ဖူဂ်ီဝမ္း ၄၀ % အီးစီ

ဖူဂ်ီဝမ္း ၄၀ % အီးစီ

စပါးနွံ ၊ အရြက္နွင့္ အဆစ္တို႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဂုတ္က်ိဳးေရာဂါကို ကာကြယ္နိွမ္နင္းေသာ ပင္လံုးပ်ံ႕မႈိသတ္ေဆးရည္ သီးနွံ     ေရာဂါ                         ႏႈန္းထား(ဧက)                         ပက္ဖ်န္းရန္အညႊန္း စပါး      အရြက္ဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ       ၄၀၀ စီစီ/ေရ-၂၅၀လီတာ/(ဧက)     အရြက္တြင္ေရာဂါ စတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္တြင္ (၁၀-စီစီ/ေရတစ္ဂါလံ)                 ပက္ဖ်န္းရန္ စပါး      အနွံဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ          ၄၀၀ စီစီ/ေရ-၂၅၀လီတာ/(ဧက)     အနွံမထြက္မီ(၁) ၾကိမ္၊အနွံအာလံုး (၁၀-စီစီ/ေရတစ္ဂါလံ)                 ထြက္ခ်ိန္ (၁) ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းရန္

မ်ိဳးေစ့မ်ားေဆးစိမ္ျခင္း

ေဆးႏႈန္းထား

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

ခရမ္ခ်ဥ္ ၊ ခရမ္း ၊ မံုလာ ၊ ငရုတ္ ၊ မ်ိဳးေျမပဲ ၊ သခြါးေမႊး ၊ ပဲမ်ိဳးစံုနိုင္ျခင္း ၊ ေျပာင္းဖူး ၊ အာလူး ၊ ဖရဲ ၅ စီစီ/ေရ (၁) လီတာ ၃ – မိနစ္ ၅ စီစီ/ေရ (၁) လီတာ ၅ – မိနစ္ အပင္ေပါက္သန္စြမ္းျခင္း ၊ေရာဂါဒဏ္ခံ နိုင္ျခင္း ၊ မ်ိဳးေစ့မ်ားနွင့္ မ်ိဳးပိုင္းမ်ားကို ၾကြက္ရန္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
မ်ိဳးပင္မ်ား ၊အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ကြမ္း ၊ ခရမ္း ၊ သခြါး ၊ ဖရဲ ၊ ငရုတ္ စသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား နွင့္အျခားသီးနွံမ်ား ၁၅ – ၂၀ စီစီ/ေရ (၄) ဂါလံ ပ်ိဳးပင္မ်ား၏ ခါးရိေရာဂါကို ကာကြယ္ျခင္း ၊ အပင္ငယ္စဥ္တြင္ က်ေရာက္တတ္သည့္ျဖဳတ္ပိုးရန္မွ ကာကြယ္ျခင္း ၊ ပ်ိဳးပင္မ်ားသန္စြမ္းျခင္း ၊ၾကြက္ရန္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း
အပင္ၾကီးမ်ား ၊ ရာသီစိုက္ခင္းမ်ား ဟင္းသီး/ရြက္မ်ား ၊ စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု ၊နွစ္ရွည္ပ်ိဳးပင္မ်ား ၊ အလွစိုက္ျမက္ခင္းမ်ား ၊ကြမ္းျခံမ်ား ၃၀ စီစီ/ေရ (၄) ဂါလံ တစ္ပတ္ (၁) ၾကိမ္ပံုမွန္ ဖ်န္းျခင္းျဖင့္ အပင္မ်ားသန္စြမ္းျခင္း ၊ စိမ္းလန္းစိုေျပလာျခင္း ၊ ျဖဳတ္ပိုးရန္မွကာကြယ္ေပးျခင္းနွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ၊ ေနွာင္းပင္နာက်ေရာဂါမ်ားကိုလည္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ ၾကြက္ရန္မွကာကြယ္ေပးပါသည္။

အပင္မ်ားကို (၃) ရက္အတြင္း စိမ္းလန္းလိုပါက FUJI – ONE ကိုသံုးပါ။

မွတ္ခ်က္ – သီးနွံတစ္ရာသီတြင္ အမ်ားဆံုး (၃) ၾကိမ္အထိသာ ပက္ဖ်န္းသင့္ပါသည္။

ဖူဂ်ီ-ဝမ္း ၄၀ % ေရေဖ်ာ္ေဆးရည္သည္ ျပင္းအားမ်ားသျဖင့္ ပ်ိဳးပင္မ်ားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေစနိုင္သျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းသာ သံုးစြဲရန္ သတိျပဳပါ။ ေဆးဖ်န္းျပီး ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းနိုင္သည့္ရက္ (၁၄) ရက္