အမ္ – ကလိုုရိုုဆိုုက္ပါ ၅၀၅% အီးစီ

အမ္ – ကလိုုရိုုဆိုုက္ပါ ၅၀၅% အီးစီ

အသံုးျပဳနည္း (တစ္ဧကလွ်င္ ေဖ်ာ္စပ္ျပီးေဆးရည္ ၂၀ – ၄၀ ဂါလံအသံုးျပဳပါ။)

သီးႏွံ

ဖ်က္ပိုး

နႈန္းထား (စီစီ/တစ္ဧက)

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ဝါ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊စုပ္စားပိုး ၊ မႊားပင့္ကူ ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ပန္းေရာက္သီးလံုး ေဖာက္ပိုး ၊ေလွးပိုး ၊ အစိမ္းေရာင္သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ခူေမႊးရွည္ ၊ေက်ာက္ဆူးပိုး ၊

၂၀၀ – ၄၀၀

ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ေျမပဲ ၊ နွမ္း ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ စုပ္စားပိုး ၊မႊားပင့္ကူ ၊ ျဖဳတ္ ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုး ။

၂၀၀ – ၄၀၀

အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ / နီ ၊ငရုတ္ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ပန္းမန္မ်ား ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ သီးေတာင့္ထိုးပိုး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ စားပိုးမ်ား ၊မႊားပင့္ကူ ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ေလွးပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ ၊ရြက္ထြင္းပိုး ၊ စိန္ကြက္ဖလံ ၊

၂၀၀ – ၄၀၀

လိေမၼာ္ ၊ ေရွာက္ ၊သံပုရာ ပ် ၊ မႊားပင့္ကူနီ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ စုပ္စားပိုး ၊ ျဖဳတ္ ၊ ေလွးပိုး ၊အေၾကးပိုး

၂၀၀ – ၄၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။ ဤေဆးျဖင့္ အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ကုသပါ။