ဟိုင္းအန္ေက သီးႏွံစံုရြက္ဖ်န္းအားေဆး

ဟိုင္းအန္ေက သီးႏွံစံုရြက္ဖ်န္းအားေဆး

၁။             HI-NK  ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္သည္ သာမန္ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္မ်ားကဲ့သို႔ေဖ်ာ္စပ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ

                 အပင္မွ  အလြယ္တကူစုပ္ယူစားသံုးနိုင္ရန္ အသြင္ျဖင့္ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။             pH3-9  အတြင္းရွိေသာ  ေရၾကည္နွင့္ေ၇ာစပ္သံုးစြဲပါ။

၃။             HI-NK  ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္ကုိ လြယ္ကူစြာခ်ိန္တြယ္ေရာစပ္ျပီးပက္ဖ်န္းေနစဥ္ကာလတြင္လည္း

                 အနည္ထိုင္ျခင္း၊ ခြဲထြက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေပၚေစပါ။

၄။             HI-NK  ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္ကိုပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ေဆးမ်ားနွင့္ေရာစပ္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

၅။             HI-NK  ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္ကို  စနစ္တက်ေရာစပ္ျပီး  ပက္ဖ်န္းပါက  အက်ိဳးအာနိသင္  ထူးကဲ

                 ထက္ျမက္မႈရွိေျကာင္းေတြ့ရွိနိုင္ပါသည္။

၆။            HI-NK  ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္သည္  သီးႏွံပင္မ်ား၊အပင္ၾကီးထြားမႈ၊ အျမစ္အားေကာင္းမႈတို့သည္

                သန္မာမႈတို့ကိုအထူးျဖစ္ေပၚေစပါသည္။အပင္ငယ္စဥ္မွ စတင္သံုးစြဲသည့္အတြက္ေၾကာင့္

               အပင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခံနိုင္ရည္အား ေကာင္းမြန္ျပီး အပင္ၾကီးထြားတုတ္ခုိင္ဖြ႔ံျဖိဳးကာသီးနွံထြက္ရွိ

               မႈကိုအားေကာင္းေစပါသည္။

၇။           HI-NK   ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္တြင္  သီးနွံငယ္ပင္မ်ိဳးမ်ားအတြက္  အဓိကလိုအပ္ေသာ  အာဟာရ

               အရည္မ်ားအနည္းငယ္လုိေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားျပည့္၀စြာပါ၀င္သည္။