အစြမ္းထက္ေသာမႈိသတ္ေဆးမ်ား

 

 • M Methomorph 50% WP

  အမ္- မီသိုေမာ့ ၅၀ % ဒဗလ်ဴပီ

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း            ေရတစ္ဂါလံတြင္ေဆး (၅ – ၁၀) ဂရမ္ႏႈန္းေရာစပ္ပက္ဖ်န္းပါ။ သီးနွံအမည္ ေရာဂါမ်ား တစ္ဧကနႈန္းထား     (ဂရမ္)   ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး ၊ သခြား   ပင္နာက်ေရာဂါ ၊ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ ၊ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္ ေရာဂါ ၁၀၀ – ၃၀၀   အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ အျမစ္ပုပ္ ၊ အာလူးေၾကးဖတ္ ၊ ရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ ေနွာင္းပင္နာက်ေလာင္မဲေရာဂါ ၁၀၀ – ၂၀၀   စပ်စ္ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ေရွာက္ လိေမၼာ္ ၊ ဒူးရင္း   ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ ၊ ကိုင္းေျခာက္ေရာဂါ ၊ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၊ အေခါက္ပုပ္ေရာဂါ ၁၀၀ – ၃၀၀ ၾကက္သြန္ျဖဴ / နီ ခါးရိေရာဂါ ၊ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္ ၊ ...
 • M - Oxail 72% WP

  အမ္- အိုေဇး(လ္) ၇၂ % ဒဗလ်ဴပီ

  အသံုးျပဳနည္း      ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ ေဆး(၁၂.၅-၂၅) ဂရမ္ႏႈန္း ေဖ်ာ္စပ္ပက္ဖ်န္းပါ။ သီးနွံ ေရာဂါ တစ္ဧကေဆးနႈန္းထား (ဂရမ္/ဧက) မရိတ္သိမ္းမီ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ကာလ စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ ရြက္ေျပာက္ ၊ ရြက္ေျခာက္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ၁၅ ရက္ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ေျမပဲ ရြက္ေျပာက္ ၊သံေခ်း ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ၁၅ ရက္ စပ်စ္ ၊ ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး ၾကက္သြန္နီ ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ ေဒါင္းနီး ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း အသီးပုပ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ၂၈ ရက္          ၁၄ (ၾကက္သြန္              ျဖဴ/နီ) အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ေလာင္မဲ ၊ ဥပုပ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ၁၄ရက္ ငရုတ္ ၊ ခရမ္း ရံုးပတီ ကိုင္းဖ်ားေျခာက္ ၊ ရြက္ေျပာက္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀ ၂၁ ရက္ ေဂၚဖီထုပ္ ...
 • M - Domail 72% WP

  အမ္- ဒိုေမးလ္ ၇၂ % ဒဗလ်ဴပီ

  အသံုးျပဳရန္အညႊန္း သီးနွံ ေရာဂါအမည္ ေရတစ္ဂါလံ ေဆးႏႈန္းထား မရိတ္သိမ္းမီေနာက္ဆံုး ေဆးဖ်န္းနိုင္သည့္ရက္ အာလူး ေနွာင္းပင္နာက် ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး ေဒါင္းနီမႈိ ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ ခရမ္းခ်ဥ္ ေနွာင္းပင္နာက် ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ ငရုတ္ မွဲ႔ေပ်ာက္စြန္း ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ ကြမ္း ငွက္မ်က္ေစ့ ၊ ေဒါင္းျမီးကြက္ ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ ေျမပဲ ရြက္ေျပာက္ေနွာင္း ရြက္ေျပာက္ေစာ ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ ေဆးရြက္ၾကီး ပင္ေျခမဲ ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ ပဲမ်ိဳးစံုနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ရြက္ေျခာက္ ၊ ေတာက္တဲ့ျမီး ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္ သစ္သီးဝလံ ရြက္ေျခာက္ ၊ အျမစ္ပုပ္ ၊ပင္စည္ပုပ္ ၁၅ – ၂၅ ဂရမ္ ၁၄ ရက္  
 • M - Proneb 70WP

