အခါမဲ႕မိုးျဖင့္စိုက္ပိ်ဳးခဲ႕ျကေသာသီးနွံမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္နိူင္ေရးအျကံေပးခ်က္

အခါမဲ႕မိုးျဖင့္စိုက္ပိ်ဳးခဲ႕ျကေသာသီးနွံမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္နိူင္ေရးအျကံေပးခ်က္

ျမန္မာနိူင္ငံတစ္ဝွမ္း ဧျပီလအတြင္း အခါမဲ႕မိုးျဖင့္ နွမ္း/ေျမပဲ/ပဲတီစိမ္းစသည့္ ယာသီးနွံမ်ား စိုက္ပိ်ိဳးေအာင္ျမင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္း မႏၲေလး မေကြးေဒသမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အဓိက ရည္ရြယ္၍ ဤPostကို တင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုးမ်ားအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းေနျခင္း စိုက္ပ်ိဳးျပီး သီးနွံမ်ားရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းတို႔ေျကာင့္ စိုက္ပိ်ဳးသူမ်ား ရႊင္လန္းအားရျဖစ္ေနသကဲ႕သို႕မာလာျမိဳင္ အေနျဖင့္လဲထပ္တူဝမ္းေျမာက္ျကည္နူးရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕အထိ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေျမေအာင္း ျပည့္ဝေရလုံေလာက္မုွသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီးနွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္သာရွိျပီး က်န္ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္ေနေသးေျကာင္း သ္ိရွိရပါသည္။ထို႔ျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာေသာ လြန္ခဲ႕သည့္သုံးနွစ္ကာလ အေျခ ္အေနမ်ားအရ အဦးအစတြင္ သည္းထန္စြာရြာတတ္ေသာမိုးမ်ားေျကာင့္ ေမတတိယအပတ္မွ ဇြန္လအတြင္း မိုးရပ္ မိုးေခါင္မွု ျဖစ္တတ္ေျကာင္းကိုလဲ အထူးသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ယမန္နွစ္မ်ားက အခင္းလိုက္အပင္အျကီးရပ္ကာ ေျခာက္ေသြ႕ေသဆုံးရျခင္းမ်ားသည္ ဤမိုးေလဝသ ေျပာင္းလဲမွုျဖစ္စဥ္မ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထို႕ေျကာင့္ လက္ရွိရွင္သန္ဆဲသးီနွံခင္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာ ပြင့္သီးရင့္မွည့္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေျကာင္း အျကံျပဳအပ္ပါသည္။ ၁။လက္ရွိ စိုက္ခင္းမ်ားအတြင္း၆ေပမွ၈ေပအက်ယ္ငန္းေဖာ္၍ထယ္နွစ္ေျကာင္းေျကာယွဥ္ထိုးကာ ျကားေျမာင္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ပါ ။ေရစီးေရလာနွင့္ေရစိမ့္အားေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ပါ။ ၂။မိုးေရကိုေျမာင္းအတြင္းျပည့္ေအာင္ခုခံျပီး ေရပိုကို ထုတ္ပစ္ပါ ။အနီးရွိ ကန္ ေခ်ာင္း ေျမာင္းမ်ားတြင္း တစ္ဆင့္သိုေလွာင္ထားပါ။ ၃။နွမ္းသီးနွံကို ပင္သက္နွစ္ပတ္အတြင္း မႈန္းျခင္း ေပါင္းသင္ျခင္း အလွ်င္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ၄။သိီးနွံအားလုံး အပင္ျကီးထြားမွုျမန္ေစေရးအတြက္ ၃၀း၁၀း၁၀ ၃၈း၅း၅ ရြက္ဖ်န္းမ်ားနွင့္ အမ္ ဂ်ီ ေအ ေဟာ္မုန္းတို႕ကို