အမ္ – ကာဘရိုင္း ၈၅ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္ – ကာဘရိုင္း ၈၅ % ဒဗလ်ဴပီ

ေဆးသံုးစြဲရန္အညြွန္း

  သီးနွံ   ဖ်က္ပိုးမ်ား   ေဆးနႈန္းထား (ဂရမ္ / ဧက)   မရိတ္သိမ္းမီ ေနာက္ဆံုးအသံုးျပဳ သင့္သည့္ရက္
  ေျပာင္း   ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ပင္စည္ထိုးပိုး   ၆၀၀ – ၁၀၀၀   ၁၄
  နွံစားေျပာင္း   ပင္စည္ထိုးပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္   ၆၀၀ – ၁၀၀၀   ၁၄
  ဝါ   သီးလံုးေဖါက္ပိုး ၊ ရြက္စံုစားပိုး ၊ သီးထိုးက်ိဳင္း ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ေလွးက်ိဳင္း   ၇၀၀ – ၁၀၀၀   ၇
  စပါး   ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ နွံစုပ္ပိုး ၊ ရြက္လိပ္အိမ္ပိုး   ၇၀၀   ၁၄
  ဟင္းသီးဟင္းရြက္   ပိုးနဂါး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ က်ိဳင္း ၊ ပ်ပိုး ၊ သီးထိုးပိုး   ၄၀၀ – ၁၀၀၀   ၁၄
  ေရွာက္ ၊ သံပုရာ   ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ အေၾကးခြံပိုး   ၄၀၀ – ၁၀၀၀   ၇
  ပဲမ်ိဳးစံု   ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ သီးထိုးပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ ပ်ပိုး   ၆၀၀ – ၁၀၀၀   ၁၄
  ေျမပဲ   ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ရြက္လိပ္ ၊ ရြက္ကပ္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုး   ၆၀၀ – ၁၀၀၀   ၁၄
  ေနၾကာ   ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ က်ိဳင္း   ၆၀၀ – ၁၀၀၀   ၁၄
  အာလူး ၊ခရမ္းခ်ဥ္   ျဖဳတ္ပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ေလွးက်ိဳင္း   ၆၀၀ – ၁၀၀၀   ၁၄
သစ္သီးပင္မ်ား ျဖဳတ္ပိုး ၊ပ်ပိုး ၊ က်ိဳင္း ၊ ရြက္ျဖတ္ပိုး ၊ သီးထိုးယင္ ၊ ရြက္ေထြးပိုး ၆၀၀ – ၁၀၀၀ ၁၄

 

  သီးနွံ   ဖ်က္ပိုးမ်ား   ေဆးႏႈန္းထား (ဂရမ္ / ဧက)

  လူထုက်န္းမာေရး

အေဆာက္အဦး

(တြင္း / ျပင္)

သိုေလွာင္ရံုမ်ား

 

ပုရြက္ဆိတ္ ၊ ပုရစ္ ၊ ျခင္ ၊ ယင္

နဖါေခ်းပိုး ၊ ပိုးနသံေကာင္ ၊

ကင္းျမီးေကာက္ ၊ ပင့္ကူ ၊ ပိုးဟပ္

 

၇၀၀ / ေရ ၁၀ ဂါလံ

၁-၂ ဂါလံေဆးရည္ကို

၁၀၀၀ စတုရန္းေပ

  ေမြျမဴေရးလုပ္ငန္း

ႏြား

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္

ၾကက္

မႊား ၊ သန္း ၊ ယင္

မႊား ၊ သန္း

မႊား ၊ သန္း

      ၇၀၀ – ၉၀၀ / ေရ

၁၅၀ / ေရ ၁၀ ဂါလံ (အေရျပားေပၚပါးပါးပြတ္လိမ္းရန္)

၉၀၀ / ေရ ၁၀ ဂါလံ (ဝန္းက်င္ / အေကာင္ေပၚဖ်န္းရန္)

မွတ္ခ်က္။          ။ ပီအိပ္ခ်္ (၈) ထက္ျမင့္ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ေရာစပ္အသံုးမျပဳရ။