာတ္ ( S)

သစ္ေစ့နွင့္ အသီးအရြက္မ်ား ဥစားသီးနွံမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။အမိုင္နိုအက္စစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ပဲမ်ိဳးႏြယ္၀င္အပင္မ်ားတြင္ ျမစ္ဖုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အားေပးျပီး ပဲေစ့မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္လံႈ့ေဆာ္ေပးသည္။ ပရိုတင္း၏ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ၊ မုန့္ညင္းမုန္လာပင္တို့၏အနံကိုေကာင္းေစသည္။

ထံုးဓာတ္ ( Ca)

အပင္မ်ား၏ ဆဲလ္နံရံမ်ားကို ခုိင္မာေတာင့္တင္းေစသည္။
အသီးတင္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစသည္။
ေျမဆီလႊာအခ်ဥ္လြန္ကဲမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ (Mg)

အပင္အရြက္မ်ား၏ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္သည္။ အပင္၏ စြမ္းအင္ေ၇ြ့လ်ားမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဓာတ္ကူပစၥည္းမ်ား ဓာတ္ျပဳမႈ (Enzyme Reactions) မ်ားတြင္ လည္း ပတ္သက္ပါ၀င္သည္။