ဟိုက္ပါအမိုင္နို – ပါဝါ

ဟိုက္ပါအမိုင္နို – ပါဝါ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံအမည္

 

ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း

 

ပက္ဖ်န္းရမည့္ကာလ

နွံစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ နို႔ရည္တည္ခ်ိန္ထိ (၂၀) ရက္ျခား
ပဲမ်ိဳးစံုသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၃) ဇြန္း (၃၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား
ဆီထြက္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား
ဝါ ၊ ဂံုေလွ်ာ္နွင့္

အမွ်င္ထြက္သီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

(၂) ပတ္သားမွ (၃) ရက္သားအထိ (၂၀) ရက္ျခား

 

ဥစားသီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

(၂) ပတ္သားမွ (၇၀) ရက္သားအထိ (၁၀)

ရက္ျခား

ဟင္းသီးဟင္းရြက္

သီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

(၂) ပတ္သားမွ (၂) လသားအထိ (၁၀) ရက္ျခား

 

နွစ္ရွည္သီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

အပင္ (၁) လသားမွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္မတိုင္မီ

(၁) လလို (၂၀) ရက္ျခား

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

၁။        မ်ိဳးေစ့ ၊ ပ်ိဳးပင္၊ ပ်ိဳးကိုင္းတို႔ကို မစိုက္ပ်ိဳးမီ ေဆးရည္ (၅) စီစီကို ေရ (၁) ဂါလံႏႈန္းျဖင့္ (၃) နာရီၾကာစိမ္ျပီး

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ အပင္ေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းေစျခင္း ၊ အပင္ၾကီးထြားဖြင့္ျဖိဳးမႈ ျမန္ဆန္ျခင္း ၊ ပံုမွန္

ထက္ရက္ေစာျပီး စိုက္ခင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေစနိုင္ျခင္း။

၂။       ေရၾကီးျခင္း ၊ မိုးေခါင္ျခင္း ၊ မိုးမ်ားျခင္း ၊ ပိုး / ေရာဂါဖ်က္စီးျခင္း ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး အသံုးျပဳမႈလြန္ကဲသြားျခင္းတို႔

႕ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခ်ိနဲ႔သြားေသာ အပင္မ်ားအား ပံုမွန္ေဆးႏႈန္းထားထက္ ထက္ဝက္ေလ်ာ႔ျပီး (၇) ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ ၊

နွစ္ၾကိ္မ္ ပက္ဖ်န္းပါက ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။

၃။        ဟိုက္ပါ အမိုင္နို – ပါဝါ (၁) ဆ ၊ ဟိုက္ပါ ဘလက္ဂ်ိတ္(ဒ္) (၂) ဆ ၊ ေရအဆ (၅၀၀) မွ (၈၀၀)အထိအညႊန္းပါႏႈန္းထား

အၾကိမ္မ်ားအတိုင္းသီးနွံမ်ိဳးစံုတြင္ ပက္ဖ်န္းသံုးစြဲပါက ပင္ပြားမ်ားေစျခင္း ၊သီးကိုင္းပိုမိုထြက္ရွိေစျခင္း  သီးတန္းရွည္ေစျခင္း ၊

တစ္ပင္ပါေအာင္ေစ့ ၊ အသီးအေရအတြက္မ်ားျပီး ၊ သီးနွံအထြက္တိုးေစျခင္းနွင့္ စားသံုးမႈအဆင့္ေကာင္းေသာ သီးနွံထြက္ရွိျခင္း ၊

ပိုး/ေရာဂါက်ေရာက္ဖ်က္စီးမႈနည္းပါးေစျခင္း ၊ စားသံုးသူအႏၱရယ္ ကင္းျပီးသီးနွံတာရွည္ အထားခံေစျခင္း ၊ သံုးစြဲမႈကုန္က်စရိတ္

သက္သာျပီး ၊ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။