ဘီကိုမိုင္း ေဟာ္မုန္းေဆး

ဘီကိုမိုင္း ေဟာ္မုန္းေဆး

 

 Major Ingredients:

  P  –  Nitrophenol Sodium

 O  –  Nitrophenol  Sodium

  5  –  Nitroguaiacol  Sodium and other microconstituents of  growth promotion  compounds

DESCRPTION-ဖြင့္ဆိုခ်က္

               ဘီကုိမိုင္းအပင္ၾကီးထြားေဆးေဟာ္မုန္းသည္     အပင္၏ဆဲလ္ေဗဒကို     အေျခခံျပီးေဖာ္စပ္ထားေသာ     အားေဆးျဖစ္ပါသည္။  ဤေဆးသံုးစြဲျခင္းေျကာင့္  အပြင့္၊  အသီး ၊  အရည္အေသြး   ျပည့္ျဖိဳးေတာက္ေျပာင္ျခင္း၊  ေစာစီးစြာၾကီးထြားရင့္မွည့္ျခင္း  ႏွင့္  ထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္အျပင္   အပူပိုင္းေဒသစိုက္ပ်ိဳးေသာ   ဟင္းသီးဟင္းရြက္နွင့္အသီးအနွံမ်ားကိုလည္းထြက္ႏႈန္းတိုးေစပါသည္။

  CHARACTERISTICS-ထူးျခားမႈမ်ား

  • ဘီကုိမိုင္းအပင္ၾကီးထြားေဟာ္မုန္းေဆးသည္ ဆဲလ္ကြဲပြားမႈအားေပးျခင္း၊     အစိမ္းေရာင္ကလိုရိုဖီးလ္ကုိ တိုးပြားေစျခင္း၊     အသားဓာတ္ Protein ပါ၀င္ႏႈန္း  ျမင့္မားေစေသာေျကာင့္     အဖူးထြက္ႏႈန္းနွင့္     ၾကီးထြားႏႈန္းျမင့္မားေစျခင္း၊   ၀တ္မႈန္ကူးႏႈန္းျမင့္မားေစျခင္းတို့ေျကာင့္  အသီးအေလးခ်ိန္တိုးေစပါသည္။ အပင္ၾကီးထြားႏႈန္းျမင့္မားေစပါသည္။
  • ဘီကိုမိုင္းအပင္ၾကီးထြားေဆးေဟာ္မုန္းသည္  လူနွင့္တိရစၦာန္မ်ားအား   ေဘးဥပါဒ္မျဖစ္ေစနိုင္ပါ။
  • ဘီကိုမိုင္းအပင္ၾကီးထြားေဆးေဟာ္မုန္းသည္ အျခားေသာအပင္အားေဆးမ်ားနွင့္  ကြာျခားမႈမွာ      အပင္အားမည္သည့္အခ်ိန္မဆို  ပက္ဖ်န္းအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

SPECIAL  FEATURES-ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား

၁။            မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိမစိုက္ပ်ိဳးမီဘီကိုမိုင္းေဟာ္မုန္းေဆး   စိမ္ျပီးစိုက္ပ်ိဳးပါက   အေစ့မ်ားအပင္ေပါက္ႏႈန္းျမင့္မားေကာင္းမြန္ေစျခင္း။

၂။            အျမစ္ပိုင္းသန္မာဖြိ့ျဖိဳးၾကီးထြားျခင္း။

၃။            ပန္းပြင့္ခ်ိန္ေစာျခင္း။

၄။            အသီးတင္ႏႈန္းေကာင္းျခင္း၊ ထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ျခင္း။

၅။            အရည္ေသြးျမင့္မားေသာအရြက္၊အသီးျဖစ္ေစျခင္း။

၆။            အပင္သန္စြမ္းမႈေျကာင့္ေရာဂါပုိးမႊားဒဏ္ခံနိုင္မႈျမင့္မားေစျခင္း။

၇။            အိမ္ေမြးတိရစၦာန္အစာတြင္  ထည့္သံုးပါက  ၾကီးထြားမႈ ၊ အရြယ္ေရာက္မႈနွင့္

               အေလးခ်ိန္တိုးေစျခင္းတို့ျဖစ္ေစပါသည္။

 

 

 

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံ

ေရ၄ဂါလံ(၁လီတာ)

နွင့္ေဖ်ာ္ရန္ႏႈန္းထား

                            သံုးစြဲနည္းစနစ္နွင့္အခ်ိန္
 ၾကီးထြားမႈအဆင့္      သံုးစြဲရန္အညႊန္း
အရြက္စား၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္

