ဂ်စ္ဆမ္ ၉၇ %

ဂ်စ္ဆမ္ ၉၇ %

ဂ်စ္ဆမ္  အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

၁။        စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံမ်ားအတြက္  ဒုတိယ  အဓိကလိုအပ္ေသာ  အာဟာရဓါတ္အမ်ားဆံုးပါ၀င္ျခင္း

၂။        အပင္ၾကီးထြားမႈပရိုတင္းဓါတ္၊  အေစ့အဆံအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းျခင္း

၃။        သီးနွံပင္၏ အျမစ္နွင့္  အရြက္မ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို  လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း

၄။        ပဲမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအတြက္  အထူးအထြက္ေကာင္းေစျခင္း

၅။        စိုက္ခင္းအတြင္း  ေရ၀ပ္ပါက  ေရကို လွ်င္ျမန္စြာစုပ္ယူျပီး   အျမန္ေျခာက္ေစျခင္း

၆။        သီးနွံပင္အတြက္   ေရလိုအပ္လွ်င္   စုပ္ယူထားေသာေရကို   သီးနွံပင္မ်ားအတြက္  လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္   ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း

၇။        သီးနွံပင္မ်ားအတြက္လုိအပ္ေသာ  အာဟာရဓါတ္ကို   ေျဖးေျဖးခ်င္းထုတ္ေပးျခင္း

၈။         စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ  အသံုးျပဳနုိင္ျခင္း

၉။        သီးနွံအထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ျပီး   ဓါတ္ေျမၾသဇာသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့သံုးရျခင္း

၁၀။      စိုက္ပ်ိဳးသူအတြက္   ကုန္က်မႈသက္သာျခငး္

၁၁။      ဆားေပါက္ေျမမ်ား  အထူးသျဖင့္ (ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း)တြင္  အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္  အက်ိဳးမ်ားေစျခင္း

၁၂။      စပါးစုိက္ခင္းမ်ား၌    ေနာက္ဆံုးထယ္ေရးျပင္ခ်ိန္တြင္   ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္  နီမတုတ္ေရာဂါနွင့္  ဘက္တီးရီး

           ယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာပင္ေျခပုပ္ေရာဂါက်ေရာက္မႈကို  တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း

၁၃။      အသီးအပြင့္၀င္ခ်ိန္တြင္  ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္  အပြင့္ေၾကြမႈနည္းပါးျပီး  အသီးပို၍ တင္ေစျခင္း

  အသံုးျပဳပံု

၁။         စုိက္ေဘာင္/စိုက္ေျကာင္းမ်ားတြင္  ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။

၂။         ေရသြင္းခ်ိန္တြင္လည္း  အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။

၃။        ေျမျပဳျပင္ခ်ိန္တြင္   တစ္ဧကလွ်င္ ၁၀ မွ ၂၅ ကီလိုဂရမ္  အသံုးျပဳပါသည္။

၄။        အသီးပြင့္ခ်ိန္တြင္   တစ္ဧကလွ်င္  ၁၀မွ ၁၂ ကီလိုဂရမ္ အသံုးျပဳပါသည္။