အမ္-ကိုဆိုက္ ၇၇ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္-ကိုဆိုက္ ၇၇ % ဒဗလ်ဴပီ

ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ

  သီးနွံ   ေရာဂါအမည္   အသံုးျပဳရမည့္ ႏႈန္းထား   မွတ္ခ်က္
  ေရွာက္ ၊ သံုပရာ ၊ ကၽြဲေကာ ၊ လိေမၼာ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား   အရြက္ ၊ အကိုင္း ၊ အဖူး ၊ ေလာင္မဲ၊ အေစးထြက္ အစက္ေပ်ာက္ ၊ အညိဳေရာင္ အပင္ပုပ္ ၊ အက္ကြဲေျခာက္ေသေရာဂါ ။   တစ္ဧကလွ်င္ ၉၀၀ ဂရမ္မွ ၅.၅ ကီလို   အရြက္ေၾကြခ်ိန္ ၊ ရြက္နုထြက္ခ်ိန္္ ၊ အဖူးအပြင့္မထြက္မီနွင့္ထြက္ျပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖ်န္းနိုင္သည္။
  စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ ၊ ဘာလီ   ရြက္ေျပာက္ ၊ ပင္နာေလာင္မဲ ေရာဂါမ်ား ၊ ရြက္ေျခာက္ ၊ ရိုးမဲဆစ္ျပဳတ္ ၊ ဂုတ္က်ိဳး ၊ သံေခ်းတက္ ၊ပင္ညိွဳးေရာဂါ   တစ္ဧကလွ်င္ ၆၈၀ ဂရမ္မွ ၂.၃ ကီလို စိုက္ျပီး ၃၅ မွ ၄၀ ရက္ (သို႔) ေရာဂါ စေတြ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ စဖ်န္းပါ။ ၁၀ ရက္ ၊ ၁၄ ရက္ျခားတစ္ၾကိမ္ ဖ်န္းပါ။
  စပ်စ္ ၊ သေဘၤာ ၊ စေတာ္ဘယ္ရီ   ရြက္ေျပာက္နွင့္ အရြက္ေလာင္မဲေရာဂါ၊ ရြက္ေျခာက္သီးနာပုတ္ေရာဂါ ၊ သံေခ်းေရာဂါ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ   တစ္ဧကလွ်င္ ၁ ကီလိုမွ ၄.၅ ကီလို   မိုးရာသီတြင္ ၇ ရက္တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။ အပြင့္မပြင့္မီ အခ်ိန္ ၊ ခူးဆြတ္ျပီးခ်ိန္ အရြက္ေၾကြခ်ိန္ ေရာက္သည္အထိ ၃ ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။
  ပန္းသီး ၊ ေထာပတ္သီး ၊ ငွက္ေပ်ာသီး ၊ ကိုကိုး ၊ ေကာ္ဖီ ၊ သရက္သီး ၊ မက္မံုသီး ၊ ဆီးသီး၊ သစ္ေတာ္သီး ၊ မာလကာသီး ၊ ၾသဇာသီး   မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ ပင္စည္ကိုင္း ၊ အက္ကြဲေျခာက္ ၊ ပင္ရင့္ပုပ္ အနာကြဲ ၊ အသီးမဲ ၊ အသီးပုပ္္၊ သံေခ်းတက္ ၊ ဘက္တီးရီးယား ၊ ေလာင္မဲေရာဂါ ၊ ေဒါင္းျမီးကြက္ အသီးဖု ၊ အရြက္တြန္႔ေရာဂါ       တစ္ဧကလွ်င္ ၁ကီလိုမွ ၇.၃ ကီလို     ပန္းသီးအဝါမ်ိဳးမ်ားတြင္ အေရာင္ပ်က္ေစသျဖင့္ ခူးဆြတ္ျပီးမွဖ်န္းပါ။အညႊန္႔အဖူးမ်ား ေငြေရာင္မွ အစိမ္းေရာင္သို႔မေျပာင္းမီ ဖ်န္းပါ။ အသီးတင္ခ်ိန္မွ ခူးဆြတ္ခ်ိန္ထိ ၁ လ တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းပါ။
  ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ေဂၚဖီ ၊ဖရဲ ၊ သခြါးေမႊး ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ / နီ ၊ ေဆးရြက္ၾကီး ၊ သနပ္ဖက္ ၊ ကြမ္း   မႈိနွင့္ဘက္တီးရီးယားေလာင္မဲေရာဂါ ၊ အရြက္အစက္ေျပာက္ အရြက္ေျခာက္မွဲ႔စြန္းေရာဂါ ၊ သံေခ်းျဖဴေရာဂါ ၊ ဘက္တီးရီးယား အသီးနာကြက္ေရာဂါ ၊ ရိုးမဲဆစ္ျပဳတ္ ၊ ဂုတ္က်ိဳး ၊ ရြက္ျပဳတ္     တစ္ဧကလွ်င္ ၄၅၀ ဂရမ္မွ ၂ ကီလို     ပ်ိဳးခင္းမွေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ျပီး အပင္အျမစ္စြဲခ်ိန္တြင္ စတင္ဖ်န္းပါ။ ၾကက္သြန္တြင္ အပင္အျမစ္ ၄” ၆ “ အျမင့္ရွိခ်ိန္ စဖ်န္းပါ။