အမ္-မိုဇုန္း ၂၇.၆ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

အမ္-မိုဇုန္း ၂၇.၆ % အက္(စ္)အယ္(လ္)

အသံုးျပဳနည္း

သီးနွံ သံုးစြဲရန္အခ်ိန္ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစား ႏႈန္းထား

လီတာ / ဧက

စပါး စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂
  ပဲမ်ိဳးစံု   စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ   ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၀.၈ – ၁.၅
ေျပာင္း စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီနွင့္ လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂
ေျမပဲ စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂
ဝါး ၊ ၾကံ စတင္မစိုက္ပ်ိဳးမီ လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂
သစ္သီး ပင္မ်ား လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ပင္ေျခရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ . ၅-၃
နွစ္ရွည္ ပင္မ်ား လိုင္းၾကားရွင္းျခင္း ပင္ေျခရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁.၅ – ၃
ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ ေျမလွပ္ခ်ိန္ ၊ စတင္ မစိုက္ပ်ိဳးမီ ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ မစိုက္ပ်ိဳးမီ ၊ လိုင္းၾကား ရွင္းျခင္း ျမက္မ်ိဳးရင္းဝင္ေပါင္း ၊ ျမက္မံုညွင္း ၊ ရြက္ျပန္႔ကားေပါင္းမ်ား   ၁ – ၂