ဖာတီစတတ္

ဖာတီစတတ္

၁။      အျမစ္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာျပီး ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္စဥ္ ထိခိုက္မႈကို ကာကြယ္ ေပးနိုင္စြမ္းရွိ ပါသည္။

 အပင္ျဖစ္ထြန္းအားေပးနိုင္ေသာ ေပ်ာ္ရည္တြင္ ၾကီးထြားမႈအားေပးေသာပစၥည္းမ်ား ဗိုက္တာမင္ ဘီ (၁) နွင့္  အပင္ျဖစ္ထြန္း

အားေပးေသာ ေဟာ္မုန္းနွင့္ ဆင္တူေသာ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။

Ferti – Start သည္ အျမစ္အားၾကီးထြားေစျခင္းနွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ခ်ိန္ ထိခိုက္မႈအားေလ်ာ႔နည္း ေစရန္

သိပၸံနည္းက် ေဖၚစပ္ထားပါသည္။ သစ္ခြ ၊နွင္းဆီ ၊ျမက္ခင္း ၊ အပင္ၾကီးမ်ား ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နွင့္ အလွစိုက္ပင္မ်ားအတြက္ သံုးရန္သင့္ေတာ္သည့္ ေဆးျဖစ္ပါသည္။

၂။        ပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား 

ဗိုက္တာမင္ ဘီ – ၁ (Thiamine Monoitrate) ၀.၁၀ % ၊ အလ္ဖါနက္ဖ္သလင္း အက္ဆီတစ္ အက္စစ္  (Alpha Naphthalene Acetic Acid) ၀.၁၄% ၊ ေဟာ္မုန္းနွင့္ အသြင္တူ ဓါတုပစၥည္း (Hormone Like Substance) ၀.၁၄% ၊ ခ်ီလိတ္တက္ဒ္အသြင္ ေျပာင္းထားေသာ သံဓါတ္ (Cheleted Iron) ၀.၁ % တို႔ပါဝင္ပါဝင္သည္။

 

၃။        အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

ေရတစ္ဂါလံတြင္ ဤေဆးရည္ကို လက္ဖက္စားတစ္ဇြန္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ျပီး ပ်ိဳးကိုင္းျဖတ္ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ အပင္
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေျမဆီလႊာအား  စြတ္စိုေအာင္ ဖ်န္းေပးပါ။ ဤအားေဆးရည္ကို အပင္ေရသြင္းစဥ္ ၂- ၃ ပတ္အထိ သို႔မဟုတ္ အပင္အျမစ္စြဲသည္အထိ ပက္ဖ်န္းေလာင္းသင့္သည္။ အပင္မ်ိဳးေအာင္သည္အထိ
ၾကီးထြားမႈ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ပံုမွန္ပက္ဖ်န္းေပးရမည္။ ဤအားေဆးသည္ ျပင္းအားျမင့္၍ ညႊန္းၾကားထား

သည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။