တစ္ပတ္ျခားသုံးျကိမ္ အပင္ေတာင့္တင္းသန္မာေရးအတြက္ ၁၅း၅း၄၀ကို အနည္းဆုံးတစ္ျကိမ္ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။ ၅။ျမစ္စဥ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမွု အားေကာင္းေစရန္ လစ္တိုစင္ ဖာရီစတပ္ ေဆးမ်ား ေရာစပ္ပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ၆။ပိုးမႊြားကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ္ ဒ္ိုင္မီ ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ အမ္ ဒါဇင္ေဆးမ်ား တစ္ျကိမ္စီျကိဳဖ်န္းေပးထားပါ။ ၇။မိုးေလဝသ သတင္းမ်ားအရ မိုးျပတ္ရန္အေျခအေနရွိလာပါက ျကားေျမာင္းမ်ားကို နွမ္းပင္ေျခာက္ ျမက္ေျခာက္ ေကာက္ရုိးေျခာက္ ေျမမွုန္ေျခာက္မ်ားအုပ္ကာပက္ျဖဴးေပးပါ။ ၈။ေရကုန္ဆုံးမွုသက္သာေစေရးအတြက္ ပက္ကလိုဗ်ဴထရာေဇာ မက္ပီကြပ္ကလိုရုိဒ္နွင့္ ရာသီဖိစီးမွုဒဏ္ခံ ဘီအယ္နင့္ စယ္လီဆဲလစ္ ေဟာ္မုန္းမ်ားတစ္ျကိမ္မွ နွစ္ျကိမ္ပက္ဖ်န္းထားပါ ။အစိုဓာတ္နည္းခ်ိန္ပုလဲေက်ြးျခင္းကို ရပ္ထားပါ။ ၉။ သြင္းေရ ရနိူင္ပါကေျမာင္းမ်ားျပည့္ရုံ တစ္ပတ္တစ္ျကိမ္သြင္းေပးပါ။ ၁၀။အပြင့္လွမ္းခ်ိန္ စတင္ေနပါက ၁၈း၃၃း၁၈ ၀း၅၂း၃၄ ၁၀း၅၂း၁၇ ရြက္ဖ်န္းေရျသဇာမ်ားကို ေရအခ်ိဳးမ်ားမ်ား (တစ္ဧက ဂါလံ၄၀မွ ၈၀)ေရာစပ္၍ပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ၁၁။ မိုးပုံမွန္ရြာသြန္းလာပါက ေရဝပ္ ေရအုိင္မွုမရွိေအာင္ ေျမာင္းမ်ားကိုသန္႔ရွင္းထားပါ။ ၁၂။နွမ္းျကီးမွ လြဲ၍က်န္သီးနွံမ်ားအေနျဖင့္မိုးလယ္ကာလအတြင္း ရင့္မွည့္ျကမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွဳမရွိေအာင္ရိတ္သိမ္းနိူင္ေရး ျကိဳတင္စီစဥ္ထားပါ။ ၁၃။မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ သတင္းမ်ားကို အေလးအနက္ထား နားေထာင္မွတ္သားပါ။မိမိ၏ရရွိထားျပီးသည့္အေတြ႕အျကံုမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း အားက္ိုးထားရွိျခင္းမ်ားကိုေျဖေလ်ွာ့ပါ။ ၁၄။ရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္မ်ားအစဥ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို အျမဲသတိျပဳေစာင့္ျကည့္ပါ။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို လက္ဦးမွုရယူပါ။ မိုးလို မိုးေခါင္မႈကိုေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္ခဲ႕ဖူးေသာေဒသအေတြ႔အျကံဳရွိ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ေတာင္သူလယ္သမားျကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အေတြ႕အျကံဳမ်ားကို ဤPageတြင္ ပါဝင္ shareေပးရင္း ပညာကုသိုလ္ရယူျကပါရန္ ႏွိုးေဆာ္ပန္႕ျကားအပ္ပါသည္။ မိုးျပတ္ခ်ိန္အပင္အုပ္ေကာင္းမြန္ျပီး အစိုဓာတ္ထိန္းသိန္းနိူင္ေသာ သဲ နံဳး ေျမေစး စိုက္ခင္းေျမမ်ား စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ Read the latest car news and check out newest photos, articles, and more from the Car and Driver...
