အမ္ – မီဒါ ၂၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္ – မီဒါ ၂၀ % ဒဗလ်ဴပီ

သံုးစြဲရန္အညႊန္း ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးမႈန္႔ (၁၅-၂၀) ဂရမ္ ေဖ်ာ္စပ္၍ အသံုးျပဳပါ။

မ်ိဳးေစ့ မိ်ဳးေစ့ဖ်က္ပိုးမ်ား မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ရန္ ႏႈန္းထား (ဂရမ္) စားသံုးရန္ခြဲျခား ရမည့္ရက္

မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ျခင္းအတြက္သံုးစြဲရန္

ခ်ည္မွ်င္ရွည္ဝါ

စပါး

ပဲမ်ိဳးစံု

ဟင္းသီးဟင္းရြက္

 

ပ် ၊ ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ယင္ျဖဴ     ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး

ပ် ၊ပဲပင္စည္ထိုးယင္

ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ပ် ၊ သရစ္ေလွးပိုး

    မ်ိဳးေစ့တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၀ – ၂၅ ဂရမ္နႈန္း

မ်ိဳးေစ့တစ္တင္းလွ်င္ ၁၀၀ ဂရမ္ႏႈန္း

မ်ိဳးေစ့တစ္တင္းလွ်င္ ၁၀၀ ဂရမ္ႏႈန္း

မ်ိဳးေစ့တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂၀ – ၂၅ ဂရမ္နႈန္း

   ၁၄

၁၄

၁၄

  သီးနွံ   အပင္ဖ်က္ပိုးမ်ား   တစ္ဧကသံုးစြဲရန္ ႏႈန္းထား (ဂရမ္) ခြာျခားရန္ရက္   ေဆးဖ်န္းခ်ိန္နွင့္ ခူးဆြတ္ခ်ိန္

သီးနွံဖ်က္ပိုးမ်ားအတြက္ သံုးစြဲရန္

ခ်ည္မွ်င္ရွည္ဝါ

စပါး ၊ ဂ်ံဳ ၊ ေျပာင္း

ၾကံ

ပဲမ်ိဳးစံု

ငရုတ္ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္   အာလူး ၊ၾကက္သြန္နွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္   လိေမၼာ္ ၊ ကၽြဲေကာ္၊

သရက္

အလွစိုက္ပင္

      ပ် ၊ ျဖဳတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ ယင္ျဖဴ

ျခ ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊နွံစုပ္ဂ်ပိုး

ျခ ၊ ပုရစ္၊ ျဖဳတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ျခ ၊ ပ် ၊ ပဲပင္စည္ထိုးပင္ ၊ ပုရစ္ ၊ရြက္လိပ္ ၊သီးလံုးေဖါက္ပိုး

ပ် ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ယင္ျဖဴ ၊ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ေခါင္ညြန္႕ထိုးပိုး

ပ် ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ပ် ၊ သရစ္ေလွးပိုး

၂၀၀ – ၃၀၀

၁၅၀ – ၃၀၀

၂၀၀ – ၃၀၀

၂၀၀ – ၃၀၀

၁၅၀ – ၃၀၀

၂၀၀ – ၃၀၀

၂၀၀ – ၃၀၀

၁၅၀ – ၃၀၀

၁၄

၁၄

၁၄

၁၄

၁၄

၁၄

၁၄

၁၄