အမ္ – ကာဘို ၂၀ % အီးစီ

အမ္ – ကာဘို ၂၀ % အီးစီ

 

  သီးနွံ   ဖ်က္ပိုး   တစ္ဧကနႈန္း ထား (စီစီ)
  စပါး ၊ ေျပာင္း ၊ ဂ်ံဳ   ဆစ္ပိုး ၊ ပိုးေလာင္မီး ၊ နွံစုပ္ဂ်ပိုး ၊ ျဖဳတ္စိမ္း ၊ ျဖဳတ္ညိဳ     ၂၀၀ – ၃၀၀
  ပဲတီစိမ္း ၊ မတ္ပဲ ၊ ေျမပဲ၊ကုလားပဲ ၊ ပဲစင္းငံု၊ နွမ္း ၊ ဝါ   ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း ၊ ျဖဳတ္ပိုး ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ ပ်ပိုး ၊ ရြက္ေထြးပိုး ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္   ၂၀၀ – ၃၀၀
  အာလူး ၊ ငရုတ္ ၊ ခရမ္း ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ / နီ   ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ ေခါင္ညြန္႔ထိုးပိုး ၊ ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ျဖဳတ္ ၊ ပ် ၊ ေလွးပိုး ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး   ၂၀၀ – ၃၀၀
  လိေမၼာ္ ၊ ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ ကၽြဲေကာ   ပ် ၊ ေလွးပိုး ၊ အေၾကးပိုး ၊ ျဖဳတ္ ၊ မႊားပင့္ကူနီ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး   ၁၀၀၀ – ၁၅၀၀
  ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ဖရဲ ၊ သခြား ၊ သခြားေမႊး   ဖိုးလမင္း ၊ ပ် ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ျဖဳတ္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး   ၂၀၀ – ၃၀၀

  ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္လြန္မွသာ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

မွတ္ခ်က္ – ျမစ္ဖုနီမတုတ္နွင့္ အျမစ္စားက်ိဳင္း စသည့္ေျမတြင္းေအာင္းပိုးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ တစ္ဧကလွ်င္ M-Carbo ၂၀ အီးစီေဆးရည္ (၁၀၀၀ – ၂၀၀၀ ) စီစီကိုစိုက္ေၾကာင္း ေဘးပတ္လည္ေျမၾကီးေပၚသို႔ ပက္ဖ်န္းပါ။ စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းျပီး သီးနွံပင္မ်ားတြင္ ေျမေအာင္းပိုး မ်ားဖ်က္စီးမႈမွကာကြယ္နွိမ္နွင္းရန္အတြက္ M- Carbo ၁၅စီစီကို ေရ (၁) ဂါလံနွင့္ေရာစပ္၍ အပင္ေျခရင္းပတ္လည္ေျမၾကီးကို နွံ႔စပ္ေအာင္ပက္ဖ်န္းေပးပါ။

အဆိပ္ေျဖေဆး  ATROPIG 2 mg ကိုအသားေဆးအျဖစ္ထိုးပါ။ မ်က္စိထဲဝင္လွ်င္ ATROPIG ေဆးတစ္စက္ခန္႔ထည့္ပါ။