အခါမဲ့မိုးျဖင့္ သီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအျပဳရန္ အၾကံျပဳခ်က္

အခါမဲ့မိုးျဖင့္ သီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအျပဳရန္ အၾကံျပဳခ်က္

မေကြး စစ္ကိုင္း ရခိုင္ႏွင့္မုန္တိုင္းမိုး ရြာသြန္းခဲ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳး မ်ိဳးခ်ရန္ ဆႏၵ မေစာပါႏွင့္။ ပံုမွန္မုတ္သံုမိုးရရန္ တလေက်ာ္ လိုေနေသးေျကာင္း သတိျပဳပါ။ အခါမဲ႔မိုးႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးျပီး ေနာက္ပိုင္း ေရမေပးနိဳင္သျဖင့္ ႏွမ္းခင္း ပဲခင္းမ်ား ယမန္ႏွစ္ကာလမ်ားက ပ်က္စီးခဲ႔ရျခင္း ကို သတိရရန္ပါ။ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ—- ေျမဝမ္းေရာင္တြင္ ထယ္ေရးဖြင့္ျပီး ရသမ်ွမိုးေရ ေျမတြင္းတြင္ ခံယူ သိုေလွာင္ထားပါ။ ရသမ်ွ ဆိတ္ေခ်း ႏြားေခ်း သစ္ရြက္ေဆြး သစ္ရြက္စိမ္း ျမစ္ ေခ်ာင္းႏံုး ရိုးျပတ္မ်ား ျဖည့္တင္းျပီး ေျမႏွင္႔ထယ္လွန္ျမွဳတ္ႏွံထားပါ။ မိုးရြာသျဖင့္ အေပၚယံေျမေျကာတင္းပါက ထယ္ေရးသစ္ထပ္မံဖြင့္ေပးပါ။ အခါမဲ႔မိုးျဖင့္သီးႏွံမ်ားမစိုက္ပ်ိဳးမိေစရန္ အျကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ Free BeTheme WordPress Theme is the best product we ever...
ေတာင္သူမ်ားသတိထားေစခ်င္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး

ေတာင္သူမ်ားသတိထားေစခ်င္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရးတြင္အသံုးျပဳေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ား ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုထဲမွ ျဖန္႔ခ်ီခ႔ဲၿပီး ေစ်းကြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေသာအခါ ပုဂၢလိကလက္ထဲသို႕ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ကာ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ တရား၀င္ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳခဲ႔ ပါသည္။ ထိုသို႕တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားခြင့္ျပဳေပးရာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ခဲ႕ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕ထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရရွိၿပီးမွ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ႔သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေခတ္ႏွစ္ေလ်ာ္ညီေသာ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒ သစ္ကို ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ႔ၿပီး ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုလုပ္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိစိုက္ခင္းတြင္ ပိုးမႊားေရာဂါဖ်က္စီးမႈမွ ကင္းေ၀း ေစရန္ႏွင့္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း မထိခိုက္ေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုး ဓာတုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေနရသည္။ ထိုသို႕သံုးစြဲရာတြင္ ေစ်းကြက္ထဲ၌ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကိုသာ သံုးစြဲ သင့္ေပသည္။ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေဆးဘူး / ေဆးထုပ္မ်ားတြင္ – ျမန္မာစာအညႊန္းပါရွိသျဖင့္ သံုးစြဲရမည့္ေဆးပမာဏကို လြယ္ကူစြာတြက္ခ်က္ ေဖ်ာ္စပ္ အသံုး ျပဳႏိုင္ျခင္း – အသံုးျပဳမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးႏွင့္ မိမိစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံတြင္ ႏွိမ္နင္းလိုသည့္ ပိုး၊ေရာဂါ၊ ေပါင္း စသည္ တို႕အတြက္ အသံုးျပဳသင့္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးႏွင့္ႏႈန္းထားကို လြယ္ကူစြာသိႏိုင္ျခင္း – သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္ကို ေဖၚျပထားသျဖင့္ သက္တမ္းလြန္ေနေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကို လြယ္ကူစြာသိရွိႏိုင္ျခင္း – သီးႏွံမ်ား မခူးဆြတ္မရိတ္သိမ္းမီ ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ အခ်ိန္ကာလ (PHI = Pre-Harvest Interval) ပါရွိသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးဓာတ္ႀကြင္းမ်ား ပါ၀င္မႈမရွိေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးဖ်န္းရက္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း – စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးျဖန္႕ျဖဴးေသာ ကုမၸဏီ၏လိပ္စာ ပါရွိေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိစၥႀကီးငယ္ေပၚေပါက္လာပါက ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အ လက္ရယူႏိုင္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိ ေစႏိုင္ပါသည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး၊ ျမန္မာစာအညႊန္းမပါေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္ အလြယ္တကူသံုးစြဲႏိုင္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသက္သာျခင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးေရာင္းသူ၏ အညႊန္း ေကာင္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္၀ယ္ယူသံုးစြဲၾကသည္။ တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားကုိ လံုး၀ ၀ယ္ယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကုန္းတြင္းပိုင္းနယ္နမိတ္ ထိစပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ားမွာ ျမန္မာစာအညႊန္းမပါရွိျခင္း၊ ေဆးဘူး / ေဆးထုပ္ထဲတြင္ မည္သည့္ အဆိပ္ရွိပစၥည္း မ်ားအား ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ မည္သည့္ေဆးႏႈန္းထားျဖင့္ ဖ်န္းရမည္ စသည္တို႕ကိုဖတ္ရႈ နားလည္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ မေတာ္တဆ အဆိပ္သင့္ေသာကိစၥရပ္တြင္မူ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူေသာ အသိေပးခ်က္မ်ား မပါရွိျခင္း၊ ပါရွိၿပီး မဖတ္တတ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈမရွိႏိုင္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ထိုပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ ဆံုးရႈံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ေဆးဖ်န္းသူ၊ သီးႏံွစားသံုးသူ မ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။ ဤေနရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးကိုင္တြယ္သံုးစြဲသူမ်ား ေဆာင္ရန္ / ေရွာင္ရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိက မေဆြးေႏြးလိုဘဲ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ား ကိုသာ အေလးထား ေဆြးေႏြးလိုသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးသည္ မည္ကဲ႕သို႕ပင္အစြမ္းထက္ေသာေဆးျဖစ္ေစကာမူ အသံုးျပဳသူ၏ မွန္ကန္စြာအ သံုးခ်မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆးထိေရာက္မႈ ရွိ / မရွိ ကြာျခားႏိုင္သည္။ ဖ်က္ပိုးမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္နင္းရာ တြင္ ေရြးခ်ယ္ေသာေဆးမွန္ကန္မႈ၊ ေဆးႏႈန္းထားမွန္ကန္မႈ၊ ဖ်က္ပိုးမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ ကိုက္ ေဆးဖ်န္းႏိုင္မႈတို႕သည္ အေရးပါလွသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအားလံုးကို စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးအညႊန္းစာ (Label) တြင္ ေဖၚျပထားသျဖင့္ ေဆးအသံုးမျပဳမီ အညႊန္းစာအား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၾကည့္ၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာမိႈမ်ားမွာ ေျမႀကီးထဲတြင္ေနထိုင္ၿပီး တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ေစျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အရြက္ကိုဖ်န္းျခင္းထက္ ေျမႀကီးထဲသို႕ထည့္သြင္းျခင္း၊ မ်ိဳးေစ႔ကို လူးနယ္ျခင္းက ပို၍ ထိေရာက္သည္။ သီးႏွံသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးတစ္မ်ိဳးတည္းကုိ ဆက္တိုက္ သံုးစြဲမည့္အစား ေဆးေျပာင္းလဲ သံုးစြဲသင့္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးပက္ဖ်န္းရာတြင္ ေတာင္သူမ်ားသည္ နီးစပ္ရာေရေျမာင္းထဲမွ သန္႕ရွင္းမႈမရွိေသာေရ မ်ားျဖင့္ ေရာစပ္ကာပက္ဖ်န္းၾကသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး၏အာနိသင္ေလ်ာ့ျခင္း၊ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ေသာေရႏွင့္သာ ေရာစပ္ပက္ဖ်န္းသင့္သည္။ ထို႕အတူ အသံုးျပဳ ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးကရိယာ သည္လည္း မွန္ကန္ ေကာင္းမြန္ရမည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္လုပ္အား သက္သာလိုျခင္း၊ ပိုမိုထိေရာက္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆျခင္းတို႕ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး (၂)မ်ိဳး / (၃)မ်ိဳးအား မိမိဘာသာ ေရာစပ္၍ ဖ်န္းၾကသည္။ ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာႏွင့္လည္း...
ဧျပီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဧျပီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဧျပီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ********************************************* စကားလက္ေဆာင္ ———————– ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျမင့္မားျခင္း၊ အပူဒဏ္ကိုျပင္းျပစြာခံစားရျခင္း၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးလြယ္ျခင္းမ်ားသည္ သစ္ေတာႏွင့္ေျမတြင္းသယံဇာတမ်ား အထိန္းအကြပ္မဲ့စီးပြားရွာခံရျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးဆက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးလာရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖ်က္စီးသူအပါအဝင္ပညာတတ္ပုဂိၢဳလ္အားလုံးသိနားလည္ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုရာသီတြင္ ပညာတတ္မ်ားကဦးေဆာင္၍လူတစ္ဦးသစ္တစ္ပင္ ရွင္သန္ေအာင္စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုႏိုင္မွ အနာဂတ္တိုင္းျပည္၏ ဘဝျပန္လည္လွပသန္စြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ————————————- ႏွံစားသီးႏွံ – ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေႏြစပါး အဆံျပည့္ခ်ိန္၊ရင့္မွည့္ခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ႏွံစုတ္ပိုး၊ႏွံျဖတ္ပိုးႏွင့္ ယူဖရာ၊မိႈသီး၊ဘတ္တီးရီးယားေရာဂါမ်ားကို ကင္းေထာက္စစ္ေဆးပါ။ အမိုးအကာေအာက္အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေအာင္ စက္ကိရိယာအသုံးျပဳရိတ္သိမ္းပါ။လက္ရိတ္ေကာက္လိႈင္းမ်ား ငုတ္တုတ္ေထာင္ထားပါ။ ေႏြစပါးမ်ားပင္ပြားအားေကာင္းရန္ ေရသြင္းေရခန္းစနစ္က်င့္သုံးပါ။ ေဒါင္းျမႇီးပ်ံ၊ေခြးျမီးပုတ္ျမက္မ်ားမွကာကြယ္ရန္ အမ္-ေပါင္းႏွင့္ ႏွိမ္နင္းရန္အမ္ေပါင္းရွင္း၊စပိုင္တို့ကိုအသုံးျပဳပါ။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ – သရက္၊ဒူးရင္း၊ပိန္းႏွဲ၊ငွက္ေပ်ာ၊ပန္းသီး၊သစ္ေတာ္၊စေတာ္ဘယ္ရီ၊ေထာပတ္မ်ားရင့္မွည့္ခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ အျမန္ရင့္မွည့္လိုပါက အီသရယ္ေဟာ္မုန္းကို အပင္ေပၚမွာပက္ဖ်န္းပါ။ ခူးျပီးအျမန္မွည့္လိုပါက အသီးရင့္မ်ား မီးခိုးမိႈင္းအုပ္ျခင္း၊ အသီးစိမ္းမ်ားၾကား အသီးမွည့္(၃%မွ၅%) ၾကားညွပ္ထည့္သြင္းျပီးမွ အုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ စားရကာနီး သစ္သီးဝလံမ်ားအေပၚ မည္သည့္ဓာတုပစၥည္းကိုမွ် အသုံးမခ်ရပါ။ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရး – အခါမဲ့မိုး မည္မွ်ပင္ေကာင္းေကာင္း ယင္းကို အားကိုးျပီး သီးႏွံမစိုက္ပ်ိဳးပါနဲ့။ မိုးကာလသဘာဝေဘးမ်ားကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ပါ။ယင္းကို ကုစားႏိုင္ရန္ မ်ိဳးေစ့၊မ်ိဳးဆံမ်ားကို (၂)ဆမွ(၃)ဆ ပိုမိုေလွာင္ထားပါ။ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္း – သီးႏွံလြတ္ဧရိယာမ်ား ေႏြထယ္ေရးခံထားပါ။ ေျမမ်က္နာျပင္ႏွင့္ စိမ့္ေျမာင္း၊ ပတ္ေျမာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဂဝံေျမေစး၊ စနယ္ေျမေစးႏွင့္ လယ္ေျမျပာမ်ားကို ဆားေပါက္ေျမ၊သဲဆန္ေျမ၊ျပာမ်ိဳးစုံ ပဲစပါးေမွာ္ႏွင့္ တိရိစာၦန္ေခ်းေဆြးမ်ားခ်ထား ျဖည့္ဆည္းပါ။ အီးအမ္ပက္ျဖန္းျပီး ေျမႏွင့္ျပန္အုပ္ထားပါ။ купить...
