ဟိုက္ပါဘလက္ ဂ်ိတ္

ဟိုက္ပါဘလက္ ဂ်ိတ္

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံအမည္ ေရ ၄ ဂါလံတြင္ ေရာစပ္ရမည့္ႏႈန္း
နွံစားသီးနွံ ၊ ဆီထြက္သီးနွံ ၊ ပဲမ်ိဳးစံုနွင့္

ပန္းမန္လ္မ်ား

ဟင္းစားဇြန္း ၅ ဇြန္း (၅၀ စီစီ)
ဥစားသီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း ၄ ဇြန္း (၄၀ စီစီ)
ႏွစ္ရွည္သီးနွံမ်ား ဟင္းစားဇြန္း ၆ ဇြန္း (၆၀ စီစီ)

 

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

၁။        ဟိုက္ပါ ဘလက္ဂ်ိတ္(ဒ္) ကို သီးနွံမစိုက္မီ (၁၀) ရက္ခန္႔အလို ေျမျပင္စဥ္တြင္ ေရေဆး (၅၀)ႏႈန္းျဖင့္ပက္ဖ်န္းပါက

ေျမတြင္းရွိအကိ်ဳးျပဳ အဏုဇီဝ ပိုးမ်ား အေရအတြက္မ်ားလာျပီး ေျမဆီလႊာ၏ ရုပ္ / ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား တိုးတက္လာပါသည္။

၂။        သီးနွံမ်ိဳးေစ့ ၊ပ်ိဳးကိုင္းမ်ားအားမစိုက္မီ ေဆးရည္ (၅) စီစီကို ေရ (၁) ဂါလံႏႈန္းျဖင့္ (၂)နာရီၾကာစိမ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္

အပင္ေပါက္ရာခိုင္ႏႈန္းေကာင္းျခင္း ၊ အျမစ္ရွည္ထြက္မႈ ၊ ပြားမ်ားမႈေကာင္းေစျပီး အပင္ျဖစ္ထြန္းမႈေကာင္းျခင္း ၊

သီးနွံအထြက္ျမင့္မားေစျခင္းတို႕ကိုျဖစ္ေစပါသည္။

၃။        သီးနွံမ်ိဳးစံုအား အပင္ (၁၀) ရက္သားမွစျပီး ဆြတ္ခူးခ်ိန္မတိုင္မီ (၂) ပတ္အလိုထိ (၂၀)ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ေရအဆ

(၄၅၀) ႏႈန္းျဖင့္ ပက္ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ အျမစ္မ်ား ပြားမ်ား ရွည္ထြက္မႈေကာင္းျခင္း ၊ အရြက္မ်ား စိမ္းစိုၾကီးထြားျပီး

အပင္သန္စြမ္္းလာကာ သီးနွံအထြက္တိုးေစပါသည္။

၄။        ၎အားအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အရြက္ေပၚရွိ အက်ိဳးျပဳ အဏုဇီဝပိုးအေရအတြက္မ်ားလာကာ အပင္ေရာဂါပိုးမ်ားမက်ေရာက္ေစရန္

ဟန္႔တားကာကြယ္ေပးပါသည္။

၅။        အရည္အေသြး ၊ အဆင့္အတန္း ၊ စားသံုးမႈအနံ႔အရသာျပည့္ဝေသာ သီးနွံမ်ား ရရွိေစျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစပါသည္။

၆။        ေရငတ္ဒဏ္ ၊ မိုးေခါင္ဒဏ္ နွင့္ ပိုးမႊားေရာဂါက်ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈဒဏ္မ်ားကို ထူးျခားစြာခံနိုင္ရည္ရွိေစျခင္းကိုလည္းျ

ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။

၇။       အက္စစ္ဓတ္ရွိပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ေရာစပ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးအာနိသင္ပိုမိုအစြမ္းထက္ေသာေၾကာင့္

သံုးစြဲေနက်ပမာဏအား ထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပီးသံုးစြဲနိုင္ပါသည္။

၈။        ရာသီ / နွစ္ရွည္သီးနွံမ်ားအား မဆြတ္ခူးမီ (၁) လအလိုတြင္ (၁၅) ရက္ျခား (၂) ၾကိမ္ပက္ဖ်န္းထားပါကပံုမွန္ရင့္မွည့္ခိ်န္ထက္

၁၅ ရက္ (သို႔) တစ္လခန္႔ေနာက္က်ျပီး ရင့္မွည့္ေသာေၾကာင့္ ေဈ းကြက္ေစာင့္ဆိုင္းေနပါသည္။

၉။        စားသံုးသူအတြက္ အႏၱရယ္ကင္းေစသည့္အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္သူအတြက္လည္း သံုးစြဲမႈကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစလ်က္

သီးနွံအထြက္တိုး ၊ ဝင္ေငြပိုေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္ေစပါသည္။