အင္ကြမ္းေအမင္း ၅၅၀ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

အင္ကြမ္းေအမင္း ၅၅၀ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း ၊ ၾကံ နွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမဟုတ္ေသာ ေျမလြတ္မ်ားတြင္ ေပါင္းနွိမ္နင္းရန္ အထူး သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆးျဖစ္သည္။ သံုးစြဲရန္အညႊန္း                                   (ေရတစ္ဂါလံတြင္ ၁၅ – ၂၀ စီစီနႈန္း ေဖ်ာ္စပ္ပါ)

  သီးနွံအမည္   နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာေပါင္းပင္မ်ား   တစ္ဧကေဆးႏႈန္းထား
  စပါး

(၁) တိုက္ရိုက္အေစ့ခ် အပင္ေပါက္ျပီး ၁၅ – ၃၅ ရက္

  ဝမ္းဘဲစာျမက္ ၊ ျမက္မံုညွင္းစိမ္း ၊   ျမက္မံုညွင္းဝါ ၊ ျမက္ကြမ္းသီး   ဝက္လာ ၊ ကေတာက္ဆတ္ လယ္ပဒူ ၊ လယ္ေလးညွင္း   ေဗဒါ ၊ ကနေဖါ့ ဇာမဏီေပါင္း ၊ မႈိနတို ၊   မက္ဆီပက္ (ရာေက်ာ္ေပါင္း)   ထိကရုန္း ၊ ဟင္းနုႏြယ္ဆူးေပါက္ ၊       ၃၆၀ – ၁၀၀၀ စီစီ
  (၂) ပ်ိဳးေထာင္စိုက္

ေကာက္စိုက္ျပီး ၂၀ – ၃၀ ရက္

ရာဘာ (၁ နွစ္ နွင့္အထက္)   ၆၄၀ – ၁၂၈၀ စီစီ
ဆီအုန္း (၃ နွစ္အထက္)   ၆၄၀ – ၁၂၈၀ စီစီ
ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ ၊ ၾကံ   ၁၂၈၀ – ၂၆၈၀ စီစီ

စပါးမ်ိဳးေစ့ အေညွာင္႔ေပါက္ေနစဥ္ ေဆးမဖ်န္းရ ။ ေဆးမဖ်န္းမီ စပါးခင္းတြင္ ေရအနည္းငယ္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ေပါင္းပင္ သာေသေစျပီး သီးနွံပင္ကို အႏၱရယ္မျဖစ္ေစပါ။ စပါးအဖူး ၊ အနွံထြက္ခ်ိန္နွင့္ စပါးမရိတ္သိမ္းမီ (ရက္ ၆၀ ) မွစ၍ ေဆးမဖ်န္းရ။ အညႊန္းတြင္ မပါေသာ သီးနွံမ်ားေပၚတြင္ပက္ဖ်န္းျခင္းမျပဳရ။ ေဆးဖ်န္းထားေသာေနရာတြင္ ေပါင္းျမက္မ်ား ေျခာက္ေသြ႔သြားျပီးမွသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါ။