အမ္-ေပါင္းရွင္း ၃၂ % ဒဗလ်ဴပီ

အမ္-ေပါင္းရွင္း ၃၂ % ဒဗလ်ဴပီ

၁။        နွိမ္နင္းနိုင္ေသာ ေပါင္းျမက္မ်ား

ျမက္သီး ၊ ျမက္မံုညင္း ၊ ကေတာက္ဆတ္ ၊ လယ္ပဒူ ၊ မႈိနတို ၊ ေပါင္းေလညွင္း ၊ ျမက္ကြမ္းသီး ၊ ေရကညြတ္ နွင့္တစ္နွစ္ခံ ေပါင္း ၊ ေပါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေသေစနိုင္ပါသည္။ ၂။        အမ္-ေပါင္းရွင္းသံုးစြဲရန္အညႊန္း

တိုက္ရိုက္အေစ့ခ်စိုက္ခင္း / ေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ၾကဲျပီး / ေျပာင္းေရႊ႕ စိုက္ျပီး (၁၀-၁၅) ရက္သားမွ စတင္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

ေရ (၄) ဂါလံေဆးဖ်န္းပံုး (၁) ပံုးတြင္ အမ္-ေပါင္းရွင္း ၃၂ % ဒဗလ်ဴပီ (၁၀၀) ဂရမ္ေဆး (၁) ထုပ္ကို ေရတြင္ေသခ်ာစြာ ေဖ်ာ္စပ္ျပီး (၁) ဧကလွ်င္ ေဆးဖ်န္းပံုး (၄-၅) ပံုးႏႈန္း နွံ႔စပ္ေအာင္ဖ်န္းပက္ပါ။

၃။        သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား

  • ေဆးမဖ်န္းမီ (၁-၂) ရက္ ၾကိဳတင္၍ ေရေျပာင္ေအာင္ထုတ္ထားပါ။
  • ေဆးဖ်န္းမည့္လယ္ေျမသည္ ေျမမ်က္နွာျပင္ညီညာျပီး ေရအစိုဓါတ္ရွိရမည္။
  • ေဆးဖ်န္းျပီး (၂) ရက္အတြင္း ေရျပန္သြင္းေပးပါ။
  • ေဆးဖ်န္းျပီး (၇) ရက္ေက်ာ္မွ ဓါတ္ေျမၾသဇာၾကဲပက္ပါ။