ၾသဂုတ္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ၾသဂုတ္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္
=================

ႏွံစားသီးႏွံ
—————-
– ေျပာင္း၊ ဂ်ဳံ၊ ႏွံစားေျပာင္းတို႔ ပင္ပိုင္းႀကီးပြားဆဲ ကာလျဖစ္ပါသည္။ အ႐ြက္ထြက္ႏွင့္ အပင္တက္ေႏွးေကြးပါက
ဟိုက္ပါဂရိုး၊ ဟိုက္ပါဘလြန္း၊ ဘြန္းဖလားဝါး ႐ြက္ျဖန္းမ်ား အားျဖည့္ေပးပါ။ မိုး႐ြာေသာ ေဒသတြင္ ေန႐ြက္ေလွကြန္ပလက္၊ ယူရီးယားႏွင့္ ပိုတက္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ား ေျမခံအျဖစ္ျဖည့္သြင္းေပးပါ။
– မိုးစပါးကို ေရသြင္းေရထုတ္ျခင္း၊ ေရပါးပါးသာ ထားျခင္းျဖင့္ အပင္ပြားစည္းအား ေကာင္းေစမည္။ အမ္ေပါင္းရွင္း၊ ရမ္ပူေတာ့တို႔ျဖင့္ ေပါင္းရွင္းေပးၿပီး အေထာက္အကူျပဳပါ။
– ႐ြက္လိပ္႐ြက္ကပ္၊ ပိုးေလာင္မီး၊ ၾကက္သြန္ၿမိတ္၊ ငျမႇောင္ေတာင္၊ ဆစ္ပိုးႏွင့္ ပင္စည္ပုတ္၊ ဂုတ္က်ိဳး၊ ႐ြက္ညိုေျခာက္၊ ႐ြက္ဖုံးေျခာက္ေရာဂါမ်ား ကင္းေထာက္စစ္ေဆးပါ။ အမ္ဖိတ္၊ အမ္-မီသိုေမာ့ေဆးမ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ထားပါ

ဆီထြက္သီးႏွံ
—————-
– မုံညင္း၊ ႏွမ္း၊ ပန္းႏွမ္း၊ ေနၾကာ၊ ေျမပဲမ်ားကို သက္တမ္းတစ္လမေက်ာ္မီ ေပါင္းႏွိမ္ထားပါ။ အမ္ပရိုဒ္၊ ကြီဇာလိုေဖာ့ေဆးမ်ား အသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။

ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံ
—————-
– နဂါးေမာက္၊ မာလကာ၊ ကြၽဲေကာ၊ သံပုရာ အသီးထုတ္ဆဲမ်ားကို ေန႐ြက္ေလွကြန္ေပါင္းတီစူပါ၊ ပိုတက္၊ မဂၢနီဆီယမ္ဆာလ္ဖိတ္ ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို သဘာဝေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ၁:၃ ေရာစပ္ၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ အခ်ိဳးက်ေကြၽးပါ။ သီးထြက္ကို ေလ့လာ၍ လိုအပ္ပါက ဟိုက္ပါဘလြန္း၊ ဟိုက္ပါပီေက၊ ဟိုက္ပါစထေရာင္း ႐ြက္ဖ်န္းေဆးမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေပးပါ။ အသီးေစာလိုပါက သိုင္အိုယူရီးယား၊ ဟိုင္းအန္ေက၊ ေနာက္က်လိုပါက ဘလက္ဂ်ိတ္ ပက္ဖ်န္းပါ။ အပင္သန္လြန္းလွ်င္ ပက္ကလိုဗ်ဴထရာေဇာျဖင့္ ပက္ဖ်န္းထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အသီးအားေပးပါ။

သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး
———————–
– ေဒသတြင္း ေရႀကီးနိုင္ဖြယ္သတင္းမ်ား ရရွိပါက ကုန္းျမင့္ေရလြတ္မ်ားတြင္ အရံပ်ိဳးမ်ား ေထာင္ထားပါ။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မုန္တိုင္းမ်ားက ေအာက္ျမန္မာျပည္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ တိဘက္ေလေပြလွိုင္းမ်ားက အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ မိုးသည္းထန္မႈမ်ားေစပါသည္။