မာလာျမိဳင္ေတာနစ္

မာလာျမိဳင္ေတာနစ္
သီးနွံ       ေရာစပ္ရန္ေဆးရည္                               သံုးစြဲနည္း
စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း ၊ ဝါ ၊ဆီထြက္သီးနွံ ၊ ပဲမ်ိဳးစံု။

  ၅ စီစီ

  (၁ ဂါလံ)

မ်ိဳးေစ့ကို ၁၂ နာရီၾကာစိမ္ရန္ ၊ ပ်ိဳးၾကဲပက္ျပီး (သို႔)ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ျပီး ၃၀ – ၃၅ရက္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ၊၆၀ – ၇၅ ရက္တြင္ တစ္ၾကိမ္ဖ်န္းရန္။
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ ဥ ၊အျမစ္

 

နွစ္ရွည္သစ္သီးဝလံ

ပင္မ်ား။

              ၅ စီစီ

            (၂ ဂါလံ)

             ၅ စီစီ

           (၁ ဂါလံ)

မ်ိဳးေစ့ကို ၄ – ၆ နာရီၾကာ စိမ္စိုက္ရန္

 

 

ပ်ိဳးခင္းနွင့္ စိုက္ခင္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ၁၀ – ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ၾကိမ္ ၊ အသီးပင္မ်ားအတြက္ ပန္းစပြင့္

ခ်ိန္မွစ၍ ၇ – ၁၀ ရက္တြင္တစ္ၾကိမ္နႈန္းဖ်န္းရန္။

သစ္ခြနွင့္ ပန္းမန္ပင္မ်ား

            ၃ စီစီ

           (၄ ဂါလံ)

အပင္ အစို႔အေညွာက္ထြက္ခ်ိန္ ေဆးရည္ထဲ၌၂၀ – ၃၀ မိနစ္ၾကာ စိမ္၍ စိုက္ပါ။ ၁၀ – ၁၅ ရက္ျခား တစ္ၾကိမ္ပံုမွန္ဖ်န္းရန္။

 

               စပါး ၊ ပဲ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ၊ မ်ိဳးေစ့စိမ္ခ်ိန္မွစ၍ သီးနွံပင္၏ အရြယ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႔ျဖိဳးၾကီးဘြားေစရန္ လံႈ႔ေဆာ္အားေပးပါသည္။

               အပင္ေပါက္နႈန္းေကာင္းျခင္း ၊ အျမစ္မ်ား ၾကီးထြားသန္မာျပီး အျမစ္စြဲျမန္ျခင္း ၊ အသီးအပြင့္ေၾကြက်မႈမွ ကာကြယ္၍ အသီးတင္ျခင္း ၊ ဖူးပြင့္ခ်ိန္နွင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေစာျခင္း ၊ ရာသီဥတု နွင့္ ပိုးမႊားဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သီးနွံအရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ အထြက္တိုးေစပါသည္။

            အပင္ ၊ တိရစာၦန္ ၊ လူတု႔ိကို အဆိပ္အေတာက္နွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား လံုးဝမျဖစ္ေစနိုင္ပါ။

           ေဆးႏႈန္းထားအနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ အလြန္ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ေစျပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစပါသည္။