အမ္ – ဖိတ္ ၇၅ % အက္(စ္)ပီ

အမ္ – ဖိတ္ ၇၅ % အက္(စ္)ပီ

အသံုးျပဳနည္း

သီးနွံ

ဖ်က္ပိုး

နႈန္းထား (ဂရမ္/တစ္ဧက)

စပါး ရြက္စားပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ ဆစ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ေလွးပိုး ၊ ျဖဳတ္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး ၁၅၀ – ၅၀၀
ပဲမ်ိဳးစံု သီးလံုးေဖာက္ပိုး ၊ ပြင့္ေထြးပိုး ၊ ပ် ၊ ေလွးပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ပင္စည္ထိုးယင္ ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၁၅၀ – ၅၀၀
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပင္စည္ထိုးယင္ ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၊ ငေျမွာင္ေတာင္ ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ပ် ၊ ယင္ျဖဴ ၊ ေလွးပိုး ၊ စိန္ကြက္ဖလံ ၁၅၀ – ၅၀၀
ေဆးရြက္ၾကီး ပ် ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ပင္ျဖတ္ပိုး ၁၀၀ – ၃၀၀
ေရွာက္ ၊ သံပုရာ ၊ လိေမၼာ္ ၊ ကၽြဲေကာ အေၾကးပိုး ၊ ပ် ၊ ေလွးပိုး ၊ ပိုးေစးနဲ ၊ ရြက္စားပိုး ၊ ရြက္လိပ္ပိုး ၃၀၀ – ၅၀၀
ဆီအုန္း (ပင္စည္ထိုးသြင္းစနစ္) ရြက္အိမ္ပိုး ၊ နွံေကာင္ ၁၆၀(၁၀ ဂရမ္)

ေဆးဖ်န္းျပီး (၁၄) ရက္ေက်ာ္မွ ခူးဆြတ္ရိတ္သိမ္းပါ။ ဤေဆးျဖင့္အဆိပ္သင့္ပါက Atroping နွင့္ကုသပါ။