ဒါကိုေနးလ္ ၇၅ % ဒဗလ်ဴပီ

ဒါကိုေနးလ္ ၇၅ % ဒဗလ်ဴပီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း ေရ (၄) ဂါလံဝင္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးတြင္ ေဆး (၂၀) ဂရမ္ (စတီးဟင္းစားဇြန္း ၂ – ဇြန္း) ေဖ်ာ္စပ္အသံုးျပဳပါ။

အာလူး                               –    ေနွာင္းပင္နာက် ၊ ေစာပင္နာက်ေရာဂါ ၊အပင္ျမင့္ (၆) လက္မ(သို႕)ေရာဂါစတင္က်ပါက ေဆးဖ်န္းပါ။ (၇ – ၁၀)ရက္ျခား၍ ထပ္ျဖန္းပါ။ ခရမ္းခ်ဥ္                            –   ေနွာင္းပင္နာက် ၊ ေစာပင္နာက်ေရာဂါ ၊ေရာဂါစတင္က်ပါကေဆးဖ်န္းပါ။(၇-၁၀)ရက္ ျခား၍ထပ္ျဖန္းပါ။

ဘူး၊ဖရံု၊သခြား ၊ ဖရဲ           –    ေဒါင္းနီးမႈိေရာဂါ ၊ ေခ်းဖတ္ေရာဂါ ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါကာကြယ္ရန္မူမွန္ ရြက္တစ္ရြက္ ထြက္ျပီး(သို႔) ေရာဂါက်ေရာက္ရန္ အေျခအေနေပးေသာအခ်ိန္တြင္ ေဆးဖ်န္းပါ။ (၇) ရက္ျခား၍ ထပ္ျဖန္းပါ။

ၾကက္သြန္နီ                      –    ေဒါင္းနီမႈိေရာဂါ ေတာက္တဲ့မီးေရာဂါ ၊ မီးခိုးေရာင္မႈိေရာဂါ ၊ေရာဂါမက်ေရာက္မီ ေဆးဖ်န္းပါ။ (၇-၁၀) ရက္ျခား၍ဖ်န္းပါ။

ေဂၚဖီထုပ္ ၊ေဂၚဖီပန္းပြင့္     –     ေဒါင္းနီမႈိေရာဂါ ၊ေအာ္တာေနးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ စိုက္ျပီး (သို႔) ေရာဂါက်ေရာက္ရန္အေျခအေနေပးပါက စတင္ေဆးဖ်န္းပါ။(၇ – ၁၀) ရက္ျခား ၍ေနာက္ထပ္ဖ်န္းပါ။

ငရုတ္                                –    ဖိုက္ေတာ့သရာပင္နာက်ေရာဂါ ၊မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ျပီး သို႔မဟုတ္ တိုက္ရိုက္စိုက္ပါက အပင္ေပါက္ျပီး (သို႔) ေရာဂါက်ေရာက္ရန္အေျခအေနေပးပါက စတင္ ေဆးဖ်န္းပါ။ (၇ – ၁၀) ရက္ျခား၍ ေနာက္ထပ္ေဆးဖ်န္းပါ။

ေျမပဲ                               –    အညိဳေရာင္ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊အမဲေရာင္ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ သံေခ်းေရာဂါ ၊ ေအာ္တာေနးရီးယားရြက္ေျပာက္ေရာဂါ ၊ ေရာဂါစတင္က်ေရာက္သည္နွင့္ေဆးဖ်န္းပါ။ (၁၀-၁၄)ရက္ျခား၍ ထပ္ျဖန္းပါ။

ပဲပုပ္                               –      မွဲ႔ေျပာက္စြန္းေရာဂါ ၊အပြင့္ပြင့္ျပီး (၂-၃) ပတ္အၾကာတြင္ စတင္ေဆးဖ်န္းပါ။(၁၀-၁၄) ရက္ျခား၍ ထပ္ျဖန္းပါ။