မတ္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

မတ္လအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ကိုယ္ရကိုယ္ယူကိုယ္ဦးကိုယ္စားစိတ္ေနသေဘာထားအျပင္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားကိုယ္က်ိဳးစီးပြားၾကီးထြားေနသမွ် လယ္ယာကဏၬယခင္ကအတိုင္းသာရွိမည္။ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္သူအားလုံး အက်ိဳးတူ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝခံစားႏိုင္ရန္ လက္ေတြ့အစီအမံပါမွသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေရႊေခတ္သန္းေစမည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ————————————- ႏွံစားသီးႏွံ – ေႏြစပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ မိုးေလလြတ္ရန္ႏွင့္ အသီးျဖိဳင္ေစရန္ သိုင္အိုယူရီးယား ဇီဝစူပါ မာလ္တီေကရြက္ဖ်န္းေျမဩဇာမ်ားႏွင့္ ပက္ဖ်န္းႏိႈးဆြပါ။ အထက္ျမန္မာျပည္ေႏြစပါးဧရိယာမ်ားေျမယာျပဳျပင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရြက္ေလွကြန္ပလက္၊ ယူရီးယား၊ ပိုတက္ဓာတ္ေျမဩဇာမ်ားကို သဘာဝေျမဩဇာမ်ားႏွင့္ (၁:၃) ေရာစပ္ျဖည့္သြင္းေပးပါ။စပါးအပင္ေပါက္ျပီးစတြင္ အမ္-ေပါင္းေဆးျဖင့္ ေပါင္းျမက္မ်ားအုပ္သတ္ေပးပါ။ ေႏြစပါးမ်ားပင္ပြားအားေကာင္းရန္ ေရသြင္းေရခန္းစနစ္က်င့္သုံးပါ။ ေဒါင္းျမီးပ်ံ၊ေခြးျမီးပုတ္ျမက္မ်ား မွ ကာကြယ္ရန္ အမ္ေပါင္း ႏွိမ္နင္းရန္ အမ္ေပါင္းရွင္းကို စပါးသက္တမ္းတလမတိုင္မီ အသုံးျပဳပါ။ စက္မႈသီးႏွံ- ရာဘာပင္မ်ား ရြက္သစ္ေဝပါက အေစးျပန္လွီးပါ။ ေရေပးႏိုင္ပါက တပတ္တၾကိမ္ ေရဝဝေပးသြင္းပါ။ ေရမေပးႏိုင္ပါက ရြက္ေျခာက္၊ ျမက္ေျခာက္၊ ေကာက္႐ိုး၊ ပလပ္စတစ္မ်ိဳးေဘာင္ကာမ်ားျဖင့္ ရြက္ဖ်ား စက္မႈသီးႏွံ- ရာဘာပင္မ်ား ရြက္သစ္ေဝပါက အေစးျပန္လွီးပါ။ ေရေပးႏိုင္ပါက တပတ္တၾကိမ္ ေရဝဝေပးသြင္းပါ။ ေရမေပးႏိုင္ပါက ရြက္ေျခာက္၊ ျမက္ေျခာက္၊ ေကာက္႐ိုး၊ ပလပ္စတစ္မ်ိဳးေဘာင္ကာမ်ားျဖင့္ ရြက္ဖ်ားပတ္လည္ေအာက္ဖုံးကာေပးပါ။ ဆီအုန္း၊ၾကံ၊ေကာ္ဖီ၊ကိုကိုးသီးႏွံမ်ား ႂကြက္၊ေပြး၊ျခ၊ပုရစ္၊ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း၊ေျမေအာင္းပိုးမ်ားကင္းေထာက္ႏွိမ္ႏွင္းပါ။အမ္-ျဖဴရန္၊ဆဲလ္ေဖါစ့္ေဆးမ်ားအသုံးျပဳပါ။ပလပ္စတစ္မီး႐ိႈ့ျပီးမီးခိုးအားတြင္းမ်ားအတြင္းမႈတ္သြင္းျပီးတြင္းအလုံပိတ္ထားပါ။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ – စပ္မ်ိဳးသစ္ခြ၊သဇင္၊ပိန္းပန္းႏွင့္ အိုးစိုက္အလွပင္ငယ္မ်ား၊ပ်ိဳးပင္ငယ္မ်ား နံနက္ေနေရာင္ျခည္ကိုသာခံယူပါ။ တေန့တစ္ၾကိမ္ ေဆးဖ်န္းပုံး (သို့မဟုတ္) အေပါက္ေသးေရပန္းခရားႏွင့္ေရေလာင္းပါ။အိုးမရွိေသာဗင္ဒါသစ္ခြမ်ားတေန့(၂)ၾကိမ္ေလာင္းပါ။ရြက္သားမ်ားရွုံ့ျခင္း၊ဝါျခင္းမရွိပါေစႏွင့္။အပူဒဏ္မွခုခံႏိုင္ရန္ အမိုင္ႏိုပါဝါတပတ္တၾကိမ္ပတ္ဖ်န္းေပးပါ။မြန္းလြဲႏွင့္က်ေနကိုလုံးဝမခံရပါေစႏွင့္။ 2017 toyota...
