အမ္- ဒိုေမးလ္ ၇၂ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္- ဒိုေမးလ္ ၇၂ % ဒဗလ်ဴပီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

သီးနွံ

ေရာဂါအမည္

ေရတစ္ဂါလံ

ေဆးႏႈန္းထား

မရိတ္သိမ္းမီေနာက္ဆံုး

ေဆးဖ်န္းနိုင္သည့္ရက္

အာလူး

ေနွာင္းပင္နာက်

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး

ေဒါင္းနီမႈိ

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ခရမ္းခ်ဥ္

ေနွာင္းပင္နာက်

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ငရုတ္

မွဲ႔ေပ်ာက္စြန္း

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ကြမ္း

ငွက္မ်က္ေစ့ ၊

ေဒါင္းျမီးကြက္

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ေျမပဲ

ရြက္ေျပာက္ေနွာင္း

ရြက္ေျပာက္ေစာ

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ေဆးရြက္ၾကီး

ပင္ေျခမဲ

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

ပဲမ်ိဳးစံုနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ရြက္ေျခာက္ ၊ ေတာက္တဲ့ျမီး

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္

သစ္သီးဝလံ

ရြက္ေျခာက္ ၊ အျမစ္ပုပ္ ၊ပင္စည္ပုပ္

၁၅ – ၂၅ ဂရမ္

၁၄ ရက္