ဟိုက္ပါဘလက္ – ပါဝါ

ဟိုက္ပါဘလက္ – ပါဝါ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

 

သီးနွံအမည္

 

ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း

 

ပက္ဖ်န္းရမည့္ကာလ

နွံစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ နို႔ရည္တည္ခ်ိန္ထိ (၂၀) ရက္ျခား
ပဲမ်ိဳးစံုသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၃) ဇြန္း (၃၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား
ဆီထြက္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ) (၂) ပတ္သားမွ သီးကင္းဝင္စထိ (၁၅ ) ရက္ျခား
ဝါ ၊ ဂံုေလွ်ာ္နွင့္

အမွ်င္ထြက္သီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

(၂) ပတ္သားမွ (၃) ရက္သားအထိ (၂၀) ရက္ျခား

 

ဥစားသီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

(၂) ပတ္သားမွ (၇၀) ရက္သားအထိ (၁၀)ရက္ျခား

ဟင္းသီးဟင္းရြက္

သီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

(၂) ပတ္သားမွ (၂) လသားအထိ (၁၀) ရက္ျခား

 

နွစ္ရွည္သီးနွံမ်ား

 

ဟင္းစားဇြန္း (၄) ဇြန္း (၄၀ စီစီ)

 

အပင္ (၁) လသားမွ ဆြတ္ခူးခ်ိန္မတိုင္မီ

(၁) လလို (၂၀) ရက္ျခား

ေသခ်ာစြာလႈပ္၍ အသံုးျပဳပါ။

ေျခာက္ေသြ႕၍ ေနေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္ မထိေသြ႔ေသာေနရာ တြင္သိမ္းဆည္းပါ။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

၁။        သီးနွံမ်ိဳးေစ့ ၊ ပ်ိဳးပင္ ၊ ပ်ိဳးကိုင္းတို႔ကို မစိုက္ပ်ိဳးမီ ေဆးရည္ (၅)စီစီ ကိုေရ (၁) ဂါလံနႈန္းျဖင့္ (၃)နာရီၾကာစိမ္ျပီး

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ အပင္မ်ားေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာင္းေစျခင္း ၊ အပင္ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးမႈျမန္ဆန္ျခင္း ၊ ပံုမွန္

ထြက္ရက္ေစာျပီး စိုက္ခင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးေစနို္င္ျခင္းစသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိပါသည္။

၂။       ေရၾကီးျခင္း ၊မိုးေခါင္ျခင္း ၊ မိုးမ်ားျခင္း ၊ ပိုး/ေရာဂါဖ်က္စီးျခင္း ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆး ၊ အသံုးျပဳမႈလြန္ကဲသြားျခင္း

တို႕ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခ်ိနဲ႔သြားေသာ အပင္မ်ားအား ပံုမွန္ေဆးႏႈန္းထားထက္ ထက္ဝက္ေလ်ာ့ျပီး (၇) ရက္ျခား

တစ္ၾကိမ္၊ နွစ္ၾကိမ္ ပက္ဖ်န္းပါက ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။

၃။      ဟိုက္ပါ ဘလက္ – ပါဝါကို အညႊန္းပါအတိုင္း သီးနွံမ်ိဳးစံုတြင္ ပက္ဖ်န္းသံုးစြဲပါက အရြက္ေပၚရွိအက်ိဳးျပဳအဏုဇီဝပိုး

အေရအတြက္ မ်ားလာ ေသာေၾကာင့္ပိုး / ေရာဂါက် ေရာက္ဖ်က္စီးနႈန္းနည္းပါးေစျခင္း ၊ ပင္ပြားမ်ားေစျခင္း ၊

သီးကိုင္းပိုမိုထြက္ရွိေစျခင္း ၊ သီးတန္းရွည္ေစျခင္း ၊ တစ္ပင္ပါေအာင္ေစ့ ၊ အသီးအေရအတြက္မ်ားျပီး ၊ သီးနွံ

အထြက္တိုးေစျခင္း ၊ သံုးစြဲမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာျပီးအထြက္ႏႈန္းေကာင္းလ်က္ဝင္ေငြမ်ားေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

ထုတ္လုပ္သူအတြက္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။