  အမ္- ပရိုနက္ ၇၀ % ဒဗလ်ဴပီ

  ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ သီးနွံ ေရာဂါ ႏႈန္းထား (ဂရမ္/ေရတစ္ဂါလံ) ေဆးဖ်န္းရန္ ရက္ျခား စပါး ဂုတ္က်ိဳး ၊ ရြက္ေျပာက္၊ ရြက္ညိဳေျပာက္ ၊ သံေခ်း ၇ – ၁၃ ၁၀ – ၁၄ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ေစာ/ေနွာင္းပင္နာက် ၇-၉ ၇-၁၀ ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ ေတာက္တဲ့ျမီး ၊မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ေဒါင္းနီးမႈိ ၁၃ ၅ အာလူး ေစာပင္နာက် ၊ေနွာင္းပင္နာက် ၁၁ – ၁၃ ၅ – ၇ လိေမၼာ္ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ရြက္ေျပာက္ ၇ – ၉ – ၁၀ – ၁၄ ပဲပုပ္ ေဒါင္းနီမႈိ ၇ ၇ – ၉ စပ်စ္ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ေဒါင္းနီမႈိ ၇ – ၉ ၇ ဖရဲ ၊ သခြါး ၊ သခါြးေမႊး ေဒါင္းနီမႈိ ၉ -၁၃ ၆ ငွက္ေပ်ာ ၊ သရက္ သီးပုပ္ ၊ ရြက္ေျပာက္ ၇ ၇ ေျပာင္း ရြက္ညိဳေျပာက္ ၇ ၇ – ၁၀ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေဒါင္းနီးမႈိ ၊မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ရြက္ေျပာက္ ၇ – ၁၁ ၅-၇ လက္ဖက္ ဘလစ္စတာဘလိုက္ ၁၁ ၁၀ – ၁၄ ေျမပဲ ၊ ...
 • M - Pro 25 % EC

  အမ္- ပရို ၂၅ % အီးစီ

  အသံုးျပဳရန္အညႊန္း သီးနွံ ေရာဂါအမည္ ႏႈန္းထား (စီစီ/ဧက) ေဆးဖ်န္းျပီးေစာင့္ ဆိုင္းရမည့္ရက္ စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ နွံစားေျပာင္း ၊ ၾကံ။ သံေၾကးေရာဂါ ၊ ပင္ေျခပုပ္ေရာဂါ၊ ဖါးဥမႈိေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္။ ၄၀၀ – ၆၀၀ (မ်ိဳးေစ့ကိုေရ (၁) ဂါလံလွ်င္ (၅)စီစီ ေဖ်ာ္ရည္တြင္စိမ္ျပီး မွစိုက္ပါ) ၇ – ၁၄ အနွံအေရာင္ပ်က္ ေရ (၁၀) ဂါလံတြင္ (၅၀ -၆၀) စီစီေဖ်ာ္ျပီး အနွံထြက္ခ်ိန္နွင့္ နို႔ရည္ခဲခ်ိန္တြင္ဖ်န္းပါ။ ေျမပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း မတ္ပဲ နွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ရြက္ညွိဳေျပာက္ေရာဂါ ၊ သံေၾကးေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊   ၄၀၀ – ၆၀၀ ၇ – ၁၄ ပန္းသီး ၊ စပ်စ္ ၊ ေကာ္ဖီ ၊ သရက္ ...
 • M - Thane 80 % WP

