အမ္ဖ်ဴရမ္ ၃ % ဂ်ီ

အမ္ဖ်ဴရမ္ ၃ % ဂ်ီ

အသံုးျပဳနည္း  

သီးနွံ

ဖ်က္ပိုး

ႏႈန္းထား(ကီလို/ဧက)

  စပါး   ၾကက္သြန္ျမိတ္ပိုး ၊ ဆစ္ပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုးမ်ား ၊ ေလွးပိုး ၊ ျဖဳတ္ညိဳ ၊ ပင္စည္ထိုးပိုး ၊   ၆- ၈
  ျမစ္ဖုနီမတုတ္ ၊ ယူဖရာ (နီတို) ၊ ရြက္ဖ်ားျဖဴနီမတုတ္   ၁၀ – ၁၅
  ေျမပဲ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု   ေျမတြင္းေအာင္းပိုး ၊ အဖူးထိုးပိုး ၊ နီမတုတ္ ၊ ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း   ၁၀ -၁၂
  ဟင္းသီးဟင္းရြက္   ပင္ျဖတ္ပိုးမ်ား ၊ ေလွးပိုး ၊ ပ် ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး   ၅ – ၁၀
  ဝါ   ရြက္စားပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ေလွးပိုး ၊ မႊားပင့္ကူ ၊ ပ်   ၁၀ – ၁၃
  ႀကံ   ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း ၊ ပင္စည္ထိုးပိုး ၊ ေခါင္ညြန္႔ထိုးပိုး ၊ နီမတုတ္ ၊ ျခ   ၁၀ – ၁၅
  ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္းဖူး   ပင္စည္ / အဖူးထိုးပိုး ၊ ျခ ၊ ဖိုးလမင္းက်ိဳင္း   ၁၀ – ၁၃

ေဆးႀကဲပက္ျပီး (၂၁) ရက္ၾကာမွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

ဤေဆးျဖင့္အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ကုသပါ။