          ၃-စီစီ

မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား၄-၆နာရီထိစိမ္စိုက္ပါ
ပ်ိဳးခင္း မူမွန္ရြက္၃ရြက္ထြက္ခ်ိန္ဖ်န္းပါ
စိုက္ခင္း ၁၀-၁၅ရက္ျခားပက္ဖ်န္းပါ
အသီးစားပင္၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္            ၃.၅စီစီ ပထမပန္းပြင့္ျပီးခ်ိန္ ၇-၁၀ရက္ျခားစုစုေပါင္း၆-၈ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းပါ
ဖရဲ

၃.၅စီစီ

ပ်ိဳးခင္း တစ္လတြင္၁-၂ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းပါ
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ပန္းပြင့္ခ်ိန္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ
သီးကင္း၀င္ခ်ိန္ ၇-၁၀ရက္ျခားဖ်န္းပါ
စားသံုးသီးပင္မ်ား

၃.၅စီစီ

ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ပန္းမပြင့္မီ(သို့မဟုတ္)ပန္းပြင့္ျပီးတစ္ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းပါ
အသီးဖြံျဖိဳးခ်ိန္ ၁၀-၁၅ရက္ျခားပက္ဖ်န္းပါ
ဥ၊အျမစ္၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္

၃-စီစီ

 မ်ိဳးေစ့ေပါက္ခ်ိန္ တစ္လ၁-၂ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းပါ
စုိက္ခင္းေရႊ့ေျပာင္းစိုက္ခ်ိန္ ၁၀-၁၅ရက္ျခားပက္ဖ်န္းပါ
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ တစ္လတစ္ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းပါ
အလွစုိက္ပင္မ်ား             ၃-စီစီ မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား၁၂နာရီစိမ္ျပီးစိုက္ပါ
စိုက္ခ်ိန္ ၂-၃ၾကိမ္အရြက္ေပၚဖ်န္းပါ
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ ပန္းဖူးေပၚတစ္ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းပါ
  စပါး

၃-စီစီ

 ပင္ပြားစံုခ်ိန္(စိုက္ျပီးရက္၄၀ အၾကာ) (က)ဘီကိုမိုင္း(၃)စီစီနွင့္ေအမီဂရိုး၁၀၀စီစီကိုေရ(၁)လီတာနွင့္ေရာဖ်န္းပါ။

(ခ)ဘီကိုမိုင္း၃-စီစီနွင့္HI-PK၁၀၀စီစီကုိေရ(၁)လီတာနွင့္ေရာဖ်န္းပါ။နို့ရည္မခဲခ်ိန္ထိရ-၁၀ရက္ျခားပက္ဖ်န္းပါ။

 ဗာ၃ဂ်ီးနီးယားေဆး

၃-စီစီ

ပ်ိဳးခင္း ပ်ိဳးခင္းအနည္းဆံုးတစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ
စုိက္ခင္း ၁၀-၁၅ရက္ျခားပက္ဖ်န္းပါ
 ကိုကိုး               ၃-စီစီ သီးကင္း၀င္ခ်ိန္ ၂ပတ္ျခားပက္ဖ်န္းပါ
ကုိင္းဆက္သန္ေဆး ကိုင္းဆက္ပင္မ်ား ပလတ္စတစ္ခြာျပီး ၂ပတ္ျပည့္ခ်ိန္ပက္ဖ်န္းပါ။သားတက္ကိုင္း၁-ေပေရာက္

သည္အထိ၁၄-ရက္ျခားပက္ဖ်န္းပါ။

သတိျပဳရန္-

၁။   ႏႈန္းထားအတိအက်သံုးစြဲပါ။

၂။   အကယ္၍အရြက္မ်ား တြန့္လိမ္လာျခင္း၊အ၀ါစက္မ်ားေပၚလာျခင္းျဖစ္ပါက ေရခ်က္ခ််င္းဖ်န္းပါ/သြင္းပါ။

၃။   အျခားပိုးသတ္ေဆး၊     ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္   ေရာေဖ်ာ္လိုပါက   သတ္မွတ္ထားေသာ   ႏႈန္းထားနွင့္ေရအ

      နည္းငယ္ထည့္၍ေပ်ာ္၀င္ေအာင္ေမႊျပီးေရထုထည္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္၍ပက္ဖ်န္းပါ။

၄။   စပါးပင္ရြက္မ်ားတြင္  ထိေရာက္မႈေကာင္းေစရန္အတြက္  နံနက္၁၀နာရီမတိုင္မီ     ပက္ဖ်န္းျခင္းေဆာင္ရြက္ပါ။