အမ္- ဟက္ဇာ ၅ % အီးစီ

အမ္- ဟက္ဇာ ၅ % အီးစီ

အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

သီးနွံအမည္

နွိမ္နင္းနိုင္သည့္ေရာဂါမ်ား

ႏႈန္းထား

(စီစီ/ဧက)

ပန္းသီး ဖားဥမႈိ ၊ အေၾကးဖတ္ေရာဂါ

၅၀ – ၁၀၀

စပ်စ္ ရြက္နက္ေျပာက္ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ

၅၀ – ၁၀၀

ေကာ္ဖီ သံေခ်းေရာဂါ

၅၀ – ၁၀၀

သရက္ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ အေၾကးဖတ္ေရာဂါ

၁၀၀ – ၂၀၀

နွံစားသီးနွံ သံေခ်း ၊ ရြက္ေျပာက္ေရာဂါ

၅၀ – ၁၀၀

ေျမပဲ ရြက္ညိဳေျပာက္ေရာဂါ

၅၀ – ၁၀၀

ပဲမ်ိဳးစံု သံေခ်း ၊ ရြက္ေျပာက္ ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ

၅၀ – ၁၅၀

ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ အာလူး ေလာင္မဲ ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ

၅၀ – ၁၀၀

ဗူး ၊ ဖရံု ၊ သခြား မွဲ႔ေျပာက္စြန္း ၊ဖားဥမႈိေရာဂါ ၊ ရြက္ေျပာက္

၅၀ – ၁၀၀

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ရြက္ေျပာက္ ၊ ဖားဥမႈိေရာဂါ

၅၀ – ၁၀၀

ေဆးဖ်န္းျပီးေစာင့္ဆိုင္းရမည့္ရက္ (၇ – ၁၄) ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။