ဟိုက္ပါအန္ပီေက

ဟိုက္ပါအန္ပီေက

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္
 

လယ္ရာသီးနွံမ်ား

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊

မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ

 

အပင္ေပါက္စံုခ်ိန္မွဆြတ္ခူး

ရန္ (၂) ပတ္အလိုအထိ

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္

(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       အပင္ၾကီးထြားမႈ

–       ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္

–      အေစ့အဆံမ်ား ၊

        ျဖည့္ျဖိဳး ေအာင္ျမင္ရန္

–       ေရာဂါ/ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္          ရန္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊

ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊

ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ၊ ကိုက္လန္ ၊ဆလတ္ ၊

ၾကက္ဟင္းခါး ၊ကြမ္း

 

မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွ

ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္

အလိုအထိ

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္

(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       အပင္ၾကီးထြားမႈ

        ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္

–       အပြင့္အသီးမ်ား
ျပည့္ျဖိဳး ေအာင္ျမင္ရန္

–       ေရာဂါ/ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္          ရန္

 

သစ္သီးဝလံမ်ား

သရက္ ၊ သေဘၤာ၊

ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ ဒူးရင္း၊ ပိႏၷဲ ၊ မာလကာ ၊ သံပုရာ ၊လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္ ၊ နဂါးေမာက္ ၊

 

မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွ

ဆြတ္ခူးရန္ (၂) ပတ္အလို

အထိ(သစ္သီးပင္ၾကီး)မ်ား

အသီးခူးျပီးခ်ိန္နွင့္ ကိုင္း

ပယ္ခ်ိန္ၾကားနားေနနိုင္

သည္။

 

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၂) ကီလိုဂရမ္

(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       အပင္ၾကီးထြားမႈ

         ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းရန္

–       အပြင့္အသီးမ်ားျပည့္
ျဖိဳး ေအာင္ျမင္ရန္

–       ေရာဂါ/ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္         ရန္

စက္မႈကုန္ၾကမ္းပင္မ်ား

ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း၊

မုန္လာ ၊ အာလူး ၊

ေျမပဲ ၊

ၾကက္သြန္နီ/ျဖဴ ၊
ပီေလာပီနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း ၊

ကန္စြန္းဥ

 

မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွဆြတ္

ခူးရန္အပင္ သက္တမ္း

တစ္ေလွ်ာက္

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္

(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–       ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအထြက္တိုးရန္

–       ထြက္ကုန္မ်ားအသံုးခံရန္

–     အနံ႔အရသာေကာင္းမြန္ရန္

ပန္းမန္မ်ား

ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ရြက္လွ ၊

အုန္းမႊား ၊ ေက်ာက္ခက္ ၊

ပင္လယ္ကဗၸီး ၊

ထန္း ၊

ငွက္ေပ်ာပေဒသာ

 

မူမွန္ရြက္ရင့္ခ်ိန္မွ၍

အပင္သက္တမ္း

တစ္ေလွ်ာက္

 

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္

(၆) ၾကိမ္မွ (၁၂) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

 

–      မ်က္စိပသာဒတြင္လွပ
ေသာ ၾကံ့ခိုင္ေနရန္

–      သက္တမ္းၾကာရွည္စြာရွင္

        သန္ရန္

–       ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ                   အၾကိမ္ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ရန္