ဒက္ဆာေတာ့ (စ္) အက္(ဖ္)

ဒက္ဆာေတာ့ (စ္) အက္(ဖ္)

သံုးစြဲရန္အညႊန္း 

ေဆးေဖ်ာ္ရန္ ေပါင္းပင္ပါးပါက ေရဂါလံ (၂၀/ဧက) ၊ ေပါင္းပင္ထူထပ္ပါက ေရဂါလံ (၄၀/ဧက) ႏႈန္းအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ ေဆး (၄၀-၅၀ စီစီ) ေရာစပ္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳနိုင္ေသာ စိုက္ခင္းမ်ား ေဆးေဖ်ာ္ႏႈန္း ေပါင္းမ်ိဳးမ်ား
ၾကံ ၂၀၀ စီစီ ေရ(၄) ဂါလံပံုး ဗ်ိဳင္းေျချမက္ ၊ ျမက္ဆုပ္ ၊ ျမက္နယား လူးသိမ္ ၊ လူးငယ္ ၊ ကိုဒို ၊ ျမက္သီးဆန္ ၊ ဝါးရံုျမက္ ၊ လက္သဲခြျမက္ ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ေလးခြျမက္ ၊ ကုလားဆပ္ ၊ ျမက္ယား ၊ ကရင္မပန္းဖူး ၊ ပုစြန္စာၾကီး ၊ ျမက္ယားငယ္ ၊ေခြးေသးပန္း

ေပါင္းသတ္ေဆးအာနိသင္

Post emergenine herbicide (ၾကံပင္ေပါက္ျပီးသံုးရန္) Selective herbicide (ေရြးခ်ယ္ေပါင္းသတ္ေဆး) Effective on both leaves & Soil (အရြက္ဖ်န္းနွင့္ ေျမေပၚဖ်န္း (၂) မ်ိဳး) Made of action – translocated   Herbicide (ပင္လံုးပ်ံ႕ေပါင္းသတ္ေဆး) ေပါင္းပင္ေပါက္ျပီးမွ နွိမ္နင္းျခင္း။   ၾကံပင္ကို ထိခိုက္မႈမရွိ္ေစျခင္း ၊ ေပါင္းပင္ကိုသာ ေသေစျခင္း။ လက္ရွိေပါင္းပင္နွင့္ ေျမထဲရွိေပါင္းေစ့မ်ားထပ္မံ ေပါက္ပြားမႈကိုပါ နွိမ္နင္းနိုင္ျခင္း။   ေဆးရည္သည္တစ္ပင္လံုးသို႔ (အျမစ္ပိုင္းထိ) ပ်ံ႕နွံ႕လြယ္၍ ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳနွိမ္နင္းနိုင္ျခင္း။