  အမ္- သိမ္း ၈၀ % ဒဗလ်ဴပီ

  ေဆးေဖ်ာ္စပ္ရန္အညႊန္း ေဆး (၉) ဂရမ္ကို ေရ(၁) ဂါလံႏႈန္းျဖင့္ သီးနွံတစ္ပင္လံုးကို အရြက္ေပၚနွင့္ အရြက္ေအာက္မ်က္နွာျပင္ေပၚသို႔ ေဆးပ်ံ႕လြင့္ သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ နွံ႔စပ္စြာပက္ဖ်န္းပါ။ သီးနွံ မိႈေရာဂါ ေဆးဖ်န္းရန္အခ်ိန္ကာလ ဂရမ္/ဧက တစ္ဧကနႈန္း စပါး ပဲမ်ိဳးစံု ငရုတ္ ၊ကြမ္း အာလူး ခရမ္းခ်ဥ္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္နီ စပ်စ္ လိေမၼာ္ ၊ ပန္းသီး သစ္ေတာ္သီး ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ေျမပဲ   ပန္းမာလ္ ဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ သံေခ်းေရာဂါ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ေဒါင္းနီရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ပင္နာက်ေရာဂါ၊ဆီစြန္းေရာဂါ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ပင္နာက်ေရာဂါ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ေတာက္တဲ့ျမီးေရာဂါ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ေရာဂါ မီလင္နိုေရာဂါ ပင္စည္ေခ်းဖတ္ေရာဂါ ၊ အသီးညိဳပုတ္ ၊ ပဲပပ္ေရာဂါ ပင္နာက်ေရာဂါ ရြက္ေျခာက္ေရာဂါ ၊ သံေခ်းေရာဂါ သံေခ်းေရာဂါ စပါးအနွံမ်ားဆံုးထြက္ေသာအခ်ိန္ ၊စပါးပန္းမပြင့္မီ (သို႔) ပန္းစတင္ပြင့္ခ်ိန္တြင္သံုးပါ။ အပင္ငယ္စဥ္မွစ၍ေဆးပက္ဖ်န္းနိုင္ပါသည္။ (၁၄) ရက္တစ္ၾကိမ္ေဆးပက္ဖ်န္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ အေစ့မွအပင္ေပါက္ျပီး ေရာဂါလကၡဏာာစတင္ ေတြ႕ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းပါ။ အေစ့မွအပင္ေပါက္ခ်ိန္မွ၍ (၇) ရက္ျခား ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ နွစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ျခား၍ ေဆးပက္ဖ်န္းပါ။   ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍ ေဆးပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ေရာဂါလကၡဏာစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွစ၍   ၁၂၀၀ ၁၂၀၀ ၁၀ – ၁၄ ...
 • M- Hexa 5 EC

  အမ္- ဟက္ဇာ ၅ % အီးစီ

  အသံုးျပဳရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ နွိမ္နင္းနိုင္သည့္ေရာဂါမ်ား ႏႈန္းထား (စီစီ/ဧက) ပန္းသီး ဖားဥမႈိ ၊ အေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၅၀ – ၁၀၀ စပ်စ္ ရြက္နက္ေျပာက္ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၅၀ – ၁၀၀ ေကာ္ဖီ သံေခ်းေရာဂါ ၅၀ – ၁၀၀ သရက္ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ အေၾကးဖတ္ေရာဂါ ၁၀၀ – ၂၀၀ နွံစားသီးနွံ သံေခ်း ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၅၀ – ၁၀၀ ေျမပဲ ရြက္ညိဳေျပာက္ေရာဂါ ၅၀ – ၁၀၀ ပဲမ်ိဳးစံု သံေခ်း ၊ ရြက္ေျပာက္ ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ ၅၀ – ၁၅၀ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ အာလူး ေလာင္မဲ ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ ၅၀ – ၁၀၀ ဗူး ၊ ဖရံု ၊ သခြား မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္ ၅၀ – ၁၀၀ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ရြက္ေျပာက္ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၅၀ – ၁၀၀ ေဆးဖ်န္းျပီးေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ရက္ (၇ – ၁၄) ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။
 • M - Dazine 50 SC

