ဇီဝမႈိသတ္ေဆး

  • Tri Gold (micro Humus)

    ၾတိဳင္ဂိုး

      သီးနွံအမည္ ကာကြယ္နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ႏႈန္းထား စပါး ရြက္ဖံုးေျခာက္ေရာဂါ ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ   ေျမခံျဖစ္ေစ ၊ ပ်ိဳးခင္းတြင္ျဖစ္ေစ ၃ ေပပတ္လည္တြင္ Tri – Gold Micro HumuBiofungicide (၅၀၀) ဂရမ္နႈန္းအသံုးျပဳပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ေသာ အပင္မ်ားအတြက္ တစ္က်င္းလွ်င္ ၁၀ – ၂၀ ဂရမ္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ။ နွစ္ရွည္အပင္ၾကီး မ်ားတြင္ အပင္အံု၏ ေအာက္ေျခ ၃ ေပပတ္လည္တြင္ ၅၀၀ ဂရမ္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ။ ညေနပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳပါက ပိုမိုအစြမ္းထက္ပါသည္။ သတိျပဳရန္ Carbendazim , Metalaxyl ေဆးမ်ားနွင့္ေရာေနွာ၍ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ ၄င္းေဆးမ်ား အသံုးျပဳလိုပါကတစ္ပတ္ၾကာလွ်င္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ေျပာင္း ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ပဲတီစိမ္း မတ္ပဲ ကုလားပဲ ပဲမ်ိဳးစံု သံေခ်းေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ ...
  • Tri Gold WP

    ၾတိဳင္ဂိုး(လ္) ဒဗလ်ဴပီ

      သီးနွံအမည္ ကာကြယ္နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ႏႈန္းထား စပါး ရြက္ဖံုးေျခာက္ေရာဂါ ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ   ေျမခံျဖစ္ေစ ၊ ပ်ိဳးခင္းတြင္ျဖစ္ေစ ၃ ေပပတ္လည္တြင္ Tri – Gold Micro HumuBiofungicide (၅၀၀) ဂရမ္နႈန္းအသံုးျပဳပါ။ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ေသာ အပင္မ်ားအတြက္ တစ္က်င္းလွ်င္ ၁၀ – ၂၀ ဂရမ္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ။ နွစ္ရွည္အပင္ၾကီး မ်ားတြင္ အပင္အံု၏ ေအာက္ေျခ ၃ ေပပတ္လည္တြင္ ၅၀၀ ဂရမ္ႏႈန္း ထည့္ေပးပါ။ ညေနပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳပါက ပိုမိုအစြမ္းထက္ပါသည္။ သတိျပဳရန္ Carbendazim , Metalaxyl ေဆးမ်ားနွင့္ေရာေနွာ၍ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ ၄င္းေဆးမ်ား အသံုးျပဳလိုပါကတစ္ပတ္ၾကာလွ်င္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ေျပာင္း ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ပဲတီစိမ္း မတ္ပဲ ကုလားပဲ ပဲမ်ိဳးစံု သံေခ်းေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ ...