ဟိုက္ပါဇီးရိုး

ဟိုက္ပါဇီးရိုး

 

သီးနွံ တစ္ဧကလွ်င္အသံုးျပဳရမည့္

ေဆးပမာဏ

သံုးစြဲနည္း
စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ဝါ ၊ဆီထြက္သီးနွံ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု။

          ၁၀၀ ဂရမ္

ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း

၊ေရနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳရန္

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ဥ ၊အျမစ္နွင့္

နွစ္ရွည္သစ္သီးဝလံ

          ၁၀၀ ဂရမ္

 

ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေရနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳရန္

ပန္းမန္ပင္မ်ား

          ၁၀၀ ဂရမ္

 

ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ေရနွင့္ ေရာစပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳရန္

ေျမျပင္ခ်ိန္မွစ၍ ဟိုက္ပါဇီးရိုး ကို တစ္ပါတ္လွ်င္ (၁) ၾကိမ္ အသံုးျပဳပါ။

ေပါင္းသတ္ေဆး ၊ ပိုးသတ္ေဆး ၊ မႈိသတ္ေဆး ၊ အရြက္ဖ်န္းေျမၾသဇာမ်ားနွင့္ ေရာစစပ္အသံုးျပဳနိုင္သည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  • ေျမဆီလႊာတြင္ လိုအပ္ေသာ သဘာဝျဒပ္ပစၥည္း (Organic Matter) ျဖည့္တင္းေပးျခင္း ၊ ေျမကိုမြေစျခင္း
  • ျမစ္ပြားနႈန္းမ်ားေစကာ အျမစ္မ်ားရွည္ထြက္ေစျခင္း
  • ေျမဆီလႊာရွိ အာဟာရဓါတ္မ်ားကို အပင္မွ လြယ္ကူစြာ စုပ္ယူနိုင္ျခင္း
  • အစိမ္းေရာင္ျခယ္ပစၥည္း (Chlorophy II) ထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးျခင္း
  • တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳပါက မ်ိဳးေစ့ေပါက္ႏႈန္း (Germination) ေကာင္းေစျခင္း
  • ေျမဆီလႊာတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားဆံုးရႈံးျခင္း (Volatilization , Leaching) တို႕ကိုထိန္းေပးနိုင္ျခင္း
  • အေပၚယံေျမဆီလႊာ (Top Soil) ပ်က္စီးမႈကိုကာကြယ္ေပးျခင္း

           ေျမဆီလႊာရွိ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ မ်ားကိုအားေပးျခင္း

  • အပင္က်န္းမာျပီးထြက္နႈန္းေကာင္းကာ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားဝင္ေငြတိုးေစျခင္း