ၾကံေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး

  • DASAYOX F

    ဒက္ဆာေတာ့ (စ္) အက္(ဖ္)

    သံုးစြဲရန္အညႊန္း  ေဆးေဖ်ာ္ရန္ ေပါင္းပင္ပါးပါက ေရဂါလံ (၂၀/ဧက) ၊ ေပါင္းပင္ထူထပ္ပါက ေရဂါလံ (၄၀/ဧက) ႏႈန္းအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ ေဆး (၄၀-၅၀ စီစီ) ေရာစပ္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ စိုက္ခင္းမ်ား ေဆးေဖ်ာ္ႏႈန္း ေပါင္းမ်ိဳးမ်ား ၾကံ ၂၀၀ စီစီ ေရ(၄) ဂါလံပံုး ဗ်ိဳင္းေျချမက္ ၊ ျမက္ဆုပ္ ၊ ျမက္နယား လူးသိမ္ ၊ လူးငယ္ ၊ ကိုဒို ၊ ျမက္သီးဆန္ ၊ ဝါးရံုျမက္ ၊ လက္သဲခြျမက္ ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ေလးခြျမက္ ၊ ကုလားဆပ္ ၊ ျမက္ယား ၊ ကရင္မပန္းဖူး ၊ ပုစြန္စာၾကီး ၊ ျမက္ယားငယ္ ၊ေခြးေသးပန္း ေပါင္းသတ္ေဆးအာနိသင္ Post emergenine herbicide (ၾကံပင္ေပါက္ျပီးသံုးရန္) Selective herbicide (ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး) Effective ...