အမ္ – ဒိုင္မီ ၄၀ % အီးစီ

အမ္ – ဒိုင္မီ ၄၀ % အီးစီ

ေဆးသံုးစြဲရန္အညႊန္း

သီးႏွံ

ဖ်က္ပိုး

ႏႈန္းထား(စီစီ/တစ္ဧက)

စပါးနွင့္နွံစားသီးနွံမ်ား နွံစုပ္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ပိုးေလာင္မီး ၊ ဆစ္ပိုး ၊ ဂ်ပိုးနက္ ၊ သရစ္ပိုး ၃၅၀ – ၅၀၀
ပဲမ်ိဳးစံု ပ်ပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ သရစ္ပိုး ၊ ပဲေတာင့္ထိုးပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ပဲဂ်ပုိး-စိမ္း ၃၅၀ – ၅၀၀
ဝါ ပ်ပိုး ၊ ျဖဳတ္ ၊ယင္ျဖဴ ၊ သရစ္ပိုး ၊ ဝါဂြမ္းပိုးနီေကာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ႏွာတံရွည္က်ိဳင္း ၅၀၀ – ၇၅၀
အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ပ်ပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ပိုးနဂါး ၃၀၀ – ၆၀၀
သစ္သီးဝလံ ပ်ပိုး ၊ သရစ္ပိုး ၊ မီလီဂ်ပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ အေၾကးပိုး ၂၅၀ – ၅၀၀
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သရစ္ပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ဗူး ၊ ဖရံု ၊ က်ိဳင္း ၊ ေလွးက်ိဳင္း ၊ ပ်ပိုး ၂၅၀ – ၅၀၀
ႀကံ ပင္စည္ထိုးပိုး ၊ ေခါင္ညြန္႔ထိုးပိုး ၅၀၀ – ၇၅၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

ဤေဆးျဖင့္ အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ ကုသပါ။