ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:16 , 15:15:15:11s/8s , 0:0:46 , 15:15:6+4Mgo]

ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား [16:16:16 , 15:15:15:11s/8s , 0:0:46 , 15:15:6+4Mgo]

သီးနွံအလုိက္ “ေနရြက္ေလွ”   ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲနည္းစနစ္မ်ား

စဥ္ သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္          ေနရြက္ေလွ ဓါတ္ေျမၾသဇာတစ္ဧကႏႈန္းထားယူနစ္=၅၀Kg
16:16:16 15:15:15:11S/8S 0:0:46 15:15:6

+

4MgO

 

 

 

(၁)

 

စပါး(ၾကံခင္း)

ေျမျပင္ခ်ိန္     ၀.၅-၁     ၀.၅-၁   ၀.၅-၁    ၀.၅-၁
ၾကဲျပီး(၁-၁.၅လ)ၾကာ      ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅
ၾကဲျပီး(၂-၂.၅လ)ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅
 

စပါး(စိုက္ခင္း)

ေျမျပင္ခ်ိန္    ၀.၅-၁    ၀.၅-၁    ၀.၅-၁ ၀.၅-၁
စိုက္ျပီး(၂၀-၃၀)ရက္ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅
စိုက္ျပီး(၃၀-၄၀)ရက္ၾကာ    ၀.၅    ၀.၅    ၀.၅
 

(၂)

 

အေစ့ထုတ္ေျပာင္း

ေျမျပင္ခ်ိန္    ၁-၁၅    ၁-၁.၅    ၀.၅-၁      ၁-၁.၅
စိုက္ျပီး(၁၅-၂၀)ရက္      ၁      ၁        ၁
စိုက္ျပီး(၃၅-၄၀)ရက္        ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁
 

(၃)

 

၀ါ

စိုက္ခ်ိန္      ၁        ၁    ၀.၅          ၁
ပန္းစပြင့္ခ်ိန္      ၀.၅      ၀.၅        ၀.၅
 

(၄)

 

ေျမပဲ၊နွမ္း

ေျမျပင္ခ်ိန္        ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁
ေဘာင္တင္ခ်ိန္      ၀.၅      ၀.၅      ၀.၅
(၅) ေကာ္ဖီ၊စပ်စ္၊ဒူးရင္း၊

က်ြဲေကာ၊လိေမၼာ္

(၁)နွစ္သားမွ(၃)နွစ္သား       ၃        ၃          ၃
(၃)နွစ္သားအထက္        ၅         ၅         ၅
(၆) မတ္ပဲ၊ပဲတီစိမ္း၊

ပဲမ်ိဳးစံု

ေျမျပင္ခ်ိန္       ၁        ၁ ၀.၅-၁          ၁
(၇) အားလူး၊ၾကက္သြန္ ေျမျပင္ခ်ိန္       ၁       ၁ ၀.၅-၁         ၁
စိုက္ျပီး(၂)ပတ္အၾကာ      ၀.၅        ၀.၅    ၀.၅
(၈) ဟင္းသိးဟင္းရြက္၊

ပန္းမန္

စိုက္ခ်ိန္      ၁-၁.၅        ၁-၁.၅    ၀.၅-၁    ၁-၁.၅
အဖူးအပြင့္၀င္ခ်ိန္       ၁          ၁        ၁
 

(၉)

 

ေရာ္ဘာ၊ဆီအုန္း

(၁)နွစ္သားမွ(၃)နွစ္သား       ၃          ၃        ၃
(၃)နွစ္သားအထက္      ၅          ၅        ၅

 

book 3 - 37 13  book 3 - 37-1         book 3 - 38 17