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

– ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝင္းက်င္အရ ကာယစြမ္းရည္ျပည့္ဝၾကံ့ခိုင္ျပီး ျဖစ္ၾကသည္။ ဘြဲ့ရမ်ားျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကလွ်င္ ဥာဏစြမ္းရည္ပါ တိုးတက္ပိုင္ဆိုင္လာၾကမည္။ ဘဝတြက္တာ ကာယေရာ ဥာဏပါႏွစ္ျဖာႀကိဳးကုတ္အားထုတ္တတ္မွသာ အသိပညာ မခ်ိဳ႕တဲ့ေသာတကယ့္ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾကမည္။ လယ္ယာဥယ်ာဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွံစားသီးႏွံ – မိုးစပါးမွ ရိုးျပတ္မ်ားအား ပိုးမႊားေရာဂါမက်ခဲ့လွ်င္ မီးလုံးဝမ႐ိႈ့ပါႏွင့္။ အီးအိမ္၊ အိုင္အမ္ ဇီဝေဖ်ာ္ရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းကာ ထယ္ထိုး ေျမျမႇဳထားပါ။ အလားတူ အျခားသီးႏွံပင္ၾကြင္းမ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ထားပါ။ေႏြစပါးတြင္ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္၊ ေက်ာက္ဆူး၊ၾကက္္သြန္ျမိတ္၊ဆစ္ပိုးႏွင့္ နီမတုတ္ေရာ္ဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္သည္။အမ္-ဖိတ္၊ ေပ့စ္ေဆးမ်ားျဖင့္ၾကိဳတင္ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ထားပါ။ဂုတ္က်ိဳး၊ရြက္ဖုံးပုတ္၊ရြတ္ညိဳေျပာက္ေရာဂါမ်ားက်ေရာက္တတ္သည္။အမ္-မီသိုေမာ့ဘူဆန္ေဆးမ်ားျဖင့္ ၾကိဳတင္ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ထားပါ။ေႏြစပါးမ်ား ပင္ပြားအားေကာင္းရန္ ေရသြင္းေရခန္းစနစ္က်င့္သုံးပါ။ေဒါင္းျမီးပ်ံ၊ေခြးျမီးပုတ္ျမက္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အမ္-ေပါင္း ႏွင့္ ျမက္မေပါက္မီ ပက္ဖ်န္းအုပ္ကာေပးပါ။ ပဲမ်ိဳးစံု – ငေျမွာင္ေတာင္၊ပြင့္ေထြးပိုး၊ သီးေတာင့္ထိုးပိုးမ်ား က်ေရာက္တတ္သည္။အမ္-ကလိုဆိုက္ပါေဆးျဖင့္ ပက္ဖ်န္းႏွိမ္နင္းပါ။ ငေျမွာင္ေတာင္ကို လက္ျဖင့္ ေကာက္ယူျခင္း၊ေနဝင္ခ်ိန္ၾကိဳးတန္း႐ိုက္ျခင္းျဖင့္ သက္သာေစႏိုင္သည္။ဖားဥမိႈ၊သံေခ်း၊ရြက္ေျခာက္၊ မွည့္ေျပာက္စြန္းေရာဂါမ်ားဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။အမ္-ဟက္ဇာ၊ဒီကိုေနးေဆးမ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းႏွိမ္နင္းပါ။စိုက္ခင္းကိုတပတ္ႏွစ္ၾကိမ္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးပါ။ပိုးမႊားေရာဂါျဖစ္စတြင္ေတြ့ရပါက ေဆးအသုံးျပဳမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျပီးပင္ပန္းမႈသက္သာကာသီးႏွံထြက္ကို မထိခိုက္ေစပါ။ မိတ္ေဆြပိုးမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္ျပီး ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံ – သရက္၊ပိႏၷဲ၊ကြၽဲေကာ၊ ဒူးရင္း၊နဂါးေမာက္၊လိေမၼာ္၊ သစ္သီးပင္မ်ား အေရာင္လွ၊ အရည္ရႊမ္းရန္ခူးကာနီး တပတ္အလို အျပာေရာင္အိတ္စြပ္ေပးပါ။အေစ့ထိုးက်ိဳင္း၊အသားထိုးပိုးမွ ကာကြယ္ရန္ အဝါေရာင္ အိတ္စြပ္ေပးပါ။ သီးထိုးယင္အားကာကြယ္ရန္ မီသိုင္းယူဂ်ီေနာျဖင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္၍...