အမ္-ထရစ္ ၈၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္-ထရစ္ ၈၀ % ဒဗလ်ဴပီ

ေအာက္ပါအညႊန္းအတိုင္းသံုးစြဲပါ (ေရ (၄) ဂါလံဝင္ေဆးဖ်န္းတစ္ပံုးလွ်င္ (၅၀ – ၁၅၀) ဂရမ္နႈန္း)

  သီးနွံအမည္   ေရာဂါ   ႏႈန္းထား (ဂရမ္ / ဧက)
ပဲမ်ိဳးစံု အျမစ္ပုပ္ ၊ ပင္ေျခပုတ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀
ကုလားပဲ ခါးရိ ၊ပင္ညိွဳး ၅၀၀ – ၈၀၀
ပန္းသီး ရြက္ညိဳေျပာက္ ၁၀၀၀- ၁၅၀၀
ေျပာင္း ပင္စည္ပုပ္ ၊ အျမစ္ပုတ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀
သရက္ ဘက္တီးရီးယား ေရာင္မညီကြက္ၾကား ၁၀၀၀ – ၁၅၀၀
ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ကင္ကာ ၁၀၀၀ – ၁၅၀၀
ဒူးရင္း ကင္ကာ ၊ အျမစ္ပုပ္ ၁၀၀၀ – ၁၅၀၀
ငရုတ္ ၊အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ေနွာင္းပင္နာက် ၊ ခါးရိ ၊ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ ၊ ၅၀၀ – ၁၀၀၀
နာနတ္ ပင္စည္ပုပ္ ၅၀၀ – ၁၀၀၀
ၾကက္သြန္ ၊ ၾကက္သြန္ေတာက္တဲ့ျမီး ၅၀၀ – ၈၀၀
စပ်စ္ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ ၅၀၀ – ၈၀၀
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ဘက္တီးရီးယားေလာင္းမဲ ၅၀၀ – ၁၀၀၀

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

ေဆးဖ်န္းျပီးေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ရက္ (၇ – ၁၄) ရက္