မာလာျမိဳင္ဆိုက္ပါ ၁၀ % အီးစီ

မာလာျမိဳင္ဆိုက္ပါ ၁၀ % အီးစီ

 

ေဆးသံုးစြဲရန္အညြွန္း

 

သီးနွံအမည္

 

 

ဖ်က္ပိုးနႈန္းထား (စီစီ)

 

တစ္ဧက

 

ဝါ

 

သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ။ ရြက္စားပိုးမ်ား ၊ စုပ္စားပိုး ၊ ပိုးနဂါး ၊ ခါတြန္႔ေဘာက္ဖတ္ ၊ ေလွးပိုး

 

၂၀၀ – ၃၀၀

 

 

ပဲမ်ိဳးစံု ၊ ေျပင္းဖူး

 

 

သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ပ် ၊ ခူေမႊးရွည္ ၊ ထြာေကာင္စိမ္း ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ပိုးနဂါး ၊ ရြက္စားပိုးမ်ား

 

၂၀၀ – ၂၅၀

 

အာလူး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ေကာ္ဖီ

 

 

သီးထိုးပိုး ၊ က်ိဳင္းျဖတ္ပိုး ၊ ပိုးနဂါး ၊ ရြက္စားပိုး

 

၂၅၀ – ၃၀၀

 

မုန္ညင္း ၊ မုန္လာထုပ္ ၊ အျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္

 

 

စိန္ကြက္ဖလံ ၊ ပ် ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ေလွး ၊ က်ိဳင္း ၊ ပိုးနဂါး ၊ ခါးတြန္႔ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ရြက္စားပိုး ။ ေဘာက္ဖတ္။

 

၂၅၀ – ၃၀၀

 

သစ္သီးဝလံ ၊ ပန္းပင္မ်ား

 

 

အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ား ၊ ေက်ာရိုးမဲ့

 

၁၀၀

 

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္လြန္မွသာခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။

သီးသန္႔အဆိပ္ေျဖေဆးမရွိပါ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာလကၡဏာအရကုသပါ။