ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:8:13S ,16:45:00 , 12:12:17+2MgO , 10:10:05]

ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:8:13S ,16:45:00 , 12:12:17+2MgO , 10:10:05]

သီးနွံအလုိက္ “ ေနရြက္ေလွ” ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား           ေနရြက္ေလွ ဓါတ္ေျမၾသဇာ   တစ္ဧကႏႈန္းထား ယူနစ္=၅၀Kg                               မွတ္ခ်က္ 16:16:8:13S 16:45:00 12:12:17+2MgO 10:10:05 ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ (အထြက္ေကာင္းမ်ိဳး(H.Y.V) မ်ိဳးမ်ားအတြက္သာ ညႊန္းထားျခင္ျဖစ္ပါသည္။ ေျမနမူနာစမ္းသပ္ျပီးအာဟာရ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း အပင္သက္တမ္းအလုိက္ မွန္ကန္စြာေက်ြးလွ်င္ ပို၍အက်ိဳးရွိပါသည္။) ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ ၁ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၁-၁၅ ၁-၁.၅ ၁-၁.၅ ၁           ေျမအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏႈန္းထာကြာျခားမႈ ရွိနိုင္ပါသည္။ ၁ ၁-၁.၅ ၁ ၁-၂ ၁ ၁-၁.၅ ၁ ၁-၂ ၁ ၁-၁.၅ ၁ ၁-၂ ၀.၅ ၁-၁.၅ ၀.၅ ၁-၂ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁-၁.၅ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၃ ၀.၅-၁ ၃ ၃ ၅ ၀.၅-၁ ၅ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁-၂ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁-၂ ၀.၅ ၀.၅-၁ ၀.၅ ၁ ၁-၁.၅ ၀.၅-၁ ၁-၁.၅ ၁-၂ ၁ ၀.၅-၁ ၁ ၁ ၃ ၀.၅-၁ ၃ ၃ (ရာဘာ၊ ဆီအုန္း အထူးေျမၾသဇာကုိသံုးစြဲသင့္ပါသည္။ MGO မပါေသာ ေျမဆီမ်ားသံုးစြဲပါက Kieseriteေျမဆီကုိ တြဲ၍သံုးစြဲသင့္ပါသည္။) ၅ ၀.၅-၁ ၅...
ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:16 , 15:15:15:11s/8s , 0:0:46 , 15:15:6+4Mgo]

ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:16 , 15:15:15:11s/8s , 0:0:46 , 15:15:6+4Mgo]

သီးနွံအလုိက္ “ေနရြက္ေလွ”   ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား စဥ္ သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္          ေနရြက္ေလွ ဓါတ္ေျမၾသဇာတစ္ဧကႏႈန္းထားယူနစ္=၅၀Kg 16:16:16 15:15:15:11S/8S 0:0:46 15:15:6 + 4MgO       (၁)   စပါး(ၾကံခင္း) ေျမျပင္ခ်ိန္     ၀.၅-၁     ၀.၅-၁   ၀.၅-၁    ၀.၅-၁ ၾကဲျပီး(၁-၁.၅လ)ၾကာ      ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅ ၾကဲျပီး(၂-၂.၅လ)ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅   စပါး(စိုက္ခင္း) ေျမျပင္ခ်ိန္    ၀.၅-၁    ၀.၅-၁    ၀.၅-၁ ၀.၅-၁ စိုက္ျပီး(၂၀-၃၀)ရက္ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅ စိုက္ျပီး(၃၀-၄၀)ရက္ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅   (၂)   အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ေျမျပင္ခ်ိန္    ၁-၁၅    ၁-၁.၅    ၀.၅-၁      ၁-၁.၅ စိုက္ျပီး(၁၅-၂၀)ရက္      ၁      ၁        ၁ စိုက္ျပီး(၃၅-၄၀)ရက္        ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁   (၃)   ၀ါ စိုက္ခ်ိန္      ၁        ၁    ၀.၅          ၁ ပန္းစပြင့္ခ်ိန္      ၀.၅      ၀.၅        ၀.၅   (၄)   ေျမပဲ၊နွမ္း ေျမျပင္ခ်ိန္        ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁ ေဘာင္တင္ခ်ိန္      ၀.၅      ၀.၅      ၀.၅ (၅) ေကာ္ဖီ၊စပ်စ္၊ဒူးရင္း၊ က်ြဲေကာ၊လိေမၼာ္ (၁)နွစ္သားမွ(၃)နွစ္သား       ၃        ၃          ၃ (၃)နွစ္သားအထက္        ၅         ၅         ၅ (၆) မတ္ပဲ၊ပဲတီစိမ္း၊ ပဲမ်ိဳးစံု ေျမျပင္ခ်ိန္       ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁ (၇) အားလူး၊ၾကက္သြန္ ေျမျပင္ခ်ိန္       ၁       ၁ ၀.၅-၁         ၁ စိုက္ျပီး(၂)ပတ္အၾကာ      ၀.၅        ၀.၅    ၀.၅ (၈) ဟင္းသိးဟင္းရြက္၊ ပန္းမန္ စိုက္ခ်ိန္      ၁-၁.၅        ၁-၁.၅    ၀.၅-၁    ၁-၁.၅ အဖူးအပြင့္၀င္ခ်ိန္       ၁          ၁        ၁   (၉)   ေရာ္ဘာ၊ဆီအုန္း (၁)နွစ္သားမွ(၃)နွစ္သား       ၃          ၃        ၃ (၃)နွစ္သားအထက္      ၅          ၅        ၅                 ...
ဟိုက္ပါဘလက္ – ပါဝါ

ဟိုက္ပါဘလက္ – ပါဝါ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း   သီးနွံအမည္   ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း   ပက္ဖ်န္းရမည့္ကာလ နွံစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ နို႔ရည္တည္ခ်ိန္ထိ (၂၀) ရက္ျခား ပဲမ်ိဳးစံုသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၃) ဇြန္း (၃၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဆီထြက္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဝါ ၊ ဂံုေလွ်ာ္နွင့္ အမွ်င္ထြက္သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၃) ရက္သားအထိ (၂၀) ရက္ျခား   ဥစားသီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၇၀) ရက္သားအထိ (၁၀)ရက္ျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၂) လသားအထိ (၁၀) ရက္ျခား   နွစ္ရွည္သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   အပင္ (၁) လသားမွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္မတိုင္မီ (၁) လလို (၂၀) ရက္ျခား ေသခ်ာစြာလႈပ္၍ အသံုးျပဳပါ။ ေျခာက္ေသြ႕၍ ေနေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္ မထိေသြ႔ေသာေနရာ တြင္သိမ္းဆည္းပါ။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ၁။        သီးနွံမ်ိဳးေစ့ ၊ ပ်ိဳးပင္ ၊ ပ်ိဳးကိုင္းတို႔ကို မစိုက္ပ်ိဳးမီ ေဆးရည္ (၅)စီစီ ကိုေရ (၁) ဂါလံနႈန္းျဖင့္ (၃)နာရီၾကာစိမ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ အပင္မ်ားေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာင္းေစျခင္း ၊ အပင္ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈျမန္ဆန္ျခင္း ၊ ပံုမွန္ ထြက္ရက္ေစာျပီး စိုက္ခင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေစနို္င္ျခင္းစသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိပါသည္။ ၂။       ေရၾကီးျခင္း ၊မိုးေခါင္ျခင္း ၊ မိုးမ်ားျခင္း ၊ ပိုး/ေရာဂါဖ်က္စီးျခင္း ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး ၊ အသံုးျပဳမႈလြန္ကဲသြားျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခ်ိနဲ႔သြားေသာ အပင္မ်ားအား ပံုမွန္ေဆးႏႈန္းထားထက္ ထက္ဝက္ေလ်ာ့ျပီး (၇) ရက္ျခား တစ္ၾကိမ္၊ နွစ္ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းပါက ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ ၃။      ဟိုက္ပါ ဘလက္ – ပါဝါကို အညႊန္းပါအတိုင္း သီးနွံမ်ိဳးစံုတြင္ ပက္ဖ်န္းသံုးစြဲပါက အရြက္ေပၚရွိအက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝပိုး အေရအတြက္ မ်ားလာ ေသာေၾကာင့္ပိုး / ေရာဂါက် ေရာက္ဖ်က္စီးနႈန္းနည္းပါးေစျခင္း ၊ ပင္ပြားမ်ားေစျခင္း ၊ သီးကိုင္းပိုမိုထြက္ရွိေစျခင္း ၊ သီးတန္းရွည္ေစျခင္း ၊ တစ္ပင္ပါေအာင္ေစ့ ၊ အသီးအေရအတြက္မ်ားျပီး ၊ သီးနွံ အထြက္တိုးေစျခင္း ၊ သံုးစြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျပီးအထြက္ႏႈန္းေကာင္းလ်က္ဝင္ေငြမ်ားေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္လုပ္သူအတြက္...
ဟိုက္ပါအမိုင္နို – ပါဝါ

