အမ္ – မီဒါ ၇၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္ – မီဒါ ၇၀ % ဒဗလ်ဴပီ

အသံုးျပဳနည္း – ၁၆ လီတာေဆးဖ်န္းပံုး တစ္ပံုးလွ်င္ (၁၀-၁၅) ဂရမ္နႈန္း ေဖ်ာ္စပ္ပက္ဖ်န္းရန္ နွင့္မ်ိဳးေစ့လူးနယ္ ျခင္းအတြက္ သီးနွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးျပဳပါ။

သီးနွံ ဖ်က္ပိုးအမ်ိဳးအစား မ်ိဳးေစ့တစ္တင္း ေဆးနႈန္းဂရမ္ တစ္ဧက ေဆးႏႈန္းဂရမ္
စပါး ၊ ဂ်ံဳ ျခ ၊ပုရစ္ ၊က်ိဳင္းေလာက္ေကာင္ ၊ ပင္ဖ်က္ပိုး ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊သရစ္ေလွးပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ရြက္လိပ္အိမ္ပိုး ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္ပိုး ၊ ဆစ္ပိုး။   ၂၀ – ၃၀ ဂရမ္   ၅၀ – ၂၀၀ ဂရမ္
ေျမပဲ ၊ နွမ္း ျခ ၊ပုရစ္ ၊က်ိဳင္းေလာက္ေကာင္ ၊ ဖိုးလမင္း ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ရြက္လိပ္ရြက္ကပ္ပိုး   ၄၀ – ၅၀ ဂရမ္   ၁၀၀ – ၁၅၀ ဂရမ္
ဖရဲ ၊ သခြါးေမႊး ဖိုးလမင္း ၊ က်ိဳင္းေလာက္ေကာင္ ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ သရစ္ေလွးပိုး။   မ်ိဳးေစ့ ၁ ကီလို ၃၀ – ၄၀ ဂရမ္   ၅၀ – ၁၀၀ ဂရမ္
ဝါ ပ် ၊ ယင္ျဖဴ ၊ သရစ္ေလွးပိုး ၊ ရြက္ထြင္းပိုး ၊ အေၾကးပိုး ၊ ပိုးေစ့နွဲ။ တစ္ပင္လွ်င္ ေျမတြင္း (၃-၅) ေရတစ္ဂါလံလွ်င္ (၂.၅-၄) ဂရမ္
  အာလူး   က်ိဳင္းေလာက္ေကာင္ ၊ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ဥထိုးေလာက္ ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ရြက္စားက်ိဳင္း   ဂရမ္ထည့္ရန္ မ်ိဳးေစ့ (၁၀၀) ပိႆာ   ၅၀ – ၁၀၀ ဂရမ္
ခရမ္းခ်ဥ္ ၊ ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္ ၊ မံုညွင္း ၊ မံုလာ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္   ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ က်ိဳင္းေလာက္ေကာင္ ၊ရြက္ထြင္းပိုး ၊ ပ် ၊ ျဖဳတ္ ၊ ယင္ျဖဴ ၊ သရစ္ေလွးပိုး။   ၁၂၀ – ၁၅၀ ဂရမ္   ၅၀ – ၁၀၀ ဂရမ္

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္လြန္မွသာ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။ ဤေဆးျဖင့္အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ကုသပါ။