အမ္ – ပရိုဒ္ ၃၃ % အီးစီ

အမ္ – ပရိုဒ္ ၃၃ % အီးစီ

အသံုးျပဳနည္း

သီးနွံ အသံုးျပဳရန္အခ်ိန္ နွိမ္နွင္းနိုင္ေသာေပါင္းျမက္မ်ား တစ္ဧကႏႈန္းထား
  ၾကက္သြန္နီ မ်ိဳးေစ့ၾကဲျပီး (သို႔) ေရႊ႕ေျပာင္း စိုက္ျပီး (ရြက္စစ္) မူမွန္ရြက္၊ (၂) ရြက္ထြက္ခ်ိန္ ၊ စိုက္ျပီး (၂) ရက္အတြင္း     ဘဲစာျမက္ ၊ ေလးခြျမက္ ၊ ပန္းေတာ္ျဖဴ ၊ ေခြးျမီးပုပ္ ၊ ဆင္ငိုျမက္ ၊ ျမက္ၾကိမ္ ၊ စပါးရိုင္း ၊ ေမာင္ရင္ငို ၊ ေဒါင္းျမီးပ်ံ ၊ လက္သဲခြ ၊ ဘုတ္ေထာင္ ၊ ေဗာက္ေခြး ၊ ဆူးေလးငယ္ ၊ ဟင္းနုႏြယ္ ဆူးေပါက္ ၊ သဲပုရစ္ ၊ ကၽြဲေက်ာင္းမင္းေဆး ၊ ျမဴပင္။   ၁.၂၅ – ၂ လီတာ
  ၾကက္သြန္ျဖဴ   မ်ိဳးေစ့စိုက္ျပီး   ၁.၆ – ၂.၅ လီတာ
  ဝါ   မ်ိဳးေစ့စိုက္ျပီးေပါင္းမေပါက္မီ   ၁.၆ – ၂.၅ လီတာ
ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ပဲပုပ္ ၊ ေျမပဲနွင့္ပဲမ်ိဳးစံုေနၾကာ။   မ်ိဳးေစ့ခ်ျပီး ၁.၆ – ၂.၅ လီတာ
  ငရုတ္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ အာလူး   ေရႊ႕ေျပာင္းမစိုက္မီ ေျမျပင္ဖ်န္းရန္ ၁.၆ – ၂.၅ လီတာ
ေရွာက္မ်ိဳးႏြယ္ပင္မ်ား ေရွာက္ ၊ သံုပုရာ ၊ လိေမၼာ္ ၊ ကၽြဲေကာ ၊   တိုက္ရိုက္ေျမျပင္ဖ်န္းရန္ ၁.၆ – ၂.၅ လီတာ

မွတ္ခ်က္။ ေပါင္းနွိမ္နင္းမႈ ထိေရာက္ေစရန္ ေပါင္းသတ္ေဆးျပန္႔နွံ႔မႈေကာင္းေစရန္ –

(၁) သီးနွံစိုက္ခင္းတြင္ ေျမဆိုင္ခဲမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ ထြန္ေရးညက္ညက္ထြန္ထားရမည္။

(၂) ေျမတြင္ အစိုဓါတ္ရွိေနရမည္။

(၃) ေဆးဖ်န္းျပီးေနာက္ (၅) ရက္အတြင္း ေျမေျခာက္ေသြ႕ေနပါက ေရစိုစြတ္ရံုသြင္းေပးပါ။