ဟိုက္ပါအမိုင္နို – ပါဝါ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္   ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း   ပက္ဖ်န္းရမည့္ကာလ နွံစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ နို႔ရည္တည္ခ်ိန္ထိ (၂၀) ရက္ျခား ပဲမ်ိဳးစံုသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၃) ဇြန္း (၃၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဆီထြက္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား ဝါ ၊ ဂံုေလွ်ာ္နွင့္ အမွ်င္ထြက္သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၃) ရက္သားအထိ (၂၀) ရက္ျခား   ဥစားသီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၇၀) ရက္သားအထိ (၁၀) ရက္ျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   (၂) ပတ္သားမွ (၂) လသားအထိ (၁၀) ရက္ျခား   နွစ္ရွည္သီးနွံမ်ား   ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)   အပင္ (၁) လသားမွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္မတိုင္မီ (၁) လလို (၂၀) ရက္ျခား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ၁။        မ်ိဳးေစ့ ၊ ပ်ိဳးပင္၊ ပ်ိဳးကိုင္းတို႔ကို မစိုက္ပ်ိဳးမီ ေဆးရည္ (၅) စီစီကို ေရ (၁) ဂါလံႏႈန္းျဖင့္ (၃) နာရီၾကာစိမ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ အပင္ေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းေစျခင္း ၊ အပင္ၾကီးထြားဖြင့္ျဖိဳးမႈ ျမန္ဆန္ျခင္း ၊ ပံုမွန္ ထက္ရက္ေစာျပီး စိုက္ခင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေစနိုင္ျခင္း။ ၂။       ေရၾကီးျခင္း ၊ မိုးေခါင္ျခင္း ၊ မိုးမ်ားျခင္း ၊ ပိုး / ေရာဂါဖ်က္စီးျခင္း ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး အသံုးျပဳမႈလြန္ကဲသြားျခင္းတို႔ ႕ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခ်ိနဲ႔သြားေသာ အပင္မ်ားအား ပံုမွန္ေဆးႏႈန္းထားထက္ ထက္ဝက္ေလ်ာ႔ျပီး (၇) ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ ၊ နွစ္ၾကိ္မ္ ပက္ဖ်န္းပါက ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။ ၃။        ဟိုက္ပါ အမိုင္နို – ပါဝါ (၁) ဆ ၊ ဟိုက္ပါ ဘလက္ဂ်ိတ္(ဒ္) (၂) ဆ ၊ ေရအဆ (၅၀၀) မွ (၈၀၀)အထိအညႊန္းပါႏႈန္းထား အၾကိမ္မ်ားအတိုင္းသီးနွံမ်ိဳးစံုတြင္ ပက္ဖ်န္းသံုးစြဲပါက ပင္ပြားမ်ားေစျခင္း ၊သီးကိုင္းပိုမိုထြက္ရွိေစျခင္း  သီးတန္းရွည္ေစျခင္း ၊ တစ္ပင္ပါေအာင္ေစ့ ၊ အသီးအေရအတြက္မ်ားျပီး ၊ သီးနွံအထြက္တိုးေစျခင္းနွင့္ စားသံုးမႈအဆင့္ေကာင္းေသာ သီးနွံထြက္ရွိျခင္း ၊ ပိုး/ေရာဂါက်ေရာက္ဖ်က္စီးမႈနည္းပါးေစျခင္း ၊ စားသံုးသူအႏၱရယ္ ကင္းျပီးသီးနွံတာရွည္ အထားခံေစျခင္း ၊ သံုးစြဲမႈကုန္က်စရိတ္ သက္သာျပီး ၊ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။...