  အမ္- ဒါဇင္ ၅၀ % အက္စ္စီ

  အသံုးျပဳရန္အညႊန္း သီးနွံ ေရာဂါ ေဆးႏႈန္း(စီစီ) ေရတစ္ဂါလံ   တစ္ဧက   စပါး ဂုတ္က်ိဳး ၊ ရြက္ဖံုးေျခာက္ ၊ ရြက္ညိဳေျပာက္ ၊ ရြက္ဖံုးပုပ္ ၁၀ – ၂၀ ၂၀၀ – ၄၀၀ ေျပာင္းဖူး ရြက္ဖံုးေျခာက္ ၊ ရြက္ေျခာက္၊ ရြက္ေျပာက္ ၁၀ – ၂၀ ၂၀၀ – ၄၀၀ ေျမပဲ ရြက္ေျပာက္ေစာ ၊ ရြက္ေျပာက္ေနွာင္း ၊ သပ္ပံုအနာကြက္   ၁၀ – ၂၀   ၂၀၀ – ၄၀၀ နွမ္း ရြက္ေျပာက္ ၊ ရြက္ေျခာက္ ၊ ရိုးမဲ ၊ ဖါးဥမႈိ   ၁၀   ၁၆၀ – ၂၀၀ ေနၾကာ ေထာင့္ကြက္ ၊ အေစ့ပုပ္ ၊ ပင္ေျခပုပ္ ၊ ဖါးဥမႈိ   ၁၀   ၁၆၀ – ၂၀၀ ပဲမ်ိဳးစံု ဆာကိုစပိုရာရြက္ေျခာက္ ၊ ဖါးဥမႈိ ၊ ပင္စည္ပုပ္ ၁၀ ၁၆၀ – ၂၀၀ ၾကက္သြန္နီ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေတာက္တဲ့ျမီး ၊ ေဒါင္းနီး ၁၀ ၁၆၀ – ၂၀၀ မုန္လာထုပ္ ၊ ...
 • FUJI -ONE 40 EC

  ဖူဂ်ီဝမ္း ၄၀ % အီးစီ

  စပါးနွံ ၊ အရြက္နွင့္ အဆစ္တို႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဂုတ္က်ိဳးေရာဂါကို ကာကြယ္နိွမ္နင္းေသာ ပင္လံုးပ်ံ႕မႈိသတ္ေဆးရည္ သီးနွံ     ေရာဂါ                         ႏႈန္းထား(ဧက)                         ပက္ဖ်န္းရန္အညႊန္း စပါး      အရြက္ဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ       ၄၀၀ စီစီ/ေရ-၂၅၀လီတာ/(ဧက)     အရြက္တြင္ေရာဂါ စတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္တြင္ (၁၀-စီစီ/ေရတစ္ဂါလံ)                 ပက္ဖ်န္းရန္ စပါး      အနွံဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ          ၄၀၀ စီစီ/ေရ-၂၅၀လီတာ/(ဧက)     အနွံမထြက္မီ(၁) ၾကိမ္၊အနွံအာလံုး (၁၀-စီစီ/ေရတစ္ဂါလံ)                 ထြက္ခ်ိန္ (၁) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္ မ်ိဳးေစ့မ်ားေဆးစိမ္ျခင္း ေဆးႏႈန္းထား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ခရမ္ခ်ဥ္ ၊ ခရမ္း ၊ မံုလာ ၊ ငရုတ္ ၊ မ်ိဳးေျမပဲ ၊ သခြါးေမႊး ၊ ပဲမ်ိဳးစံုနိုင္ျခင္း ၊ ေျပာင္းဖူး ၊ အာလူး ၊ ဖရဲ ၅ စီစီ/ေရ (၁) လီတာ ၃ – မိနစ္ ...
 • Daconil 75 WP

  ဒါကိုေနးလ္ ၇၅ % ဒဗလ်ဴပီ

  အသံုးျပဳရန္အညႊန္း ေရ (၄) ဂါလံဝင္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးတြင္ ေဆး (၂၀) ဂရမ္ (စတီးဟင္းစားဇြန္း ၂ – ဇြန္း) ေဖ်ာ္စပ္အသံုးျပဳပါ။ အာလူး                               –    ေနွာင္းပင္နာက် ၊ ေစာပင္နာက်ေရာဂါ ၊အပင္ျမင့္ (၆) လက္မ(သို႕)ေရာဂါစတင္က်ပါက ေဆးဖ်န္းပါ။ (၇ – ၁၀)ရက္ျခား၍ ထပ္ျဖန္းပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္                            –   ေနွာင္းပင္နာက် ၊ ေစာပင္နာက်ေရာဂါ ၊ေရာဂါစတင္က်ပါကေဆးဖ်န္းပါ။(၇-၁၀)ရက္ ျခား၍ထပ္ျဖန္းပါ။ ဘူး၊ဖရံု၊သခြား ၊ ဖရဲ           –    ေဒါင္းနီးမႈိေရာဂါ ၊ ေခ်းဖတ္ေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါကာကြယ္ရန္မူမွန္ ရြက္တစ္ရြက္ ထြက္ျပီး(သို႔) ေရာဂါက်ေရာက္ရန္ ...