ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမ်ား

 • Hyper - 54

  ဟိုက္ပါ – ၅၄

    သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္   လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ   အပင္ေပါက္ စံုခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္အလိုအထိ   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       အပင္ၾကီးထြားမႈထိန္းသိမ္းရန္ –       အေစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳးေအာင္ျမင္ ရန္ –       ေရာဂါ/ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္ရန္ စက္မႈကုန္ၾကမ္းမ်ားနွင့္ ဥစားပင္မ်ား ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း ၊ မံုလာ ၊ အာလူး၊ေျမပဲ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ /နီ ၊ ပီေလာပီနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊ ကန္စြန္းဥ ရြက္စစ္ရင့္ခ်ိန္မွစ၍ အပင္သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၆) ကီလိုဂရမ္ (၆) ...
 • Hyper -67

  ဟိုက္ပါ – ၆၇

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္ လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီ စိမ္း၊မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ မူမွန္ရြက္ (၂) ရြက္ရင့္ ခ်ိန္မွစ၍ရိတ္သိမ္းရန္ (၃) ပတ္အလိုအထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳးရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ခရမ္းခ်ဥ္၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ ၊ ၾကက္ဟင္းခါး၊ ကိုက္လန္  ၊ ကြမ္း မူမွန္ရြက္(၂)ရင့္ခ်ိန္မွစ၍ေနာက္ဆံုး အပြင့္ အသီးဆြတ္ခူးရန္(၃) ပတ္အလိုအထိ (ပန္း ပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမျဖန္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္(၄) ...
 • Hyper NPK

  ဟိုက္ပါအန္ပီေက

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္   လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ   အပင္ေပါက္စံုခ်ိန္မွဆြတ္ခူး ရန္ (၂) ပတ္အလိုအထိ   (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္   –       အပင္ၾကီးထြားမႈ –       ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္ –      အေစ့အဆံမ်ား ၊         ျဖည့္ျဖိဳး ေအာင္ျမင္ရန္ –       ေရာဂါ/ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္          ရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ ...
 • Hyper PK

  ဟိုက္ပါပီေက

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္ လယ္ရာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ ပန္းပြင့္ရန္ (၂) ပတ္အလိုမွရင့္မွည့္ရန္ (၁) ပတ္အလိုထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္း မဖ်န္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္ –       အေစ့အဆံမ်ား ရန္ –       အေလးခ်ိန္တိုး         ရန္ –       အရည္အေသြးျမင့္         ရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ...
 • Hyper Potash

  ဟိုက္ပါပိုတက္ (ရွ္)

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္ လယ္ယာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ သေႏၶေအာင္ခ်ိန္မွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္ (၁၅) ရက္ အလိုအထိ မႈိကပ္ခ်ိန္ ၊ သီးပြင့္ခ်ိန္မွ ၊ ရင့္မွည့္ခ်ိန္ထိ ပက္ဖ်န္းပါ။ –       ပြင့္သီးခ်ိန္ေစာရန္ –   အေစ့အဆံမ်ားျပည့္ျဖိဳး              ရန္ –    အရည္အေသြးျမင့္မား         ရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ ဘူး ...
 • Hyper Strong

  ဟိုက္ပါ စေတာင္း

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ တစ္ဧက နႈန္းထား သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ လယ္ယာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ နွမ္း ၊ေျမပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲနွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ၾကံ ၊ ဝါ။   (၁) ကီလိုဂရမ္ (၂) ကီလိုဂရမ္ (၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္   မိႈကပ္ခ်ိန္ ၊ သီးပြင့္ခ်ိန္မွ ရင့္မွည့္ခ်ိန္ ထိပက္ဖ်န္းပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ မံုလာထုပ္ ၊ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ မံုညင္း ၊ ဆလတ္ ၊ ကိုက္လန္ ၊ မံုလာဥ ၊ ဘူး ၊ ၾကက္ဟင္းခါး ၊ဖရဲ ...
 • Hyper Bloom

  ဟိုက္ပါဘလြန္း

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ တစ္ဧက နႈန္းထား သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ လယ္ယာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ နွမ္း ၊ေျမပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲနွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ၾကံ ၊ ဝါ။ (၂) ကီလိုဂရမ္ (၄) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ မံုလာထုပ္ ၊ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ မံုညင္း ၊ ဆလတ္ ၊ ကိုက္လန္ ၊ မံုလာဥ ၊ ဘူး ၊ ၾကက္ဟင္းခါး ၊ဖရဲ ၊ သခြား ၊ ...
 • Hyper Grow

  ဟိုက္ပါဂရိုး

  သံုးစြဲရန္အညႊန္း သီးနွံအမည္ တစ္ဧက နႈန္းထား သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ လယ္ယာသီးနွံမ်ား စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ နွမ္း ၊ေျမပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲနွင့္ ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ၾကံ ၊ ဝါ။ (၂) ကီလိုဂရမ္ (၄) ကီလိုဂရမ္ (၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္ မႈိကပ္ခ်ိန္ ၊ သီးပြင့္ခ်ိန္မွ ရင့္မွည့္ ခ်ိန္ထိပက္ဖ်န္းပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ မံုလာထုပ္ ၊ ေဂၚဖီထုပ္ ၊ မံုညင္း ၊ ဆလတ္ ၊ ကိုက္လန္ ၊ မံုလာဥ ၊ ဘူး ၊ ၾကက္ဟင္းခါး ၊ဖရဲ ...