ဟိုင္းပီေက သီးနွံစံု ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

ဟိုင္းပီေက သီးနွံစံု ရြက္ဖ်န္းအားေဆး

၁။         HI-PK သည္ သာမန္ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္မ်ားကဲ့သို့ N:P:Kကုိသမားရိုးက်ေရာစပ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ

             ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္  နည္းပညာျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္  ထားေသာရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။         pH 3-9အတြင္းရွိေသာေရၾကည္ႏွင့္ေရာစပ္သံုးစြဲပါ။

၃။         HI-PK ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္ကုိ ပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ေဆးမ်ားနွင့္ ေရာစပ္သံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

၄။         HI-PK ရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာအရည္ကုိ စနစ္တက်  ေသခ်ာစြာေဖ်ာ္စပ္ျပီးပက္ဖ်န္းပါက  အက်ိဳးအာနိသင္

               ထူးကဲထက္ျမက္ေၾကာင္းေတြ့ရွိနိုင္ပါသည္။

၅။          HI-PK တြင္ သီးနွံပင္မ်ားအတြက္  အဓိကလိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားနွင့္  အနည္းလိုအာဟာရ

              ဓာတ္မ်ားျပည့္၀စြာပါ၀င္ပါသည္။

၆။          HI-PK သည္ အေစ့၊ အဆံ၊ အပြင့္ ၊   အသီး မ်ား၏   အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစျပီး ၊  အေလးခ်ိန္နွင့္

               အထြက္ႏႈန္းကုိသိသာစြာတိုးတက္ေစပါသည္။