ဟိုက္ပါပီေက

ဟိုက္ပါပီေက

သံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးနွံအမည္ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား ရည္မွန္းခ်က္
လယ္ရာသီးနွံမ်ား

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ပဲတီစိမ္း၊မတ္ပဲ ၊ ကုလားပဲ ၊ ပဲလြန္း ၊ေျမပဲ ၊ ေနၾကာ

ပန္းပြင့္ရန္ (၂) ပတ္အလိုမွရင့္မွည့္ရန္ (၁) ပတ္အလိုထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္း

မဖ်န္းရပါ)

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အေစ့အဆံမ်ား ရန္

–       အေလးခ်ိန္တိုး

        ရန္

–       အရည္အေသြးျမင့္

        ရန္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

သခြား ၊ သခြားေမႊး ၊ ဖရဲ ၊ပန္းေဂၚဖီ ၊ ဘရိုကိုလီ ၊ ခရမ္း ၊ ငရုတ္ ၊ ရံုးပတီ ၊ဘူး ၊ ဖရံု ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ

ၾကက္ဟင္းခါး

ပန္းပြင့္ရန္ (၂) ပတ္အလိုမွရင့္မွည့္ရန္(၁) ပတ္အလိုထိ(ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမဖ်န္း

ရပါ)

(၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       ပြင့္သီးခ်ိန္ေစာရန္

–       အပြင့္အသီးလွပၾကံ႕ခို          င္ရန္

–       အရည္အေသြးျမင့္ရန္

သစ္သီးဝလံမ်ား

သရက္ ၊ ဒူးရင္း ၊ ပိႏၷဲ ၊သေဘၤာ ၊ မာလကာ ၊

ကၽြဲေကာ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ လိေမၼာ္ ၊ စပ်စ္ ၊ ပန္းသီး ၊ နဂါးေမာက္ ၊

သစ္ေတာ္သီး

ပန္းဖူးမထြက္မီ (၂) ပတ္အလိုမွ မခူးဆြတ္မီ (၁) ပတ္အလိုထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမဖ်န္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အပြင့္အသီးတိုးရန္

–       အေလးခ်ိန္ျပည့္ျဖိဳး

        ရန္

–       လွပေတာက္ေျပာင္ရန္

–       တာရွည္အထားခံရန္

စက္မႈကုန္ၾကမ္းပင္မ်ား

ဝါ ၊ ၾကံ ၊ ရာဘာ ၊ ဆီအုန္း၊ေကာ္ဖီ ၊

မူမွန္ရြက္ထြက္ျပီး (၂) ပတ္စတင္၍ အပင္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၂) ၾကိမ္မွ (၄) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       ကုန္ၾကမ္းအထြက္တိုး

         ရန္

–       အနၤ႔အရသာတာရွည္ခံ           ရန္

–       အရည္အေသြးျမင့္ရန္

ဥစားပင္မ်ား

မံုလာဥ ၊ အာလူး ၊ ပီေလာနံ ၊ ဂ်င္း ၊ နႏြင္း

ဥမခ်မီ (၂) ပတ္အလိုမွေနာက္ဆံုးတူးေဖာ္ရန္ (၁)ပတ္အလိုအထိ (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အျမစ္ ၊ ဥၾကီးထြားရန္

–       အေလးခ်ိန္တိုးရန္

–       ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံ

        နိုင္ရန္

ပန္းမန္မ်ား

ဂႏၶမာ ၊ နွင္းဆီ ၊ သစၥာပန္း ၊ သစ္ခြ ၊ ပိန္းပန္း ၊စပယ္ ၊ ဇြန္၊ေဒလီယာ ၊ သစ္ေတာ္သီး

ပန္းဖူးမထြက္မီ (၂) ပတ္အလိုမွ မခူးဆြတ္မီ(၁)ပတ္လိုထိ (ပန္းပြင့္ခ်ိန္နံနက္ခင္းမဖ်န္းရပါ) (၅၀၀) ဂရမ္မွ (၁) ကီလိုဂရမ္(၄) ၾကိမ္မွ (၈) ၾကိမ္ဖ်န္းရန္

–       အပြင့္အသီးတိုးရန္

–       အေလးခ်ိန္ျပည့္ျဖိဳး

        ရန္

–       လွပေတာက္ေျပာင္ရန္

–       တာရွည္အထားခံရန္